Özel Fatura İle Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) İle Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Kdv Hesaplanarak Yapılan Satışlar) Kapsamındaki Satışların İhracat Olarak Kabul Edilmesi
Sirküler No : 2018-15
Tarih : 25.01.2018
 Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) İle Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Kdv Hesaplanarak Yapılan Satışlar) Kapsamındaki Satışların İhracat Olarak Kabul Edilmesinde Döviz Alım Belgesi Temini Şartı Kaldırılmıştır.

 

13.01.2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ ile 30.04.2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğin (İhracat 2003/3)” başlığı “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ” olarak değiştirilmiş olup özel fatura ile yapılan satışlar (bavul ticareti) ile yolcu beraberi eşya (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamındaki satışların ihracat olarak kabul edilmesinde döviz alım belgesi temini şartı kaldırılmıştır.

 

Tebliğin tam metni aşağıdadır.

 

13 Ocak 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30300

TEBLİĞ

 

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN

SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2003/3)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/9)

 

MADDE 1 – 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğin (İhracat 2003/3) başlığı “TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) ile Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) kapsamında fatura düzenlenmek suretiyle yapılacak satışlar; fatura kapsamı eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amacıyla faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla, 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden ihracat olarak kabul edilir.”

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin  2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen faturalar, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılması halinde, Belgesiz İhracat Kredisi, Dâhilde İşleme İzni, Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilir.

Fatura muhteviyatı ihracat, faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, fatura üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de sayılır.

Ancak, deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin faturalar, Dahilde İşleme İzni ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdüne sayılmaz.”

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Döviz alım belgesine ilişkin geçici uygulama

 

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş faturalar bakımından, bu Tebliğin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilen 1 inci maddesi hükümleri uygulanır.”

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

 

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
234678
11121315
18192122
272829
30
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019