Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı.
Sirküler No : 2014-28
Tarih : 21.10.2014
 

16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No.lu Tebliğde yapılan önemli düzenlemeler özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

1- Yürürlük

 1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımını izleyen aybaşında yürürlüğe gireceğinden, yapılan değişiklikler 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 2-Külçe metal teslimlerinde uygulanan KDV tevkifat oranı değişikliği (1)

Külçe metal teslimlerinde hesaplanan KDV için uygulanacak olan kısmi tevkifat oranı (7/10)’dan (5/10)’a indirilmiştir.

 3- Tevkifata tabi işlemler ile indirimli orana tabi işlemlerin mahsuben iadesi (2,23)

Tevkifata tabi işlemler ile indirimli orana tabi işlemlerin mahsuben iade taleplerinde mükellefler, ihracat ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacakları gibi,

·                                 Kendilerinin,

·                                 ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların,

Aşağıdaki borçlarına

·                                 Vergi Dairelerince Takip Edilen Amme Alacaklarına,

·                                 İthalde Alınan Vergilere

·                                 SGK Prim Borçlarına

mahsup edebileceklerdir.

 Ayrıca mükelleflerin (şirket ortakları hariç) iade alacaklarının, (%51) veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubu da mümkündür. Değişiklikten önce ortakların elektrik ve doğalgaz borçlarına da mahsup talep edilebiliyordu.

 4- YMM raporu ile nakit KDV iadelerinin yapılması ve teminat çözülmesi (3,8,10,12,15)

 KDV iadelerinin sadece vergi denetim elemanları tarafından düzenlenecek vergi inceleme raporu veya teminatla yapılması ve verilen teminatların da sadece vergi inceleme raporu ile çözülmesi öngörülen:

- Hizmet ihracı,

- Deniz, hava, demiryolu araçlarının imali, inşası, tamiri, bakımı, onarımı,

- Liman ve hava meydanı hizmetleri,

- Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj işlemleri,

- Limanların, hava meydanlarının ve bunlara bağlantı sağlayan demiryolu hatlarının inşası, genişletilmesi ve yenilenmesi,

işlemlerinden doğan nakit iadelerin, YMM raporu ile yapılması ve verilen teminatların da YMM raporu ile çözülmesine imkan sağlanmıştır.

 5- Yolcu beraberi eşya ihracından doğan iadelerde aranılan belgeler (4)

 Yolcu beraberi eşya satışı kapsamında doğan KDV iade taleplerinde “yüklenen KDV listesi” ve “iadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu” istenmesi uygulamasından vazgeçilmiştir.

6-İhraç kayıtlı teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde meslek odasına üyelik belgesinin noter onaylı olması şartı (5)

İhraç kayıtlı teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde aranacak belgeler arasında sayılan ilgili meslek odasına üyelik belgesinin noter onaylı olması şartı kaldırılmış, belgenin mükellefçe onaylı örneği yeterlidir.

7- Dahilde işleme izin belgesi kapsamında imal edilen malların ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV’nin hesaplanması (6)

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde, KDV Kanunu'nun geçici 17. maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslimde bulunacak DİİB sahibi mükellefe iade edilecek KDV tutarı hesaplanırken, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplanıp tahsil edilmeyen KDV tutarından, bu malların üretimi için, sadece, DİİB kapsamındaki yurt içi alımları nedeniyle ödenmeyen KDV'nin düşülmesi gerekiyordu.

 Yapılan değişiklik ile bu indirimin sadece yurt içinde yapılan teslimlerde DİİB sayesinde ödenmeyen KDV ile sınırlı olmadığı, ithalat esnasında DİİB sayesinde ödenmeyen KDV’lerin de düşülmesi gerektiği vurgulanmıştır.

 8- Deniz, hava ve demiryolu araçlarının tadil, bakım ve onarımında müşterek proje hazırlanması (7)

 Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarına yaptıracağı tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV istisnasından yararlanmak isteyen mükellefler, takvim yılı aşılmamak kaydıyla belirleyeceği bir dönemdeki istisna kapsamındaki hizmet alımları için tek bir proje hazırlayarak elektronik ortamda sisteme girebileceklerdir. Değişiklikten önce her bir araç için ayrı ayrı proje hazırlanması gerekiyordu.

