Vergi Usul Kanunu nda yer alan, miktarlar ve hadlerin 2015 yılında uygulanacak tutarları.
Sirküler No : 2015-02
Tarih : 01.01.2015
 

MADDE NO – KONUSU

2015 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.900

 

3- İlanın;

-Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması1.900-190.000

190.000 ve üzeri

MÜKERRERMADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

23

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

84.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;
- Alış tutarı

- Satış tutarı


160.000

220.000
 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

88.000
 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

160.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

880

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,30

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

880

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

- Diğer vergilerde

10,60

20

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 
I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri120

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

77

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

39

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

18

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

10,60

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,80

 

II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri 
 


66

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

39

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

18

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 
 

10,60

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,80

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,60

MADDE NO – KONUSU

2015 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer  şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

200

106.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya

bulundurulmaması

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

                              200

                         


10.600


106.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

200

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

4.800

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

250

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

770150.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
 

1.060

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
 

770

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,70

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.300

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

660

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

330
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.060.000


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019