Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Yayımlandı.
Sirküler No : 2014-13
Tarih : 05.05.2014
 

Ø        26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile bugüne kadarki toplam 123 KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmış ve geçmişte çeşitli tebliğ ve sirkülerlerle açıklanan tüm hususlar tek bir Genel Uygulama Tebliği’nde toplanmıştır.

 

Ø       Tebliğle daha önce yayımlanmış 123 KDV Genel Tebliği yürürlükten kalkmıştır. Ancak bu güne yayımlanan KDV Sirkülerleri, İç genelgeleri ve özelgelerden yeni Tebliğde yapılan düzenleme ve açıklamalara aykırı olmayanlar uygulanmaya devam edecektir.

 Tebliğ ile  açıklanan ve yeniden düzenlenen bazı önemli hususlar aşağıdadır.

  I-  İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (IV-B)

Daha önce sadece imalat veya ihracat yapan mükelleflerin yararlanabildiği İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS), gerekli şartları sağlaması kaydıyla, KDV iadesi alan tüm mükelleflerin yararlanabileceği bir şekle dönüştürülmüştür. Bu şartlardan en önemlisi YMM Tasdik Sözleşmesinin zorunlu hale getirilmiş olmasıdır. Sistemden yararlanmak için “genel” ve “özel” şartlar getirilmiştir. Şartları yerine getiren tüm mükellefler incelemesiz ve teminatsız iade tutarını aşan kısmın %8’i oranında,  dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri ise %4 teminatla iadelerini alabilecektir.

84 seri no.lu KDV Genel Tebliğinde belirlenen şartları haiz olan dış ticaret sermaye şirketleri (DTSŞ) ile sektörel dış ticaret şirketlerinin (SDTŞ) ihracattan doğan KDV iadeleri % 4 oranında, diğer iharacatçılar ise % 8 oranında teminat vererek iade alabilmekteydiler.

KDV Uygulama Genel Tebliği ile ihracatçıların yanı sıra diğer iade hakkı doğuran işlem yapan mükelleflerin de indirimli teminattan yararlanmaları sağlanmıştır.

 

1. Genel Şartlar

 

a) Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde;

- Vergi mükellefiyetinin bulunması,

- Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

- Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir vergisi stopajı, ÖTV ve KDV (tevkifat hariç) uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatılmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması,

- Cari takvim yılı da dahil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin tam tasdik sözleşmesi bulunması.

 

b) Başvuru tarihi itibarıyla;

- KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun bulunmaması,

- Ödenmesi gereken vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmaz).

 

c) Sertifika başvurusundan önceki, iade talebinin bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemi itibarıyla haklarında yazılmış YMM ve/veya vergi inceleme raporlarının olumlu olması.

 

Yukarıda belirtilen genel şartları sağlayan Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsündeki şirketlere başka bir şart aranmaksızın İTUS sertifikası verilir. 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan tarifelerdeki taşıtların ihracatını yapan, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren dış ticaret sermaye şirketi niteliğindeki imalatçılarda, iade talebinin bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemine ilişkin olumlu rapor şartı aranmaz.

 

2. Özel Şartlar

 

a) İhracat İstisnası Kapsamındaki İade Talepleri

İmalatçılar ve İmalatçı-İhracatçılar:

 

- İlgili sicile kayıtlı olan,

- Ödenmiş sermayelerinin veya son bilançolarında kayıtlı ATİK’lerinin (gayrimenkuller hariç) amortisman düşülmeden önceki toplam tutarı 100.000 TL’yi (daha önce 80.000 TL idi) aşan,

- Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğu kapasite raporuyla teyit edilen,

- İmalat işinde 20 veya daha fazla işçi çalıştıran (İşçi sayısının tespitinde bizzat imalat işinde çalışan işçiler dikkate alınır. Bunlar dışında kalan yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz. Hesaplamada, ihracatın gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır.),

 

Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç):

 

Son üç takvim yılı itibarıyla yıllık 4 milyon $ (daha önce 5 milyon $ idi) veya son beş takvim yılı itibarıyla yıllık 2 milyon $ (daha önce 1 milyon $ idi) ve üzerinde ihracat yapanlar. Bu şartları sağladıkları tarihi takip eden yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere İTUS sertifikası verilir.

 

b) Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler

 

1. Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânçoya göre en az;

 

- Aktif toplamı 40.000.000 TL,

- Maddi duran varlıkları toplamı 10.000.000 TL,

- Öz sermaye tutarı 20.000.000 TL,

- Net satışları 50.000.000 TL,

 

2. Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 50 veya daha fazla, (Hesaplamada işlemin gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır.)

 

olanlara, bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilekçe ile başvurması halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde “İTUS Sertifikası” verilir.

 

İTUS Sertifikası Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi

 

İTUS sertifikasına sahip mükelleflerin iade talepleri, incelemesiz iade sınırını aşan kısmının % 8’i (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için %4’ü) kadar teminat verilmek suretiyle yerine getirilir.

 

Teminat (tebliğde aksi belirtilmedikçe), iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülür. Bu süre içerisinde YMM raporu ibraz edilmemesi halinde veya mükellefin talep etmesi durumunda teminat vergi inceleme raporu (VİR) sonucuna göre çözülür. İTUS sertifikasının iptalini gerektiren bir neden olmadığı sürece, sonraki iade taleplerinde indirimli teminat uygulamasına devam edilecek ve YMM raporunun da yine altı ay içinde ibraz edilmesi istenecektir.

