Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Sirküler No : 2015-17
Tarih : 10.03.2015
 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

05.03.2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde; ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanun'un uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar yer almakta olup, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listeye ilişkin olarak, daha önce yayımlanan ÖTV Genel Tebliğlerinin ilgili bölümleri revize edilerek tek tebliğ haline getirilmiştir.

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

 1-  Standart İade Talep Dilekçesi Uygulaması

36 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğ ile getirilen aerosol üreticilerinin mahsuben veya nakden iade taleplerine standart iade talep dilekçesi uygulaması (I) sayılı listedeki mallara ilişkin tüm ÖTV iade talepleri için geçerli hale gelmektedir.

2-Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS) Uygulamasında çalışan sayısı düşürülmüştür.

Bilindiği üzere, “Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS)” sahibi mükellefler açısından, Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemlerinin %80’i ÖTV iade alacaklarına ilişkin devam eden vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, kalan %20’si ise devam eden vergi incelemesinin sonucuna göre yerine getirilmektedir.

Bu tebliğ ile ETÇS almak isteyen ithalatçı imalatçıların;

Ø       İmalat işinde en az 35 işçi çalıştırma zorunluluğu, 25’e

Ø       Aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 35’ten 30’a,

Ø       Aylık çalıştırılan kişi sayısı ise 30’dan 20’ye

indirilmiştir.

3-ÖTV Tevkifat Uygulamasının Kapsamının Genişletilmektedir.

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I-Ç/2.2.1.) bölümünde ÖTV tevkifatının kapsamı genişletilerek,

2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralarında yer alan solventler ile 2710.20.90.00.00 G.T.i.P. numarasındaki mallardan yalnız 2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.i.P. numaralı biodizel ihtiva eden diğer yağların tesliminde de sanayi sicil belgeli alıcılar tarafından tevkifat uygulanması öngörülmüştür. Tevkifat uygulaması, sanayi sicil belgeli imalatçıların (rafinerilerden aldıkları hariç olmak üzere) söz konusu malları imalatçılarından veya ithalatçılarından alımında uygulanacaktır.

4-Sürekli Beyanname Yükümlülüğünde İstisnai Uygulaması

ÖTV Kanunu’nun 14/1. maddesi uyarınca, (I) sayılı listedeki malları ithal edenlerin, en geç ithalat tarihinde vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirerek, 15’er günlük dönemler halinde vergiye tabi islemeleri olmasa bile ÖTV beyannamesi vermesi gerekmektedir.

 Tebliğin (IV-B.) bölümünde yapılan düzenlemeye göre, yalnızca (I) sayılı listedeki malların ithali dolayısıyla ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenler, her bir gümrük beyannamesi kapsamında ithal ettikleri bu listedeki mal miktarı toplamının, bu mallar için Özel Tüketim Vergisi Kanununda belirlenen ölçü birimine göre 1 kg veya 1 lt ya da bu miktarların altında olması halinde, söz konusu malların ithalatçılarca teslim edildiği tarihe kadarki vergilendirme dönemleri için beyanname vermeyecekler, bunların sadece teslimin gerçekleştiği vergilendirme dönemlerinde beyanname vereceklerdir.

5-Vergisiz Hava Yakıtları için Teminat Uygulaması

Tebliğin (V/A) bölümünün Gümrükte Alınacak Teminat alt başlığında yapılan düzenlemeye göre, hava yakıtı olarak bilinen malların yurt içerisinde teslimi veya ithalinde her bir hava yakıtı miktarı için belirlenen tutarlarda teminat alınacaktır.

Öte yandan, yine bu Tebliğle getirilen uygulamalardan biri olan “teminatsız hava yakıtı sertifikası” sayesinde,  bu sertifikaya sahip olanlar, teminat vermeden hava yakıtı alabilecek veya ithal edebilecektir.

6-Bazı Madeni Yağlara (10 numara yağ) İlişkin Ödenen ÖTV’nin İadesi

Tebliğin (III/C) bölümünün “İade Talep Edebilecekler” alt başlığında yapılan düzenlemeye göre, madeni yağların (Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ve EPDK’nın 25/12/2014 tarihli ve 2014/5373 sayılı Kurul Kararının 42 2 nci maddesinde sayılan madeni yağların) imalatı ile madeni yağ olarak sayılmayan ancak akaryakıta karıştırılması veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılması mümkün olan diğer malların imalatında girdi olarak kullanılan mallara ilişkin ödenen ÖTV’nin iadesi talep edilemeyecektir.

