Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
Sirküler No : 2018-85
Tarih : 11.10.2018
 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

 

10.10.2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde;

- Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu tevkifat uygulaması kapsamındaki bir işleme ilişkin olarak alıcının KDV tevkifatını beyan etmemesi/eksik beyan etmesi durumunda yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar netleştirilmiştir.

- KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan istisna kapsamında üniversitelere bağışlanacak tesise ilişkin inşaat ruhsatının alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında inşaat ruhsatı yerine üniversitenin inşaatla ilgili biriminin uygun görüşünün yeterli olduğu belirtilmiştir.

- İndirimli orana tabi işlemlerde azami iade tutarının belirlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

1-Kdv Tevfikat Uygulamasında Vergi Sorumlularına İlişkin Düzeltme İşlemlerinde Değişiklik Yapılmıştır.

KDV  GUT’nin “Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar”  bölümün beyannamenin düzenlenmesine ilişkin “Alıcıların Beyanı” başlıklı (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragrafları değiştirilmiştir.

 Önceden alıcı tarafından KDV tevkifatı yapılmaması veya eksik yapılması durumlarında, alıcıdan vergi aslının aranmaması için sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmesi yeterli iken yapılan bu değişiklikle  söz konusu KDV’nin  Hazineye ödenmiş olması da istenmektedir. Hazineye ödenmesi durumunda alıcı adına sorumlu sıfatıyla yapılacak tarhiyatta vergi aslının aranmayacağı düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca hazineye ödenmeyen vergi, ceza, faiz ve zamlardan alıcı sorumlu tutulmuştur.

2-Üniversitelere Yapılacak Bağışlara İlişkin Düzenlemede İnşaat Ruhsatı Alınamaması Durumunda Üniversitenin İnşaatla İlgili Sorumlu Biriminin Uygun Görüşünün Alınması İmkânı Getirilmiştir.

 KDV GUT’nin “Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” lara ilişkin bölümünün “İstisna Uygulaması” na ilişkin    (II/B-15.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna bir cümle eklenmiştir.

7104 sayılı Kanun ile 13’üncü maddeye eklenen (k) bendi ile genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere sosyal hizmet binası kapsamında bağışta bulunacak olanlara yapılacak teslim ve hizmetler istisna kapsamına alınmıştı.

 İstisna uygulamasında inşaat ruhsatının alınması ve uygulama projesi ve inşaat ruhsatına uygun olarak hazırlanan istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin ilgili idare ve kuruluşun onayına sunulacağı belirtilmiştir. Özel bütçeli idareler arasında sayılan üniversitelere bağışlanmak üzere inşa edilecek sosyal hizmet binalarında, çeşitli sebeplerle inşaat ruhsatının alınamaması halinde, yapılan bu değişiklikle istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesi onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşünün alınması imkânı getirilmiştir. Bu düzenleme ile üniversitelere yapılacak bağışlarda uygulama kolaylığı sağlanmıştır.

3- İndirimli Orana İlişkin İade Tutarının Hesabına İlişkin Bölümde Değişiklik Yapılmıştır.

KDV GUT’nin İndirimli orana tabi iade işlemlerine ilişkin “Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması”na ilişkin bölümün (III/B-3.1.1.) sekizinci paragrafı ile  “İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması başlıklı (III/B-3.1.2.) bölümün beşinci paragrafında yer alan  “ay içi hesaplamalarda” ibaresi “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerinde azami iade tutarının belirlenmesinde; yıl içinde talep edilen mahsuben iadelerde iade talebinde bulunulan döneme kadar yapılan toplam işlem bedeli, izleyen yıl içerisinde talep edilen nakden/mahsuben iadelerde ise iade talebinde bulunulan yıldaki toplam işlem bedeli esas alınmaktadır. Söz konusu kümülatif azami iade tutarı belirlenirken, ay içinde azami iade edilebilir tutarın aşılması önem arz etmemekteydi. Bu değişiklikle ay içi hesaplamalarda da azami iade edilebilir KDV tutarının aşılmaması gerektiği, söz konusu tutarın yalnızca doğrudan yüklenimler sebebiyle aşılabileceği hususu düzenlenmiştir. Doğrudan yüklenimler nedeniyle azami iade edilebilir tutarının aşan kısmı ise vergi inceleme raporuna göre iade edilecektir.

Yürürlük: Tebliğ yayım tarihi olan (10.10.2018) itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni aşağıdadır.

10 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30561

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 21)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranır.

Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/B-15.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünün sekizinci paragrafı ile (III/B-3.1.2.) bölümünün beşinci paragrafında yer alan “ay içi hesaplamalarda” ibaresi “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
234678
11121315
18192122
272829
30
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019