Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı.

  Yapılan düzenlemeyle, sigorta primi işveren hissesi desteğine ilişkin azami destek sınırı 6. Bölge için kaldırılmıştır. Bu çerçevede, 6. Bölgede yatırım yapan yatırımcılar, Gelir Vergisi Stopajı ile Sigorta Primi (işçi hissesi) Desteğinde olduğu gibi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden de 10 yıl (OSB'lerde ise 12 yıl) süreyle yararlanabileceklerdir.


Buna göre BKK aşagıdaki gibidir. 


YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan YatırımlardaDevlet Yardımları Hakkında Kararın 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan tablo ile beşinci fıkrası aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

(5) Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabityatırım tutarının yüzde on beşini geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan okul öncesiilkokulortaokul ve lise eğitim yatırımları.

h) BilimSanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projelerineticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.”

MADDE 3 – Aynı Kararın eki;

a) EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tabloda 1 numaralıSektör Koduna karşılık gelen US-97 Kodu “0121, 0122.2” şeklinde,

b) EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tabloda, 4 üncü ve 5 inci bölgelere dair satırlarda yer alan “18” ve “20”sektör numaraları “19” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin, I/C/l ve I/C/2 sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Okul öncesiilkokulortaokulliseyüksekokulüniversiteyükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretimdışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslardershaneler vb.) yatırımlar.

2- Poliklinikmuayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları.”

MADDE 5 – Bu Karar19/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/6/2012

28328

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1234
681011
1314161718
1921222425
27282931
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019