 

İTUS Sertifikasının İptal edilmesi

 

Aşağıdaki hususlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde İTUS sertifikası iptal edilir.

 

1.       Özel esaslar için belirlenen koşullardan, tutarlarla ilgili olanlar dışındaki şartların kaybedilmesi ile belirlenen tutarlarda ve çalıştırılan işçi sayılarında % 25'i aşan bir azalma meydana gelmesi,

 

Mükelleflerin durumu, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihi, ortalama işçi sayısına ilişkin şart karşısındaki durumu ise her bir muhtasar beyannamenin verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğünce/malmüdürlüğünce tespit edilir.

 

2. Defter ve belgelerin Vergi Usul Kanunundaki süreler içinde ibraz edilmemesi,

 

3. Vergi borçlarını, vadesinde ödemediği anlaşılan mükelleflere, vade tarihinden itibaren 7 gün içinde ödeme emri veya alacağın teminata bağlanmış olması halinde tebligat yapılır. Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin sertifikası iptal edilir.

 

Ancak, takip edilen vergi borcunun nihai yargı kararı veya düzeltme işlemiyle tamamen kaldırılması halinde; yargı kararının İdare'ye tebliğ edildiği veya düzeltme işleminin yapıldığı tarihi içine alan dönem ve izleyen dönemlerdeki iadeler ile bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerde “İTUS Uygulaması” kapsamında işlem yapılır.

 

4. Mükellef hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı konusunda vergi dairesine “olumsuz rapor” intikal etmesi. Raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihten sonraki ve bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iade taleplerinde indirimli teminat hükümleri uygulanmaz ve sertifika iptal edilir.

 

Olumsuz rapora dayanılarak yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile terkin edilmesi halinde mükellefe tekrar sertifika verilir. Yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile kısmen veya tamamen onaylanması halinde mükellefin sertifika alabilmesi için ilgili bölümünde belirtilen şartları tekrar sağlaması gerekir.Yargı kararından önce, mükellefin gerekli şartları yerine getirerek genel esaslara geçmesi halinde, genel esaslara tabi olduğu tarihten sonraki 24 ay süresince özel esaslara tabi olmayı gerektirecek şartların ortaya çıkmaması ve ilgili bölümde belirtilen şartları taşıması kaydıyla, 24 aylık sürenin sonunda mükellefe tekrar sertifika verilir. Sonradan nihai yargı kararının gelmesi halinde yukarıdaki açıklamalara göre işlem yapılır.

 

II-          HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (IV-C)

Halen uygulanmakta olan Hızlandırılmış İade Sisteminden (HİS) yararlanma koşulları hafifletilerek, bu çerçevede mükelleflerin bilanço büyüklükleri (aktif, MDV, öz sermaye ve net satış tutarı) ile ilgili 4 kriterden herhangi 3’ünü sağlamış olması yeterli sayılacaktır. Ayrıca çalıştırılması gereken asgari işçi sayısı 350’den 250’ye düşürülmüştür. Bilindiği gibi bu uygulama büyük hacimli mükelleflerin KDV iadelerini herhangi bir inceleme olmaksızın ve beş iş günü içerisinde almalarına imkân vermektedir. Ayrıca, HİS kapsamındaki iade taleplerine ilişkin olarak mükelleflerin kendilerine bildirilen eksiklikleri tamamlama süresi 30 günden 3 aya çıkarılmıştır. Tebliğ ile bu uygulamadan daha fazla mükellefin yararlanmasına imkân sağlanmıştır.

1. HİS Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler

Aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere talep etmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri halinde bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) tarafından “HİS sertifikası” (EK: 21) verilir.

a) Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı itibarıyla vergi mükellefiyetinin bulunması,

b) Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânçoya göre en az;

- Aktif toplamının 200.000.000 TL,

- Maddi duran varlıkları toplamının 50.000.000 TL,

- Öz sermaye tutarının 100.000.000 TL,

- Net satışlarının 250.000.000 TL,olması, (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterlidir.)

c) Başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 250 veya daha fazla olması,

ç) Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı içinde;

- Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

- Gelir veya kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla birden fazla aksatılmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması,

d) Başvuru tarihi itibarıyla;

- KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun bulunmaması,

- Vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmaz),

gerekmektedir.

Bu şartları birlikte taşıyan mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilekçe ile başvurması halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde “HİS Sertifikası” verilir.

 

2. HİS Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi

HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade talepleri tutarına bakılmaksızın, teminat, VİR veya YMM raporu aranılmadan yerine getirilir.

 

Bu mükelleflerin nakden iade taleplerinde, ibraz edilen belgelere ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar raporun tamamlanma sürecini izleyen beş iş günü içinde iade edilir.

3. HİS Sertifikasının İptal Edilmesi

Kendilerine HİS sertifikası verilen mükelleflerle ilgili olarak, aşağıdaki hususlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde HİS sertifikası iptal edilir. Sertifikanın iptal edildiği, gerekçesiyle birlikte mükellefe bildirilir. Mükellefin, bu durumun bildirildiği tarihi içine alan ve sonraki dönemlere ait olan veya önceki dönemlere ait olup bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerinde HİS uygulama hükümleri uygulanmaz.

a) Bilanço kriterleri ve net satış tutarı ilgili şartları kaybeden mükellefler ile çalıştırılan işçi sayısı şartında % 25'i aşan bir azalma meydana geldiği anlaşılan mükelleflerin sertifikaları iptal edilir.