7- İhracatta ÖTV İadesi

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II-A/2.) bölümünde,

Ø       ÖTV ödenerek satın alınan malların herhangi bir işlem görmeden olduğu gibi (aynen) ihraç edilmesi halinde, bu mallar için yüklenilen ÖTV’nin iade edilebileceği,

Ø       ÖTV ödenerek satın alınan maldan ÖTV’ye tabi olan veya olmayan bir mal üretilerek bu malın ihraç edilmesi halinde, imalatta kullanılan mal için ödenen ÖTV’nin iade edilmeyeceği açıklanmıştır.

8-Serbest Bölgelere ve Yetkili Gümrük Antrepolarına Gönderilen Mallar

KDV Kanunu’nun 12/1. maddesinde düzenlenen, serbest bölgelere gönderilen veya yetkili gümrük antrepolarına konulan malların ihracat sayılacağına dair hükümler ÖTV Kanunu’nda yer almamaktadır. Bu nedenle ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II-A/4.) bölümünde, ÖTV mükelleflerinin serbest bölgelere göndereceği veya yetkili antrepolara teslim edeceği mallar için ÖTV yönünden ihracat istisnası uygulanamayacağına dair açıklama yapılmıştır.

Ayrıca ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II-Ç/2.) bölümünde, serbest bölgeye veya yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmadığından, bunlara teslim edilecek malların ÖTV mükelleflerinden satın alınmasında Kanun’un 8/2. maddesi kapsamında tecil-terkin uygulanmayacağı da belirtilmiştir.

 

9-Yolcu Beraberi Eşya İhracı

KDV Kanunu’nun 11/1-b maddesinde yapılan, Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alıp yurt dışına götürdükleri mallarla ilgili istisna düzenlemesi ÖTV mevzuatında yer almadığından, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II-A/5.) bölümünde, bu teslimler için ÖTV istisnası uygulanmayacağı ve ÖTV iadesi yapılmayacağı açıklanmıştır. Ayrıca ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II-Ç/2.) bölümünde, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmadığından, bunlara teslim edilecek malların ÖTV mükelleflerinden satın alınmasında Kanun’un 8/2. maddesi kapsamında tecil-terkin uygulanmayacağı da belirtilmiştir.

10-ÖTV’li Mal Satın Alanların Müteselsil Sorumluluğu

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III-Ç/4.) bölümünde, Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesi dayanak alınarak, (I) sayılı listedeki mallarla ilgili olarak KDV uygulamasına benzer bir müteselsil sorumluluk uygulaması getirilmiştir. Buna göre (I) sayılı liste kapsamındaki malları ÖTV mükelleflerinden teslim alanlar, söz konusu malların teslimine ait ÖTV’nin Hazineye intikal ettirilmediğinin tespiti halinde, ÖTV mükellefi ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulacaktır.

Ancak, ÖTV mükelleflerinden mal teslim alanların ÖTV dâhil toplam işlem bedelini;

ü       Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar vasıtasıyla ödemeleri ve bankaya yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile bankadaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları, 

ü       Çekle ödemiş olmaları halinde, çekin Türk Ticaret Kanunu’nun 785. maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında düzenlenmiş olması,

ü       Kredi kartı (faturada yer alan kişi veya kuruma ait), tapu devri, kamu kurum ve kuruluşlarıv aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarının veznesine ödeme gibi) ile ödemiş olmaları,

ü       PTT yoluyla ödemiş olmaları halinde, ödeme sırasında düzenlenecek belgenin ibrazıv (satıcının veya adına hareket edenlerin adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile banka hesap numarası ve vergi kimlik numarası doğru olarak yazılmış olmalıdır)

kaydıyla müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacaklardır.

Ancak alıcı ile satıcı arasında muvazaaya dayanan bir işlem yapıldığının veya menfaat sağlayan doğrudan bir ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya yönetimi içinde yer alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin bulunduğunun vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporlarla tespit edilmesi halinde, ödeme yukarıdaki şekilde tevsik edilmiş olsa bile müteselsil sorumluluk kalkmayacaktır.

11-Eski ÖTV Tebliğlerine İstinaden Alınan Belgelerin Geçerliliği

Tebliğin yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan ÖTV Genel Tebliğleri gereğince alınan tüm belgeler geçerlilik süresince kullanılabilecektir. Ancak geçerlilik süresi belirtilmemiş belgeler takvim yılı sonuna kadar geçerli olacaktır.

Tebliğ ile ÖTV beyannamelerinde değişiklik yapılmasını gerektiren durumlarda, söz konusu beyannamelerde değişiklikler yapılana kadar mevcut ÖTV beyannameleri kullanılmaya devam edilecektir.

 

 

12-Yürürlük

Tebliğ 16.03.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak hava yakıtı olarak bilinen mallara ilişkin bu Tebliğ ile yeni getirilen düzenlemeler 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019