Yatırım Teşvik Tebliğinde Bazı Değişiklik Yapıldı.
Sirküler No : 2018-58
Tarih : 04.06.2018
 Yatırım Teşvik Tebliğinde Bazı Değişiklik Yapıldı.

 

01.06.2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1)” yayımlandı.

Bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler aşağıdadır.

1-Yatırımların bütün olarak devrinde, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılması zorunludur.

2012/1 No’lu Tebliğ’in 21. maddesinde yapılan değişiklikle, tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülecektir.

2-Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımların bazılarında “tahsis yazısı” aranacaktır.

Teşvik Belgesi başvurularında hazırlanan Yatırım Bilgi Formunda, yatırımın yerine ilişkin istenen belgeler arasında yatırımın OSB'de olması durumunda arazi tahsis yazısı isteniyordu. Yapılan değişiklikle bu tahsis yazısının "Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlardan" büyük ölçekli, bölgesel ve cazibe merkezi programı kapsamında yer alan bir takım yatırımlar için aranacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, bu yatırımlar dışında kalanlar için başvuruda arazi tahsis yazısı aranmayacaktır.

3- YMM raporunun ibrazı halinde yatırım tamamlama vizesi için bazı belgeler istenmeyecektir.

Bu Tebliğin 4 üncü maddesiyle yapılan değişiklik ile 2012/1 numaralı Tebliğ’in tamamlama vizesi için istenecek belgeler başlıklı EK-5’ine Yatırım Tamamlama Vizesi için istenecek belgelere "Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporueklenmiş ve bu raporun talep edilmesi halinde sunulacağı belirtilmiştir. Bu rapor sunulduğu takdirde, tamamlama vizesine başvuru için aranan aşağıdaki belgeler ayrıca aranmayacaktır.

 

Ø  Yatırım takip formu

Ø  Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,

Ø  Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler

Ø  Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor.

Ø  Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri

Ø  Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname

 

Tebliğ 01.06.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir ve karar hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülecektir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
234678
11121315
18192122
272829
30
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019