Mükellefin bilanço kriterleri ve net satışları ile ilgili durumu, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihi, ortalama işçi sayısına ilişkin şart karşısındaki durumu ise her takvim yılında verilen muhtasar beyannamelere dayanılarak Aralık ayı muhtasar beyannamesinin verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde tespit edilir.

b) Defter ve belgelerini 213 sayılı Kanundaki süreler içinde ibraz etmeyen mükelleflerin sertifikaları sürenin dolduğu gün iptal edilir.

c) Vergi borçlarını, vadesinde ödemediği anlaşılan mükelleflere, vade tarihinden itibaren yedi gün içinde 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen ödeme emri veya alacağın teminata bağlanmış olması halinde 56 ncı maddesinde öngörülen yazı tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin sertifikası iptal edilir.

Ancak, takip edilen vergi borcunun nihai yargı kararı veya düzeltme işlemiyle tamamen kaldırılması halinde; yargı kararının İdare'ye tebliğ edildiği veya düzeltme işleminin yapıldığı tarihi içine alan dönem ve izleyen dönemlerdeki iadeler ile bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerde “HİS Uygulaması” kapsamında işlem yapılır.

ç) Mükellef hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlendiği veya kullandığı konusunda vergi dairesine “olumsuz rapor” intikal etmesi halinde, raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihten sonraki ve bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iade taleplerinde Tebliğin HİS hükümleri uygulanmaz ve sertifika iptal edilir.

Olumsuz rapora dayanılarak yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile terkin edilmesi halinde mükellefe tekrar Sertifika verilir. Yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile kısmen veya tamamen onaylanması halinde mükellefin Sertifika alabilmesi için gerekli şartları tekrar sağlaması gerekir.

Yargı kararından önce, mükellefin gerekli şartları yerine getirerek genel esaslara geçmesi halinde, genel esaslara tabi olduğu tarihten sonraki 24 ay süresince özel esaslara tabi olmayı gerektirecek ve sertifikayı iptal ettirecek şartların ortaya çıkmaması kaydıyla, mükellefe tekrar Sertifika verilir. Sonradan nihai yargı kararının gelmesi halinde, yargı kararının İdare'ye tebliğ edildiği veya düzeltme işleminin yapıldığı tarihi içine alan dönem ve izleyen dönemlerdeki iadeler ile bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerde “HİS Uygulaması” kapsamında işlem yapılır.

d) HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinin bulunduğu her takvim yılında, İdare tarafından belirlenen en az bir vergilendirme dönemi KDV iadeleri yönünden incelenir ve bu inceleme ivedi olarak sonuçlandırılır. Yapılan incelemede haksız/yersiz iade aldığı anlaşılan mükelleflerden; haksız/yersiz aldığı vergilerin, ilgili dönemde yapılan vergi iadelerine oranı % 5'i geçen (bu oran daha önce %1 idi) mükelleflerin sertifikaları iptal edilir. Bu mükelleflere, raporun vergi dairesine intikal tarihinden itibaren beş yıl süreyle tekrar sertifika verilmez.

 

III-      KDV İADELERİNİN ÖZEL ESASLARA GÖRE YERİNE GETİRİLMESİ (IV-E)

 

Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen “belge” deyimi (YMM raporu ve vergi inceleme raporu hariç) üzerinde KDV gösterilen fatura ve benzeri belgeler ile iade hakkı doğuran işlemin niteliğine göre (gümrük beyannamesi, istisna belgesi, yatırım teşvik belgesi, kıymetli maden arama ruhsatı gibi) iadeye esas teşkil eden belgelerdir.

 

Tebliğ ile “Özel esaslar sistemi yeniden düzenlenmiştir. Özel esaslara alınanların bu statüden çıkarılmaları, işlemin gerçekliğinin ispatının delil serbestisi çerçevesinde mükellef tarafından ispatına ya da gerektiğinde vergi dairelerince yapılacak yoklamalarla tespit edilecek olumlu tespitlere bağlanarak kolaylaştırıcı bir düzenleme yapılmıştır.

Haklarında SMİYB düzenleme veya kullanma raporu veya tespiti bulunanlar ile özel esaslara tabi tutulmayı gerektiren diğer olumsuz tespit bulunanların iade talepleri teminat karşılığında veya münhasıran vergi inceleme raporuna istinaden yerine getirilecektir. Verilen teminatlar münhasıran inceleme raporuna göre çözülecektir. Bu gruba giren mükelleflerin YMM raporuna istinaden iade almaları mümkün değildir.

A- ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER (4/E-1.3)

 

Haklarında, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin gerçek duruma aykırı olduğuna ilişkin delil ve karineleri içeren rapor veya tespit bulunan aşağıdaki mükellefler iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabidir.

 

- Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesi kapsamında teminat istenen mükellefler, (Herhangi bir faaliyeti olmadığı halde, SMİYB düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği tespit edildiği için mükellefiyeti re'sen terk ettirilenler.)

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler,

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme konusunda haklarında “olumsuz rapor” bulunan mükelleflerin, raporun ait olduğu dönemdeki ortakları, kanuni temsilcileri, bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile kanuni temsilcisi oldukları mükellefler,

- Haklarında beyanname vermeme, defter ve belge ibraz etmeme ve adresinde bulunamama konusunda tespit bulunan mükellefler,

- Haklarında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanan mükellefler.

