Varlık Barışı Genel Tebliği Yayımlandı.
Sirküler No : 2018-67
Tarih : 05.07.2018
 

Varlık Barışı Genel Tebliği Yayımlandı.

04.07.2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)” yayımlandı.

Bu Tebliğde 7143 Sayılı Kanun’un varlık barışına ilişkin hükümleri hakkında açıklamalar yapılmıştır.

A-Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirilmesi, Türkiye’ye Getirilmesi ve Verginin Ödenmesi

 

1-Kapsama giren varlıklar

Gerçek ve tüzel kişilerin;

Ø  Yurt dışında bulunan; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları.

Ø  Yurt içinde bulunan; para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazlar.  

2-Yurt dışında bulunan varlıkların bildirilme süresi ve yeri

Yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 30.11.2018 tarihine kadar, Tebliğ ekindeki form ile bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecektir. Söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır.

3- Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu

Bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Varlığın geçmişte belli bir tarih itibariyle var olduğunu ispat etme zorunluluğu yoktur. Verilen süre içinde varlığın yurda getirilmesi veya kayda alınması koşulunun sağlanması yeterlidir.

4- Yürürlük Öncesi Sermaye Avansı Olarak Türkiye’ye Getirilen Varlıklar

 

18.05.2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla varlık barışı hükümlerinden yararlanılması mümkündür.

5- Yurda getirilmesi zorunlu olmayan durumlar

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 18.05.2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.11.2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır. Bu hükümden yararlananların, kredilerini kapattıklarına dair yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan alacakları tevsik edici belgelerin bir örneğini bildirimlerine eklemeleri gerekmektedir.

 

 

6- Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin ödenecek vergi

Yurt dışındaki varlıkların 31.07.2018 tarihine kadar getirilmesi durumunda, her hangi bir ödenmeyecek, bu tarihten sonra getirilmesi durumunda ise % 2 vergi ödenecektir.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi sorumlusu sıfatıyla ve Tebliğ ekinde yer alan beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecektir. Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairelerince %2 oranında tarh edilen vergi, 31.12.2018 tarihine kadar banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecektir.

B- Türkiye’de Bulunan Varlıkların Beyanı ve Verginin Ödenmesi

 

1- Türkiye'de bulunan varlıkların bildirilme süresi ve yeri

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30.11.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar Tebliğ ekinde yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan beyan edilebileceği gibi 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da beyan edilebilecektir.

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ek-3’te yer alan beyannamelerini de 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

2-Türkiye’de bulunan varlıklara ilişkin ödenecek vergi

31/07/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar beyan edilerek yasal defterlere kaydedilmesi durumunda, beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden herhangi bir vergi ödenmeyecektir.

İlgili beyanın 31/07/2018 tarihinden sonra yapılması durumunda, vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %2 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, 31/12/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenecektir.

C-Ortak Hükümler

1- Beyan edilen varlıkların dönem kazancının tespitinde ve dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınması

Türkiye’ye getirilen varlıklar ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dahil edilebileceği gibi, aynı varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerinden çekilebilecektir.

2- Amortisman Uygulaması, kayıtlara alınan varlıkların elden çıkarılması halinde satış kazancının tespiti ve doğan zararların gider veya indirim olarak kabul edilmesi

Tebliğ kapsamında ödenen vergilerin, hiçbir suretle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması ya da başka bir vergiden mahsup edilmesi mümkün değildir.

Beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında Vergi Usul Kanununda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce, banka veya aracı kurumlara bildirildiği ya da vergi dairelerine beyan edildiği tarih itibarıyla, Türk Lirası karşılığı bedelleriyle, kanuni defterlere kaydedilebilecek ve söz konusu varlıkların elden çıkarılması halinde satış kazancının tespitinde bu bedel dikkate alınacaktır.

Kayıtlara alınan varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

3- İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller

Varlık barışından yararlanarak Türkiye’ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Ancak bu imkân, bildirilen veya beyan edilen verginin vadesinde ödenmesi ve istenen diğer koşulların yerine getirilmesi şartıyla sağlanmaktadır.

