Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı.
Sirküler No : 2016-37
Tarih : 17.10.2016
 Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı.

5 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da başlıca aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1- 10 milyon TL’yi aşmayan bölgesel teşvik müracaatları yerel birimlere yapılabilecektir.

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "genel teşvik uygulamaları" ibaresi "genel ve bölgesel teşvik uygulamaları" seklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, sabit yatırım tutarı 10 milyon Türk Lirasını aşmayan bölgesel teşvik müracaatları yerel birimlere yapılabilecektir.

Değişiklikten yapılmadan önce, bölgesel yatırımlar için Ekonomi Bakanlığına başvurmak gerekiyordu.

2- Stratejik yatırımlarda faiz desteğindeki tarih sınırlaması kaldırılmıştır.

Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülmekteydi. 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile stratejik yatırımların faiz desteğinden yararlanabilmesi için gerekli olan son müracaat tarihi şartı (31.12.2016) kaldırılmıştır.

Böylece, stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2016 tarihinden sonra yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri için faiz desteği alınabilecektir.

3- Sigorta primi işveren hissesi desteği ile ilgili yatırıma başlama süresine bağlı olarak gerçekleştirilen farklı süre uygulamalarına son verilmiştir.

Kararın 3 üncü maddesiyle, aynı Kararın Sigorta primi işveren hissesi desteği başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, 8 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8715 sayılı Karar ile 2017 yılında; 1. ve 2. Bölgeler için sigorta primi işveren hissesi desteğinin kaldırılmasını ve diğer bölgeler için destek sürelerinin azaltılmasını öngören uygulamadan vazgeçilmiştir.

 

 

 

Bölgeler

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar

01/01/2017 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar

Uygulama Süresi

1

2 yıl

-

2 yıl

2

3 yıl

-

3 yıl

3

5 yıl

3 yıl

5 yıl

4

6 yıl

5 yıl

6 yıl

5

7 yıl

6 yıl

7 yıl

6

10 yıl

7 yıl

10 yıl

4- Yatırımın Başlangıç Tarihine Göre Farklı Uygulanan Yatırıma Katkı Oranı ve Vergi İndirim Oranı Uygulaması Ortadan Kaldırılmıştır. 

Bu Kararın 4 üncü maddesiyle, aynı Kararın Vergi indirimi başlıklı 15 inci maddesinin; birinci fıkrasında yer alan tabloda yatırımın başlama tarihine göre farklı oran uygulaması ve buna ilişkin olarak ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde (Vergi indirimi), gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanacaktır.

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

25

50

2

20

55

30

55

3

25

60

35

60

4

30

70

40

70

5

40

80

50

80

6

50

90

60

90

5- İndirimli Vergi Oranı Uygulanabilecek Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Tutarı Artırılmıştır. 

Yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği gelirlere indirimli vergi uygulanması suretiyle kullanabileceği yatırıma katkı tutarının sınırı, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak üzere, tüm bölgeler için toplam yatırıma katkı tutarının % 80'i olacak şekilde belirlenmiştir. 

Böylece 01.01.2015 ile 31.12.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamalarına ilişkin yatırım döneminde kullanılabilecek katkı oranlarına ilişkin farklı uygulamaya son verilmiştir.

 

6- Enerji verimliliğine yönelik öncelikli yatırım konularında değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Öncelikli yatırımlar maddesinin (j) bendinde yer alan enerji verimliliğine yönelik yatırımlarda, "birim ürün başına en az % 20 enerji tasarrufu sağlama" şartı kaldırılmış, "mevcut durumuna göre en az % 20 enerji tasarrufu sağlaması" şartı getirilmiştir.

7- İmalat sanayine yönelik yatırımlarını endüstri bölgesinde gerçekleştirenler de alt bölge desteğinden yararlanabileceklerdir.

Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen yatırımlara ek olarak Endüstri Bölgesi'nde imalat sanayine yönelik yatırımlara da bir alt bölge teşviklerinden yararlanma hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda, büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, Endüstri Bölgesi'nde gerçekleştirilmesi halinde vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

Bu Kararın 6. maddesiyle, aynı Kararın "Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar" başlıklı 18 inci maddesinin;

8- Yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilecektir.

Kararın 7 nci maddesiyle, Yatırım süresi ve tamamlama vizesi başlıklı 24 üncü maddesine 8 inci fıkra eklenmiş olup buna göre, yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilecek ve bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacaktır.

9- Yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri,  belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilecektir.

Kararın yine 7 nci maddesiyle, Yatırım süresi ve tamamlama vizesi başlıklı 24 üncü maddesine aşağıdaki 9 uncu fıkra eklenmiş olup  buna göre, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri,  belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilecektir.

10- Aynı işyeri sicil numarasında birden fazla azami prim tutarı içeren belge kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması birlikte yapılabilecektir.

Bu Kararın 8 inci maddesiyle yapılan düzenlemeyle, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ndan bugüne geçerli olmak üzere,  aynı işyeri sicil numarasında birden fazla azami prim tutarı içeren belge kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması birlikte yapılabilecektir. 

Bu durumda, ilgili işyeri sicil numarasında yararlanılan azami prim tutarı toplamı, destek uygulaması yapılan belgelerdeki azami prim tutarlarının toplamı alınmak suretiyle belirlenecektir.

 

11- Yatırım döneminde diğer kazançlara uygulanacak indirim oranlarının bölgelere göre değişimine ilişkin geçici 5 inci madde yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Kararın 9 uncu maddesiyle, aynı Kararın geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılarak,  01.01.2015 ile 31.12.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için, hesaplanan yatırıma katkı tutarı üzerinden yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanabilecek harcama tutarının belirlenmesine yönelik özel düzenleme kaldırılmıştır. 

12- 4. ve 5. Bölgedeki Tüm İllerde Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı Bölgesel Yatırım Kapsamına Alınmıştır.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara ekli EK-2B– “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunda 4. ve 5. Bölgelere ait satırlara “19” sektör numarası eklenmiştir. Buna göre, metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, 4. ve 5. bölgedeki tüm illerde bölgesel yatırım kapsamına alınmıştır.

Yapılan düzenlemeyle, 19 sektör kodunda yer alan Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatında (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) 4 üncü ve 5 inci bölgedeki tüm iller bölgesel desteklerden faydalanabilecektir.

Düzenleme sonrası;

·         4 üncü bölgedeki: Artvin, Düzce, Elazığ, Hatay, Kırıkkale, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Rize,

·         5 inci bölgedeki: Aksaray Kahramanmaraş, Niğde, Osmaniye, Tunceli   

ilimiz bu kapsama dahil edilmiştir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019