 

Haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükelleflerin iade taleplerinin bulunmaması; bunlardan doğrudan mal ve/veya hizmet alan mükellefler ile bu kapsamdaki mükelleflerden haklarında “sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme olumsuz raporu” veya “sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme olumsuz tespiti” bulunanların raporun ait olduğu dönemdeki ortakları, kanuni temsilcileri, bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile kanuni temsilcisi oldukları mükelleflerin iade taleplerinde özel esaslar uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

Yukarıda sayılan “özel esaslara tabi mükellefler” ile kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmasa dahi bunlardan mal ve/veya hizmet satın alanların iade taleplerinde özel esaslar uygulanır.

 

Kendileri hakkında herhangi bir olumsuz rapor ya da tespit bulunmayan mükelleflerin özel esaslara tabi mükelleflere mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunması durumunda, bu mükelleflerin sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyicisi olarak özel esaslara alınabilmesi için haklarında tebliğde belirtildiği şekilde bir rapor veya tespit bulunması gerekir.

 

Örneğin, KDV Kanunu’nun 8/2. maddesi çerçevesindeki “fazla ve yersiz ödenen vergiler” ile 9/1. maddesi çerçevesindeki “fazla ve yersiz tevkif edilen vergilerin iadesine yönelik talepler Özel Esaslar kapsamında değerlendirilmez.

 

B- SAHTE BELGE DÜZENLEYEN VEYA KULLANANLAR (4/E-3)

 

Haklarında Sahte Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar

 

Sahte belge düzenlenmesine ilişkin olumsuz rapor, nezdinde inceleme yapılan hakkında sahte belge düzenlediği yönünde belirlemelerin yer aldığı, Tebliğin (IV/E/3.1) bölümünde yer alan hususları içerecek şekilde vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen rapordur.

 

Söz konusu rapor “sahte belge düzenleme olumsuz raporu”, bu rapordan hareketle sahte olduğu tespit edilerek rapora bağlanan belgeleri düzenleyen mükellef de “sahte belge düzenleyen” olarak kabul edilir.

 

Haklarında Sahte Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar

 

Sahte belge düzenleme tespiti, bir mükellefin sahte belge düzenlediğinin diğer kişi, işletme veya kurumlar hakkında yapılmakta olan araştırma ve incelemeler sırasında yahut yetkili makamların yazıyla veya elektronik ortamda bildirmesi üzerine vergi dairesinin ıttılaına girmesidir. Bu kapsamda öncelikle mükellef tarafından düzenlenen belgenin sahte olduğunun net olarak tespit edilmesi gerekir.

 

Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti de sahte belge düzenleme olumsuz tespiti kapsamında değerlendirilir.

 

Haklarında Sahte Belge Kullanma Raporu Bulunanlar

 

Sahte belgelerde yer alan KDV’nin indirim hesaplarına dâhil edilmek suretiyle kullanıldığını tespit eden rapor, sahte belge kullanma olumsuz raporu olarak değerlendirilir.

 

Tarhiyat önerilmemiş olması bu raporların olumsuz rapor vasfını değiştirmez.

 

Sahte olduğu tespit edilerek rapora bağlanan belgelerin kullanıcısı “sahte belge kullanan”, buna ilişkin rapor da “sahte belge kullanma olumsuz raporu” olarak kabul edilir.

 

Yapılan inceleme sonucunda mükelleflerin kendileri ya da mal veya hizmet satın aldıkları mükelleflerle ilgili olarak;

- Defter ve belgelerini ibraz etmedikleri,

- KDV beyannamesini vermedikleri,

gibi nedenlerle KDV indirimlerinin reddinden kaynaklanan tarhiyatlarda, inceleme raporlarında tarhiyatın bu tespitlere ilişkin kısmının sahte belge kullanma fiilinden kaynaklandığının açıkça belirtilmemesi halinde, düzenlenen rapor olumsuz rapor kapsamında değerlendirilmez.

 

Sahte belge kullanımına dayalı KDV indirimlerinin vergi inceleme raporu ile veya mükellefin düzeltme beyanları ile indirilecek KDV tutarlarından düşülmesi durumunda mükellef özel esaslara tabi tutulmaz.

 

Haklarında Sahte Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar

 

Sahte belge kullanma tespiti, sahte belgelerde yer alan KDV’nin indirim konusu yapıldığının tespit edilmesidir. Sahte belge kullanma tespitinin varlığından söz edilebilmesi için, sahte olduğu tespit edilen belgede yer alan KDV tutarının indirim konusu yapılmış olması gerekir.

 

Sahte belge düzenleme raporundan hareketle alıcının sahte belge kullanımından bahsedilebilmesi için, belgenin sahteliğinin yanı sıra, düzenlenen sahte belgenin kullanıcı tarafından kayıtlara intikal ettirilip ettirilmediği ve beyannamede indirilecek KDV olarak dikkate alınıp alınmadığının tespit edilmesi gerekir. Kullanıcının Ba bildirimine söz konusu belgede yazılı tutarı dâhil etmiş olması, sahte belgeyi kullandığına karine olup tespit için tek başına yeterli değildir.

 

Yapılan inceleme sırasında sahte belge kullanıldığı hususunda bir tespit yapılmış olması halinde, bu durumun inceleme elemanınca rapor düzenlenmeden önce mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bildirilmesi de bu kapsamdadır.

