Türk Ticaret Kanunu İle İlgili Bazı Hatırlatmalar
Sirküler No : 2014-09
Tarih : 04.04.2014
     

  1. Olağan Genel Kurul Toplantısı:

Anonim şirketlerde olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. (Madde:409) Buna göre, hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerin olağan genel kurul toplantıları Mart 2014 sonuna kadar yapılacaktır. Limited şirketlerin genel kurulları da aynı süre içinde toplanacaktır. (Madde:617)

Ancak, genel kurulların belirlenen sürede yapılamadığı durumlarda cezai müeyyide uygulanmadığından, şirketler belirlenen tarihten sonra da en kısa sürede genel kurullarını yapabilir.

2. Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması:

Yönetim organları yıllık faaliyet raporunu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlar. Yönetmelik anonim şirketleri, limited şirketleri ilgilendirmektedir. Rapor, şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır.

Şirketler topluluğuna ilişkin yıllık faaliyet raporu ana şirketin yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Söz konusu raporlar anılan yönetmelik çerçevesinde 2013 yılı için de Şubat ayı sonu itibariyle hazırlanacaktır.

3. Bağımsız Denetçi Seçimi:

23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkında karar 14 Mart 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

Buna göre; tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle beraber  aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir.

1) Aktif toplamı 75.000.000 (yetmişbeş milyon) TL ve üstü olması.

2) Yıllık net satış hâsılatı 150.000.000 (yüzeli milyon) TL ve üstü olması.

3) Çalışan sayısı 250 (ikiyüz elli) ve üstü olması.

Bu Karar 1.1.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle bağımsız denetime tabi olunup olunmadığının tespitinde;

Ø       Finansal tablolar açısından 2012 ve 2013 finansal tabloları,

Ø       -Çalışan sayısı bakımından ise 2012 ve 2013 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı

dikkate alınacaktır.

Denetçi, şirket genel kurulunca, topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. (TTK. Madde:399)

Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, dördüncü fıkrada gösterilen mahkemece atanır. (Madde:399)

NOT: Limited şirketler de bağımsız denetim açısından anonim şirketlerle aynı kapsamdadır.

4.İnternet Sitesi Açma:

Bağımsız denetime tabi şirketlerden internet sitesi olmayanların, bağımsız denetim kapsamına girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve 31.05.2013 tarih 28663 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan “Sermaye Şirketlerin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre gerekli bilgileri bu sitede yayımlamaları gerekmektedir.

 

5.Bağımsız Denetim Kapsamı Dışındaki Şirketlerde Denetim:

Bağımsız denetim kapsamı dışında kalan anonim şirketlerin TTK.’nun 397. Maddesine (11 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6455 sayılı Kanunla eklenen 5. ve 6. fıkralar) göre,  denetime tabi tutulmaları öngörülmüştür. Ancak, bu denetimle ilgili yönetmelik henüz yayımlanmamıştır.

NOT: Limited şirketler; bağımsız denetim ile ilgili hükümlere tabi olmakla birlikte, bağımsız denetim dışındakiler için herhangi bir denetim öngörülmemiştir.

6. Bağlı Şirket Raporları:

Faaliyet dönemi takvim yılı olan bağlı şirketlerin Yönetim Kurulları (limited şirketlerde müdürler) herhangi bir talebe ve isteğe bağlı olmaksızın faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde (Mart ayı)  “Bağlı Şirket Raporu” hazırlamak zorundadır. (TTK md. 199)

7. Finansal Tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Hazırlanması:

Yasal defterler VUK. esas alınarak tutulmaya devam edilmekle birlikte, TTK’nun 397.maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararıyla Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler  dönem sonu (münferit ve konsolide) finansal tablolarını Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGMDSK)  tarafından uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun şekilde düzenleyecektir.

Bağımsız denetime tabi olmayan şirketler ise, KGMDSK tarafından bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuata uygun şekilde finansal tablolarını hazırlamaya devam edecektir.

 

8. Sözleşmelerin Yeni TTK.na Uygun Hale Getirilmesi:

29.6.2013 tarih ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliği’ne göre, anonim şirketlerin esas sözleşmelerini, limited şirketlerin de şirket sözleşmelerini 01.07.2014 tarihine kadar yeni Türk Ticaret Kanunu’na uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

9. Şirketlerin Tek Ortaklı Olarak Faaliyet Gösterebilmesi:

6102 Sayılı TTK.  artık tek ortaklı limited ve anonim şirket kuruluşu hukuken mümkündür. Bu bağlamda, ortak sayısının bire düşmesi, artık anonim ve limited şirketler infisah sebebi olmaktan çıkmıştır.

Buna göre de;  ortak sayısı bir kişiye düşen limited şirketlerde, ortak sayısını bire düşüren işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde, şirket müdürlerine ortak sayısının bire düştüğünün bildirilmesi ve şirket müdürlerinin de, kendilerine yapılan bildirimden itibaren yedi gün içinde, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adı ile yerleşim yerini ve de vatandaşlığına ilişkin bilgilerle tescil ve ilan ettirmesi gerekir (TTK. madde 574). 

 Ortak sayısı bire düşen anonim şirketlerde de, bu durumu doğuran işlemin, yönetim kuruluna yedi gün içinde bildirilmesi ve yine, yönetim kurulunun da, kendisine yapılan bildirimden itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirmesi gerekir. (TTK. madde 388).

10. 2013 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki:

2013 Yılına ilişkin yevmiye defterinin noter kapanış tasdikinin 30.06.2014 tarihine kadar yaptırılması gerekir. Envanter ve Kebir defterinin kapanış tasdikine gerek yoktur.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019