 9- Teşvik belgesi sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının bildirim formu göndermesi (13)

 Teşvik belgesi almış olan devlet üniversiteleri ve hastaneleri ile belediyeler ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarının belge kapsamındaki makina ve teçhizat alımlarında KDV istisnasından yararlanmak üzere vergi dairesinden istisna belgesi almak istemeleri durumunda, bunların başvuru anında KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde KDV mükellefiyeti olan iktisadi işletmesine istisna belgesi verilecektir. Bu şekilde yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın devlet üniversiteleri ve hastaneleri, belediyeler ve benzeri kuruluşların veya bunların iktisadi işletmelerinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeden önce, vergi dairesinden istisna belgesi alan tüm teşvik belgesi sahibi mükelleflerin vergi dairesine bildirim vereceği şeklinde bir anlama vardı.

 10- Kısmi istisna uygulamasında indirilen KDV’nin düzeltilmesi (19)

 KDV Kanunu’nun 30/a maddesi uyarınca, daha önce KDV’si indirilmiş malların kısmi istisna kapsamında teslimi halinde, yüklenilen KDV’nin düzeltilmesi gerekmektedir.

 KDVK.nun 17/4-r maddesindeki istisna uygulamasında işletmenin aktifinde 2 tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ve gayrimenkullerin satışında yüklenilen KDV’den o tarihe kadar indirim konusu yapılamamış olanların da indirilmemesi ve gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak göz önüne alınması gerekmektedir. Bu işlemlerin, tamamı indirilmiş olan yüklenilen KDV tutarı, KDV beyannamesinde “ilave edilecek KDV” satırında gösterilmek suretiyle yapılacak, ayrıca indirim hesaplarından çıkarma şeklinde bir işlem yapılmayacaktır.

 

11- Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde KDV istisnası (20)

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer almayan organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerinde KDV istisnası uygulamasına ilişkin KDV Kanununun 17/4-k maddesinde düzenlenen hükümle ilgili açıklamalar tebliğe eklenmiştir.

 Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin sadece arsa teslimleri ile işyeri teslimleri istisna kapsamına girmekte, bunların dışındaki mal ve hizmet teslimleri ve bu bölge veya site dışındaki arsa ve işyeri teslimleri genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi bulunmaktadır. Ayrıca bunlara yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarında herhangi bir istisna olmayıp, genel hükümler çerçevesinde vergi uygulanmaktadır.

 12- SGK’nın alacaklarına karşılık gayrimenkul alım ve satımında KDV istisnası (21)

 6552 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’na eklenen geçici 33. maddeyle göre, alacaklarına karşılık taşınmazların SGK’ya devri ve bunların SGK tarafından devir ve tesliminde KDV istisnadır. Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından KDV Kanunu’nun (30/a) maddesi uygulanmayacağından, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve daha önce indirim hesaplarına dahil edilmiş olan KDV’nin, ilave edilecek KDV olarak beyan edilmek suretiyle düzeltilmesine gerek yoktur.

 13- Genel idare giderlerine ait KDV’nin iade hesabına dahil edilmesi (25)

 İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin telefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro malzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve genel idare giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabet eden kısmı iade hesabına dahil edilecektir.

 Tebliğin IV/A-1.2 bölümünde yapılan "İade hakkı doğuran işlemle ilgili olan" değişiklik ibaresi ile KDV iadesi hesabına dahil edilebilecek genel imal ve genel idare gideri KDV’lerinin, iade hakkı doğuran işlemin yapıldığı aydaki KDV’lerle sınırlı olmadığı, geçmiş aylarda yüklenilmiş de olsa iade hakkı  doğuran işlemle ilgisi bulunan tüm genel imal ve genel iade gideri KDV’lerinin iade hesabına dahil edilebileceği hususu netleşmiş, önceki dönemlerde yapılan giderlerin KDV iadesine dahil edilemeyeceği yönündeki uygulamadan vazgeçmiş bulunmaktadır.