 

Kullandığı belgeye yönelik bir tespit veya rapor olmadığı sürece, sadece hakkında sahte belge düzenleme rapor veya tespiti bulunan mükelleften mal veya hizmet alımına dayanılarak alıcı mükellefin özel esaslara tabi tutulması mümkün değildir.

 

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilen ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediği raporda belirtildiğinden işi bırakmış addolunarak mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilenlerden alım yaptıkları yönünde kayıtları bulunan ve belgelerde yer alan KDV tutarını indirilecek KDV olarak dikkate aldığı tespit edilen mükelleflerin de sahte belge kullanma tespiti kapsamında özel esaslara tabi tutulması gerekir.

 

Haklarında sahte belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespit bulunan mükellefler kendi durumlarından haberdar edilerek kendilerine 15 gün içinde olumsuzluğu giderebilecekleri bildirilir.

 

Verilen süre içerisinde işlemin gerçekliğini, Tebliğin (IV/E/5) bölümündeki açıklamalara göre ispat eden veya söz konusu belgede yazılı KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanını düzelten mükellefler özel esaslar kapsamına alınmazlar.

 

Kendilerine tanınan 15 günlük süre içerisinde yukarıda belirtildiği şekilde olumsuzluğu gidermeyen mükellefler tespitin yapıldığı tarih itibarıyla özel esaslar kapsamına alınırlar.

 

C- MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEYEN VEYA KULLANANLAR (4/E-4)

 

Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar

 

Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesine ilişkin olumsuz rapor, nezdinde inceleme yapılan hakkında muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği yönünde belirlemelerin yer aldığı, vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen rapordur.

 

Söz konusu rapordan hareketle muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge olduğu tespit edilerek rapora bağlanan belgeleri düzenleyen mükellef          “muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen”, buna ilişkin rapor da “muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme olumsuz raporu” olarak kabul edilir.

Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar

 

Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespiti, bir mükellefin muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediğinin diğer kişi, işletme veya kurumlar hakkında yapılmakta olan araştırma ve incelemeler sırasında yahut yetkili makamların yazıyla veya elektronik ortamda bildirmesi üzerine vergi dairesinin ıttılaına girmesidir. Bu kapsamda öncelikle mükellef tarafından düzenlenen belgenin muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğunun net olarak tespit edilmesi gerekir.

 

Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar

 

Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge niteliği tespit edilen belgelerde yer alan KDV tutarlarının indirim konusu yapıldığını tespit eden, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporlar bu kapsamda muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu olarak değerlendirilir.

 

Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımına dayalı KDV indirimlerinin vergi inceleme raporu ile veya mükellefin düzeltme beyanları ile indirilecek KDV tutarlarından düşülmesi durumunda mükellef özel esaslara tabi tutulmaz.

 

Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar

 

Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti, bir mükellefin muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullandığının diğer kişi, işletme veya kurumlar hakkında yapılmakta olan araştırma ve incelemeler sırasında yahut yetkili makamların (Maliye Bakanlığının ilgili birimleri dahil) yazıyla bildirmesi üzerine vergi dairesinin ıttılaına girmesidir. Bu kapsamda öncelikle belgenin muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğunun, sonrasında ise mükellefin bu belgede yer alan KDV’yi indirim konusu yaptığının net olarak tespit edilmesi gerekir.

 

Haklarında muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespit bulunan mükellefler kendi durumlarından haberdar edilerek kendilerine 15 gün içinde olumsuzluğu giderebilecekleri bildirilir.

 

Verilen süre içerisinde belgenin işlemi mahiyet ve miktar itibarıyla doğru olarak yansıttığını Tebliğin (IV/E/5) bölümündeki açıklamalara göre ispat eden veya söz konusu belgede yazılı KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanını düzelten mükellefler özel esaslar kapsamına alınmaz.

 

Kendilerine tanınan 15 günlük süre içerisinde yukarıda belirtildiği şekilde olumsuzluğu gidermeyen mükellefler tespitin yapıldığı tarih itibarıyla özel esaslar kapsamına alınır.

 

D- İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT (4/E-5)

 

Düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin sahteliğine veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğuna ilişkin inceleme veya idari araştırma aşamasında mükellefe, söz konusu belgelerin gerçekliğine yönelik deliller ileri sürme imkânı verilir. Aynı şekilde kendileri hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunmamakla birlikte mal veya hizmet satın aldıkları mükellefler hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflere de bu imkân sağlanır. Söz konusu karşı deliller inceleme veya araştırmaya konu iş, işlem ve belgelerle ilgili olmalı ve bir yazı ile idari makama ibraz edilmelidir. Karşı deliller incelemeye başlanmış olması halinde inceleme elemanına, incelemeye başlanmamışsa ilgili vergi dairesine sunulur.

 

Dolayısıyla idare tarafından sahte veya yanıltıcı olduğu yönünde bulgular bulunan bir belgenin gerçek bir işleme dayandığı ve dayandığı işlemi mahiyet ve miktar itibarıyla doğru olarak yansıttığı işlemin tarafları, ilgilileri (iade talep edenler) veya mükellefler tarafından Vergi usul Kanununun 3. maddesindeki delil serbestisi kapsamında iddia ve ispat olunabilir.

 

İleri sürülen karşı delillerin işlemin gerçekliğini göstermesi halinde özel esaslar uygulanmaz. İşlemin tarafları, ilgililer ve mükelleflerin, delillerini bir rapora bağlamak suretiyle ve işlem ve belge ile ilgili olmak koşuluyla ileri sürmeleri gerekir. İşlem ve belgeyle ilgili olmayan iddia ve deliller dikkate alınmaz.

