Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun Yayımlandı.
Sirküler No : 2019-14
Tarih : 21.01.2019
 

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun Yayımlandı.

 

18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

Söz konusu Kanun ile yapılan düzenlemelerden başlıca hususlar aşağıda özetlenmiştir.

 A. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI

1- İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranının artırımlı uygulanabilmesine yönelik düzenleme 2019 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

7161 Sayılı Kanun’un 43 üncü maddesiyle, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayii yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkân veren KVKnun geçici 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile bu düzenlemenin 2019 yılında yapılacak imalat sanayii yatırımları için de uygulanması sağlanmış; ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Yürürlük tarihi: 18.1.2019

2- Ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmesi süresi 31/12/2013 tarihine kadar uzatılmıştır.

7161 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun geçici 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarla ilgili istisna süresi 31.12. 2018 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

3- Pilotlar ve kabin memurlarına ücret istisnası getirilmiştir.

7161 Sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70’i (Cumhurbaşkanı bu oranı % 100’e kadar artırmaya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir) gelir vergisinden istisna edilmiştir.

4 Pilotlar ve Kabin Görevlilerine Teşvik Gayesi ile Verilen Mükafatların Gelir Vergisinden Müstesna Tutulmasına Yönelik Düzenleme kaldırılmıştır.

7161 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi değiştirilerek, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, pilotlar ile kabin personeline yapılan ödemelere ilişkin istisna hükmü kaldırılmıştır.

Yürürlük tarihi: 01.02.2019

 

 

 

B. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

1- Kur farkının KDV matrahına dahil olduğuna yönelik düzenleme yapılmıştır.

Kur farklarının KDV’ye tabi olup olmadığına ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla, 7161 Sayılı Kanun’un 18 inci maddesiyle, KDV Kanunu’nun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.

Bilindiği üzere, KDV Kanununda, kur farklarının KDV’ye tabi olduğuna ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktaydı. Bu durum, kur farklarının KDV’ye tabi olup olmadığına yönelik tereddüt yaşanmasına neden olmaktaydı.

Yapılan değişiklik ile bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkının, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi tereddütsüz hale gelmiştir.

Yürürlük tarihi: 18.01.2019

2-İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık/ yıllık dönemi izleyen bir yıl içerisinde belge sahibi mükellefe iade olunmasına yönelik düzenlemenin süresi 2019 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

 7161 Sayılı Kanun’un 20 nci maddesiyle, KDV Kanununun geçici 37 nci maddesinde yapılan değişiklik ile imalat sanayii yatırımlarına ilişkin 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi sağlanmış; ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Yürürlük tarihi: 18.01.2019

3- Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri inşasına inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den müstesna tutulmuştur.

 KDV Kanunu’nun 13. maddesinde; organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarının KDV’den istisna olduğuna dair hüküm yer almaktadır.

7161 sayılı Kanun’un yayım tarihinde (18. 01. 2019) yürürlüğe giren 17. maddesiyle, yukarıdaki hükme “haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “yenilenebilir ve diğer enerji” ibaresi eklenmiştir.

4- Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den müstesna tutulmuştur.

 7161 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle KDV Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasına eklenen yeni bir bentle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna edilmiştir.

Bu hüküm, yayımını izleyen aybaşından (01.02. 2019) itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KDV Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca 13. maddede sayılan istisnalar “tam istisna” kapsamında olduğundan, bu istisna teslimler dolayısıyla yüklenilen KDV’lerin indirim imkânı bulunmaktadır. Ayrıca indirim yoluyla giderilemeyen vergiler iade konusu yapılabilecektir.

 

5- Trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinde KDV, damga vergisi ve harç istisnasının süresi uzatılmıştır.

7161 sayılı Kanun’un  19 uncu maddesiyle, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemlerinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin KDV'den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı KDV Kanunun geçici 35 inci maddesinin uygulama süresi 31.12.2018 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük tarihi: 18.01.2019

C. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

 Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklere ÖTV istisnası getirilmiştir.

Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılan içeceklerin ÖTV’ye tabi olup olmadığı konusunda tereddütler bulunmaktaydı.

7161 sayılı Kanun’un  37 nci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinin 22.02 G.T.İ.P. numaralı sırasındaki “Mal İsmi” sütunundaki beşinci parantez içi hükümde yapılan değişiklikle, şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV kapmasından çıkarılmıştır.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 38 inci maddesiyle, ÖTV Kanununa eklenen geçici 8 inci madde ile 18.1.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmaması, vergi cezası kesilmemesi, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçileceği, tahakkuk eden tutarların terkin edileceği, tahsil edilen tutarların ise red ve iade edilmeyeceği düzenlenmiştir.

Yürürlük tarihi: 18.01.2019

D. GİDER VERGİLERİ KANUNU

Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların BSMV'den istisna tutulmuştur.

7161 sayılı Kanun’un   2 nci maddesiyle, Gider Vergileri Kanununun “İstisnalar” başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paralar BSMV'den istisna tutulmuştur.

Yürürlük tarihi: 18.01.2019

E. TÜRK BORÇLAR KANUNU

 Kira bedellerinin belirlenmesinde "tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim" oranının kullanılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

7161 sayılı Kanun’un   56 ncı maddesiyle, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kira bedelinin belirlenmesine ilişkin 344 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile kira bedelinin belirlenmesinde, üretici fiyat endeksi yerine, “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” oranının kullanılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme ile kira bedelinin belirlenmesinde, üretici fiyat endeksi yerine, “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” oranının kullanılması düzenlenmiştir.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

 

 

F. İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

 İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartı hafifletilmiştir.

7161 sayılı Kanun’un   25 inci maddesiyle, İşsizlik Sigortası Kanununun “İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri” başlıklı 50 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarından, son 120 gün “prim ödeyerek sürekli çalışmışolma şartı hizmet akdine tabiolma şeklinde hafifletilerek 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmıştır.

Buna göre, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son üç yıl içinde; a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilecektir.

Düzenleme, 18.01.2019 tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanacaktır.

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23456
8111213
141617181920
222627
2930
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019