Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
Sirküler No : 2018-41
Tarih : 15.05.2018
 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

12 Mayıs 2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmi Gazete'de Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) yayımlandı.

 

Tebliğ ile,

 

Ø  İhraç kaydıyla teslimlerde, ihracatçılara teslim edilen malların, teslim tarihinden itibaren üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda ek süre talebinin değerlendirilmesine ve

Ø  Bazı taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki mallar için ödenen özel tüketim vergisinin iadesine
ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

 

1-      İhraç Kaydıyla Teslimlerde İhracatçılara Ek Süre Verilmesi

 

İhraç kaydıyla ihracatçılara teslim edilen malların, teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi gerekmektedir.

 

21.03.2018 tarih ve 7103 sayılı Kanun’la, ihraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV’ye tabi malların mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda, katma değer vergisi uygulamasına benzer şekilde, üç aya kadar ek süre verilebilmesine imkân sağlanmıştır.

 

Bu Genel Tebliğle yapılan düzenlemeye göre, ihracatın, mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak bu süre içerisinde gerçekleşmemesi halinde ihracatçıların ek süre taleplerinin ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık tarafından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.6) bölümünde yapılan açıklamalara göre değerlendirilecektir.

 

Buna göre ek süre, ihracatçılar tarafından en geç 3 aylık sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlığa verilecek bir dilekçe ile talep edilecektir. Bu süreden sonra yapılan veya ihracatçısı tarafından yapılmayan ek süre talepleri kabul edilmeyecektir.

 

İhracatçı ek süre talebine ilişkin dilekçede mücbir sebep veya beklenmedik durumu belirterek, bu dilekçeye yalnızca ihraç kaydıyla teslime ait faturanın bir örneğini ekleyecektir. Vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından mükelleflerden ek süre talebine dayanak olay veya durumun tevsikine yönelik herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Vergi dairesi başkanlıkları ile defterdarlıklar kendilerine yapılan ek süre taleplerini, öncelikle talebin zamanında ve ilgili ihracatçı mükellef tarafından yapılıp yapılmadığı bakımından inceleyecektir. Ek süre verilmesinde mücbir sebebin varlığı Vergi Usul Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenecektir. İhracatın kanuni süresinde gerçekleşmesine engel teşkil eden ve mücbir sebep kabul edilmeyen haller ise beklenmedik durum sayılacaktır.

 

Bu çerçevede; ihracatın yapılacağı ülkedeki savaş hali/siyasal karışıklıklar, ekonomik belirsizlik ve durgunluk, yurt dışındaki alıcının sipariş ertelemesi/iptal etmesi, teslim programındaki değişiklikler, bedelin transferinde karşılaşılan aksaklık veya gecikmeler, akreditif süresinin dolması, ihraç edilecek malın tüketim mevsiminin geçmesi, uygun depolama koşullarına sahip olunmaması, ithalatçı ülke ile yaşanan siyasi veya ekonomik sorunlar, ihraç malının taşınmasında karşılaşılan sorunlar (gemilerin yükleme limanlarına gecikmeli yanaşması, taşıma aracı veya konteyner bulunamaması), milli tatiller, iklim koşulları, gümrüklerde yaşanan sorunlar (gümrüklerdeki araç yoğunluğu, gümrüklerde grev-iş yavaşlatma), resmi makamlardan ihracat için izin alınamaması gibi haller beklenmedik durumlar kapsamında değerlendirilecektir. Vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar mücbir sebep veya beklenmedik durum sayılıp sayılamayacağı konusunda tereddüt ettikleri hususlar hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından görüş isteyebilecektir.

 

ÖTV Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen ek süre 3 ay ile sınırlıdır. Bu nedenle 3 aydan az ek süre isteyen ve bu talebi kabul edilen mükellefler hariç olmak üzere, 3 aylık ek süre içinde ihracatın gerçekleştirilememesi halinde ikinci bir ek sürenin verilmesine Kanunen imkân yoktur. 3 aydan az ek süre isteyen mükellefler ise sonradan 3 aya kadar olan dönem için ilave süre isteyebilecektir.

 

Uygulama 27/3/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

2-      Taşıt Aracı İmalinde Kullanılan (IV) Sayılı Listedeki Mallara Ödenen ÖTV’nin İadesi

Tebliğde ayrıca bazı taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki mallar için ödenen özel tüketim vergisinin iadesine ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
234678
11121315
18192122
272829
30
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019