 

Bu şekilde ileri sürülen iddia ve deliller, inceleme elemanı veya idare tarafından karşı delillerle çürütülmek suretiyle belgenin sahte veya yanıltıcı olduğu ispatlanabilir. Bu durumda ileri sürülen delillerin ele alınıp raporda veya dayanak bir yazı ile çürütüldüğü karşı delillerle açıklanarak mükellef veya ilgili özel esaslara alınır.

 

Sınırlandırıcı olmamak kaydıyla belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispatta aşağıdaki deliller kullanılabilir:

 

a) İşlem bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi.

 

-Kasadan nakit ödemelerde ödeme belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

-Banka vasıtasıyla ödemeler,çekler, banka dekontu, banka şubesince onaylı internet çıktıları, onaylı hesap ekstreleri

-Kredi kartı (iade talep eden mükellefe ait)

-Tapu devri

-Kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile yapılan ödemeler

-PTT aracılığı ile yapılan ödemeler

 

b) İşlemin yapıldığını ispat edilebilecek diğer işlem ve belgeler.

 

-Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama ve benzeri işlemlerin yapıldığına yönelik belgeler,

- Sigorta belgesi, vergi, resim, harç, pay, fon gibi ödemeler yapılmışsa bu ödemelere ait belgeler.

 

Tebliğde yazılan ispat araçları sınırlayıcı değildir. Bunların dışındaki bilgi, belge ve kanaat getirici tespit ve işlemleri de delil olarak sunmak mümkündür.

Ödemenin banka kanalıyla veya yukarıda sayılan şekillerden birisiyle yapılmış olması tek başına işlemin gerçek ve doğru olduğunu kabul etmeyi zorunlu kılmamaktadır. Bunlar sadece delil olarak ileri sürülebilir. Gerçek bir mal veya hizmet alımına dayanmayan bir belgenin bedelinin banka vasıtasıyla, çekle veya kamu kuruluşu aracılığıyla ödenmiş olması genel esaslar kapsamına göre işlem yapılmasını gerektirmez.

 

   E- HAKLARINDA OLUMSUZ RAPOR BULUNAN MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİ (4/E-6)

 

1. Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme raporu bulunanların iade taleplerinin yerine getirilmesi

 

Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği konusunda olumsuz rapor bulunanların raporun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri dahil, bu tarihten sonraki iade talepleri,

 

- Sahte belge düzenleyenler için 5 kat,

- Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler için ise 4 kat,

teminat karşılığında yerine getirilir.

 

Teminat gösterilmemesi halinde iade talepleri, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Raporun intikal ettiği tarihten önceki dönemler için alınan teminatlar da dâhil olmak üzere iade için alınan tüm teminatlar vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

 

Genel esaslara dönüş

 

a) Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline ilişkin olarak düzenlenen raporlara dayanılarak yapılan tarhiyatın yargı kararları ile terkin edilmesi,

 

b) Mükelleflerin sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporlarına dayanılarak yapılan tarhiyatları (kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizi dâhil) ödemeleri veya tamamına teminat göstermeleri ve yapılan inceleme sonucunda düzenlenen olumlu raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi,

 

c) Haklarında olumsuz rapor bulunan ve raporun ilgili olduğu dönemden sonraki dönemlerde iade talebinde bulunmayan mükellefler için, düzenleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatları (kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizi dâhil) ödemeleri veya tamamına teminat göstermeleri şartıyla, talepleri üzerine daha sonra yapılan inceleme sonucunda düzenlenen olumlu raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi,

 

ç) Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren bu süre içerisinde başka bir olumsuzluk olmaması kaydıyla (süre dolmadan önce yazılan olumsuz raporlarda en son raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren), sahte belge düzenleme fiilinde 5 yıl, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiilinde 4 yıl geçmesi.

 

Genel esaslara dönüşe ilişkin şartın gerçekleştiği tarih itibarıyla henüz sonuçlanmayanlar da dâhil KDV iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir. Yargı kararı sonucuna göre genel esaslara dönüşte, iade taleplerinde de yargı kararı doğrultusunda işlem yapılır.

 

Süre nedeniyle özel esaslardan çıkış, vergi dairesince resen uygulanır.

 

2. Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma raporu bulunanlar

 

Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımına ilişkin olumsuz rapor bulunan mükelleflerin, raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri dâhil, bu tarihten sonraki iade talepleri;

 

- Sahte belge kullanımında 4 kat,

- Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımında ise 3 kat,

 

teminat karşılığında, teminat gösterilmemesi halinde münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Raporun intikal ettiği tarihten önceki dönemler için alınan teminatlar da dâhil olmak üzere iade için alınan tüm teminatlar vergi inceleme raporu ile çözülür.

 

Genel esaslara dönüş

 

a) Haklarında sahte belge kullanılmasına yönelik olumsuz rapor bulunan mükelleflerin söz konusu belgeleri indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanlarını düzeltmeleri,

 

b) Kullanma raporları üzerine yapılan tarhiyatın yargı kararıyla terkin edilmesi,

 

c) Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma raporlarında tarhı öngörülen vergi ve buna ilişkin olarak hesaplanacak gecikme faizi ile kesilmesi istenen cezanın ödenmesi veya bunların tamamı için teminat gösterilmesi,

 

ç) Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren bu süre içerisinde başka bir olumsuzluk olmaması kaydıyla (süre dolmadan önce yazılan olumsuz raporlarda en son raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren), sahte belge kullanma fiilinde 4 yıl, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinde 3 yıl geçmesi.