4- Son tarihler

Yurt dışındaki varlığın banka veya aracı kurumlara bildirimi

30 Kasım 2018

Yurt dışındaki varlığın Türkiye’ye getirilmesi veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transferi

Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay

Banka ve aracı kurumların kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin hesaplanan vergiyi vergi dairesine beyanı

31 Aralık 2018

Vergisiz olarak Kanun avantajlarından yararlanmak için, yurt dışındaki varlığın Türkiye’ye transferi

31 Temmuz 2018

Yurt dışındaki varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması

30 Kasım 2018

Yurt içindeki varlıkların vergi dairesine beyanı

30 Kasım 2018

Beyan edilen varlıklar nedeniyle hesaplanan verginin ödemesi

31 Aralık 2018

Yurt içindeki varlıkların yasal defterlere kaydı

30 Kasım 2018

Vergisiz olarak Kanun avantajlarından yararlanmak için yurt içindeki varlığın kayda alınması

31 Temmuz 2018

 

D-Yurt Dışından Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Uygulaması

7143 sayılı Kanun’la yurt dışı kaynaklı bazı kazançlar için vergi istisnası getirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, tam mükellefiyete tabi kişi ve kurumların, 31.10.2018 tarihine kadar elde ettikleri;

- Yurt dışı iştirak kazançları,

- Yurt dışı iştirak hissesi satışından doğan kazançları,

- Yurt dışı şube kazançları ile

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların, 31.12.2018 tarihine kadar tasfiyesinden doğan kazançları, 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmek şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

 

Yukarıda sayılan kazançlarla ilgili olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nda da benzer istisna hükümleri bulunmakta olup, yapılan yeni düzenlemeyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda aranan koşullara bakılmaksızın istisna uygulanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

 

1- İstisna Kapsamına Giren Kazançlar

 

İstisna kapsamına, Kanun’da yer alan koşullar yerine getirilmek kaydıyla, aşağıdaki kazançlar girmektedir:

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları.

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde edilen iştirak kazançları.

- Yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançlar.

 

2- İstisnadan Yararlanabilecek Olanlar

 

İstisnadan Türkiye'de tam mükellefiyete tabi bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler dahil) yararlanabilir.

 

3- İstisna Uygulamasının Şartları

 

a) İştirak kazançları ve iştirak satış kazançları

 

Yurt dışından elde edilen iştirak kazancı ve yurt dışı iştirak hissesi satış kazancına ilişkin istisna uygulamasından yararlanabilmek için kazancın;

- 18.05.2018 - 31.10.2018 döneminde elde edilmiş ve

- 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş

olması gerekmektedir.

 

b) Şube kazançları

 

Yurt dışında elde edilen şube kazancına ilişkin istisna uygulamasından yararlanabilmek için kazancın;

- 01.01.2018 - 31.10.2018 döneminde elde edilmiş ve

- 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş

olması gerekmektedir.

 

c) Tasfiye kazançları

 

Yurt dışındaki kurumların tasfiyesinden kaynaklanan kazançlar için istisna uygulanabilmesi için kazancın;

- 18.05.2018 - 31.12.2018 döneminde elde edilmiş ve

- 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş

olması gerekmektedir.

 

4- İstisna Uygulaması

 

İstisna kapsamındaki kazançların beyan edilen gelire ve kurum kazancına dahil edilmesi, beyannamenin ilgili satırında gösterilerek istisnanın uygulanması gerekmektedir.

Yurt dışı şube kazançlarında istisna uygulaması için, şubenin 01.01.2018 – 31.10.2018 dönemi kazancının hesaplanması ve bu tutarın yıllık beyannamede istisna edilmesi gerekmektedir. Kazancın bir kısmının geçici vergi dönemlerinde vergilendirilmiş olmasının bu uygulamaya bir etkisi yoktur.

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
234678
11121315
18192122
272829
30
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019