 14- ATİK’e ödenen KDV’nin iade hesabına dahil edilmesi (26)

 İhraç kayıtlı olarak aldığı malı ihraç eden ihracatçıların bu ihracatları ile ilgili olarak yüklendikleri genel gider ver ATİK KDV’lerini iade alma hakları bulunmaktadır. İhracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde bulunabileceği KDV tutarının, ihracat bedeli ile ihraç kaydıyla teslim bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacağı açıklanmıştır.

 Önceki ifade, ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde bulunabileceği KDV tutarının, ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV arasındaki farkı aşamayacağı şeklindeydi.

 15- DİİB kapsamındaki ihracatta eşdeğer eşyaya ödenen KDV’nin hesaplanması (27)

Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın aldığı girdileri kullanarak imal ettiği ürünü ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB kapsamında KDV ödemeyerek söz konusu girdi veya eşdeğer eşyasını temin etme hakkı kazanan mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV’yi, başlangıçta iade olarak talep etmesi mümkün değildir. İade edilecek KDV’nin hesabı, eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden sonra yapılır. Bu durumda iade edilecek KDV tutarı, ihracat bedeli ile DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından temin edilen girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.

Değişiklikten önceki metin, “iade edilecek KDV, ihracata genel vergi oranı uygulamak suretiyle bulunacak tutardan, DİİB kapsamında girdi temininde ödemediği KDV tutarının düşülmesi suretiyle bulunan tutarı aşamaz” şeklinde olup KDV ödenmeden ithal edilen mal bedellerinin bu hesaplamaya dahil edilip edilmeyeceği belirsizdi.

16- DTSŞ ve SDTŞ’ler ihracına aracılık ettiği firmalara ait indirilecek KDV listesi vermeyecek (28)

 Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri, gümrük beyannameli mal ihracından doğan KDV iadelerinde, hem kendilerinin hem de ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek KDV listesini vermek zorundaydılar. Yapılan değişiklikle, DTSŞ ve SDTŞ’lerin iade taleplerinde, ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek KDV listesini verme zorunluluğu kaldırılmıştır.

 17- İhraç kaydıyla teslimlerde iade talebinin devir KDV tutarının artırılması yönünde değiştirilmesi (29)

 KDV Kanunu'nun (11/1-c) ve geçici 17'nci maddeleri kapsamındaki ihraç kayıtlı teslimleri nedeniyle KDV iadesi çıkan mükellefler isterlerse bu iade haklarını nakden veya mahsuben kullanmayıp, devrolan KDV tutarını arttırmak suretiyle de kullanabilmektedirler. Bu takdirde indirilecek KDV listesi verilmesine gerek kalmamakta, sadece ihracatın tevsik edilmesi suretiyle ve e-KDV beyannamesindeki 107 no’lu satır kullanılarak söz konusu iade hakkı devrolan KDV hakkı yükseltilebilmektedir. Bu uygulama en erken ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinde yapılabilecektir. "en erken" ifadesi eklenerek indirim hakkının ihracatın gerçekleştiği dönemden sonraki dönem beyannamelerinde de kullanılabilmesi mümkün hale gelmiştir. İhracat gerçekleşmeden bu şekilde talepte bulunulamayacaktır..

 18- Sahte veya yanıltıcı belge iddialarına karşı raporla değil yazı ile itiraz edilebilecek (30)

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde, idare tarafından sahte veya yanıltıcı olduğu yönünde bulgular bulunan bir belgenin, gerçek bir işleme dayandığı ve dayandığı işlemi mahiyet ve miktar itibarıyla doğru olarak yansıttığının, işlemin tarafları veya ilgilileri tarafından, deliller bir rapora bağlamak suretiyle ileri sürülmeleri gerektiği belirtilmişti.

 Yapılan değişiklikle, delillerin yazı ile ileri sürebileceği yeterli olmakta,  "delillerin bir rapora bağlanması" uygulaması da sonlandırılmaktadır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019