 

Genel esaslara dönüşe ilişkin şartın gerçekleştiği tarih itibarıyla henüz sonuçlanmayanlar da dâhil KDV iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir. Yargı kararı sonucuna göre genel esaslara dönüşte, iade taleplerinde de yargı kararı doğrultusunda işlem yapılır.

 

Süre nedeniyle özel esaslardan çıkış, vergi dairesince resen uygulanır.

 

F- HAKLARINDA SAHTE BELGE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA TESPİTİ BULUNAN MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİ (4/E-7)

 

1- Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği konusunda tespit bulunanlar

 

Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği konusunda tespit bulunan mükelleflerin iade talepleri;

 

- Sahte belge düzenleme tespitinde 4 kat,

- Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitinde ise 3 kat,

 

teminat karşılığında, teminat gösterilmemesi halinde münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Raporun intikal ettiği tarihten önceki dönemler için alınan teminatlar da dâhil olmak üzere iade için alınan tüm teminatlar vergi inceleme raporu ile çözülür.

 

Genel esaslara dönüş

 

a) Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitinin ilgili olduğu döneme ilişkin yapılacak inceleme sonucunda düzenlenen raporun olumlu olması,

 

b) Haklarında düzenleme tespiti bulunan ve tespitin ilgili olduğu dönemden sonraki dönemlerde iade talebinde bulunmayan mükellefler için, talepleri üzerine daha sonra yapılan inceleme sonucunda düzenlenen olumlu raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi,

 

c) Düzenleme tespitine dayalı olarak tesis edilen işlemlerin yargı kararıyla iptal edilmesi,

 

ç) Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren bu süre içerisinde başka bir olumsuzluk olmaması kaydıyla (süre dolmadan önce yapılan tespitlerde en son tespit tarihinden itibaren), sahte belge düzenleme tespitlerinde dört yıl, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitlerinde üç yıl geçmesi.

 

Genel esaslara dönüşe ilişkin şartın gerçekleştiği tarih itibarıyla henüz sonuçlanmayanlar da dâhil KDV iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir. Yargı kararı sonucuna göre genel esaslara dönüşte, iade taleplerinde de yargı kararı doğrultusunda işlem yapılır.

 

Süre nedeniyle özel esaslardan çıkış, vergi dairesince resen uygulanır.

 

2. Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı konusunda tespit bulunanlar

 

Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti bulunan mükelleflerin iade talepleri, kendilerine yazılı olarak verilen 15 günlük süre içerisinde belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat etmeleri kaydıyla genel esaslara göre yerine getirilir.

 

Belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat etmemekle birlikte,

-söz konusu belgelerde yer alan KDV tutarlarını indirim ve iade hesabından çıkaran

-veya bu kısma sahte belge kullanma tespitlerinde 3 kat,

-muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitlerinde 2 kat,

 

 teminat gösteren mükelleflerin geri kalan iade talepleri genel esaslara göre sonuçlandırılır.

 

Teminat gösterilmemesi veya bu alışlara isabet eden kısmın indirim ve iade talebinden çıkarılmaması durumunda ise, iade talepleri vergi inceleme raporuna göre yapılır.

 

Genel Esaslara Dönüş

 

a) Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanıldığına yönelik olumsuz tespit bulunan mükelleflerin kendilerine verilen 15 günlük süre içinde söz konusu belgeleri indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanlarını düzeltmeleri veya kendilerine yazılı olarak verilen 15 günlük süre içerisinde işlemin gerçekliğini ispat etmeleri,

 

b) Olumsuz tespitin ilişkin olduğu belgelere dayanılarak indirim ve iade konusu yapılan KDV tutarlarının sahte belge için 3 katı, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge için 2 katı teminat gösterilmesi,

 

c) İlgili dönem veya daha sonraki bir dönemle ilgili inceleme sonucunda düzenlenecek olumlu raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi,

 

ç) Tespitin veya tespite dayanılarak tesis edilen işlemlerin yargı kararıyla iptal edilmesi,

 

d) Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren bu süre içerisinde başka bir olumsuzluk olmaması kaydıyla (süre dolmadan önce yapılan tespitlerde en son tespit tarihinden itibaren), sahte belge kullanma tespitlerinde üç yıl, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitlerinde iki yıl geçmesi.

 

Genel esaslara dönüşe ilişkin şartın gerçekleştiği tarih itibarıyla henüz sonuçlanmayanlar da dâhil KDV iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir. Yargı kararı sonucuna göre genel esaslara dönüşte, iade taleplerinde de yargı kararı doğrultusunda işlem yapılır.

 

Süre nedeniyle özel esaslardan çıkış, vergi dairesince resen uygulanır.

 

G- İADEYE ESAS DİĞER BELGELERİN SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI OLMASI (4/E-8)

 

Üzerinde KDV gösterilen fatura ve benzeri belgeler dışında kalan ve her bir iade hakkı doğuran işlem için işlemin niteliğine göre ayrıca belirlenmiş olan belgelerin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olması durumunda da, ilgili hakkında özel esaslar uygulanır.

