Nakit sermaye artırımında faiz indirim uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.
Sirküler No : 2016-16
Tarih : 08.03.2016
 4 Mart 2016 tarihli ve 29643 sayılı Resmi Gazete'de nakit sermaye artırımlarına teşvik getiren düzenlemeye ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9) yayımlandı.

Tebliğdeki düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

1. Nakit dışı sermaye artışları

İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı sadece nakdi sermaye ile sınırlıdır. Taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri bu indirimden yararlanamayacaktır.

2. Sermaye artırımında dikkate alınacak tarih

Nakden taahhüt edilen sermayenin;

  • Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi,
  • Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına yatırılma tarihi

esas alınarak bu indirimden yararlanılabilecektir.

3. Kanunun yürürlük tarihi olan 1.7.2015 tarihinden önce tescil edilmiş sermaye artışları

Faiz indirimi uygulamasından, 01.07.2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarında nakdi sermaye artışı yapan veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketleri yararlanabilmektedir.

4. Kapsam dışı işlemler

Tebliğde göre; aşağıdaki sermaye artışları faiz indirimi kapsamında değerlendirilmeyecektir:

Ø  Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları

Ø  Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları

Ø  -Öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları (sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları)

Ø  Ortaklarca veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları

Ø  Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları

Ø  Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları (Ortakların alacaklarına mahsuben yapılan sermaye artışları).

5. İndirim oranının %100’ü aşması

Tebliğde, indirim oranının %100’ü aşmasının kabul edileceği, teşvik belgeli yatırım yapan halka açık bir şirketin hem ilave 50 puan hem de ilave 25 puandan (%125) faydalanabileceğini gösterir bir örnekle açıklanmıştır.

6. Geçici vergilendirme dönemleri itibarıyla bu indirimden yararlanılması

Tebliğde, sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılmasının mümkün olduğu açıklanmıştır.

Ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

7. İndirimden her dönem yararlanılması

Tebliğe göre, indirim uygulamasından nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılabilecektir.

8. Sermaye azaltma

Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde, azaltmaya ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği ayı izleyen aydan itibaren nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Nakdi sermaye artışı yapılmadan önce sermaye şirketlerinin sermaye azaltımına gitmiş olmaları halinde, bu indirimin hesaplanmasında azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmın dikkate alınmayacaktır.

9. Kazanç yetersizliği nedeniyle indirim tutarının sonraki dönemlere devri

İndirim konusu yapılacak faiz tutarı, kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili yılda matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde, hesaplanan indirim tutarları herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın, müteakip hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

10. İndirimde kullanılacak faiz oranı ve faizin hesaplanacağı süre

İndirimde, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranı uygulanacaktır.

Faiz hesaplamasında süre, ticaret siciline tescil edilen sermaye artırımının nakit olarak karşılanan kısmının şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu (Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin içinde bulunduğu) aydan hesap döneminin sonuna kadar olan ay sayısının 12 aya olan oranıdır.

11. İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplanması

 

Kurum kazancından indirilecek faizi tutarı şu formülle hesaplanacaktır:

 

Kurum kazancından indirilebilecek tutar

 

=

 

Nakdi sermaye artışı

 

x

 

Ticari krediler  faiz oranı

 

x

 

İndirim oranı

 

x

 

Süre


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1234
681011
1314161718
1921222425
27282931
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019