 

Söz konusu belgelerin sahte olması durumunda “sahte belge düzenleme”, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olması durumunda ise “muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme” fiillerine yönelik düzenlemeler kapsamında işlem yapılır.

 

 

 

 

 

H- DİĞER TESPİTLER (4/E-9)

 

1. Adresinde bulunamama

 

Bilinen adresinde bulunmadığı yoklama ile tespit edilen mükellefler, 30 gün içinde yapılan ikinci yoklamada da adresinde bulunamamaları halinde ikinci yoklama tarihi itibarıyla özel esaslara alınırlar. İkinci yoklamanın en az iki personel tarafından yapılarak tutanağa bağlanması gerekir.

 

Vergiye müteallik ödevleri yerine getirilmekle birlikte, sadece işi bırakma bildiriminde bulunulmamış olması olumsuz tespit sayılmaz.

 

Adreslerinde bulunmadıkları konusunda haklarında tespit bulunanların sonuçlandırılmamış olanlar da dâhil bütün iade talepleri, tespitin yapılmasından itibaren münhasıran iki kat teminat karşılığında veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Teminat vergi inceleme raporuna göre çözülür.

 

Mükellef, adresinin tespiti veya kendi başvurusuna istinaden yapılan yoklamada adresinde veya yeni bildirdiği adreste bulunması durumunda, adreste bulunma tarihi itibarıyla genel esaslara alınır ve bu tarihten itibaren, henüz sonuçlanmayan iade talepleri de dâhil olmak üzere iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.

 

2- Defter ve belge ibraz etmeme

 

Vergi incelemesine yetkili olanlarca veya takdir komisyonlarınca ibrazı istenen, varlığı noter kayıtları veya sair surette sabit olan defterlerin ve ilgili dönem kayıtlarına esas belgelerin mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle KDV mükellefleri tarafından ibraz edilmemesi durumunda, mükellef özel esaslar kapsamına alınır.

 

Bu tespitin varlığı için defter ve belge ibrazına ilişkin ek süre dâhil verilen sürenin dolmuş olması gerekmektedir.

 

Özel esas uygulaması bakımından “defter ve belge” ifadesinden, 213 sayılı Kanun uyarınca tutulan veya düzenlenen, saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan defter ve belgeler anlaşılmalıdır.

 

Örneğin, ödeme kaydedici cihazı kullanım dışı kaldığı halde ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporunu ve buna dair yetkili servisçe düzenlenmesi gereken tutanağı ilgili vergi dairesine ibraz etmeyen mükelleflerin bu fiilleri “defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespiti” kapsamında değerlendirilmez. Aynı şekilde ilgili dönemdeki KDV’ye tabi mal ve hizmet alışlarına ilişkin fatura ve benzeri belgelerin dökümünü gösteren “İndirilecek KDV Listesi”nin ibraz edilmemesi de bu kapsamda bir olumsuz tespit olarak değerlendirilmez.

 

Defter ve belge ibraz etmeme fiilinin varlığından söz edilebilmesi için defter ve belgelerin ibrazına ilişkin yazının mükellefe tebliği gerekmekte olup, söz konusu yazının 213 sayılı Kanunun 93 ila 109 uncu maddeleri arasında düzenlenen “Tebliğ” hükümleri doğrultusunda tebliğinin sağlanmış olması gereklidir.

 

Faaliyetini sona erdirenlerin kullanılmayan belgelerini iptal edilmek üzere ibraz etmemesi de bu kapsamdadır.

 

Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle defter ve belgelerini ibraz etmedikleri konusunda tespit bulunanların, tespitin ilgili olduğu döneme ait iade talepleri defter ve belgeleri ibraz etmedikleri sürece yerine getirilmez. Henüz sonuçlanmayanlar dâhil diğer dönemlere ait iade talepleri ise iki kat teminat karşılığında veya münhasıran vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilir. Teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

 

Defter ve belgelerini daha sonra idareye ibraz eden mükellefin genel esaslara dönüşü sağlanır ve henüz sonuçlanmayan iade talepleri de dâhil olmak üzere iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.

 

Defter ve belgelerini 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan mücbir sebep hallerinden biri nedeniyle ibraz edemeyen mükelleflere özel esaslar uygulanmaz.

 

Haklarında, tarh zamanaşımı öncesi dönemlere ilişkin olarak defter belge ibraz etmeme tespiti bulunan mükelleflerin iade talepleri, tarh zamanaşımının dolduğu tarihten itibaren genel esaslara göre yerine getirilir.

 

3. Beyanname vermeme

 

Birden fazla döneme ilişkin 1 no.lu KDV beyannamesini (süresinden sonra verilenler hariç) vermeyen mükellefler özel esaslara tabi tutulur.

 

Beyanname verilmeyen dönemlere ilişkin iade talebinde bulunulması mümkün değildir.

 

Beyanname vermeme kapsamında özel esaslara tabi tutulan mükelleflerin, beyanname verdikleri dönemlere ilişkin iade talepleri münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

 

Verilmeyen beyannamelerin usulüne uygun olarak verilmesi durumunda, mükellef genel esaslara döner ve henüz sonuçlanmayan iade talepleri de dâhil olmak üzere iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.

 

Haklarında, tarh zamanaşımı öncesi dönemlere ilişkin olarak beyanname vermeme tespiti bulunan mükelleflerin iade talepleri, tarh zamanaşımının dolduğu tarihten itibaren genel esaslara göre yerine getirilir.

 

4- İhtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanma

 

İade talebinde bulunan mükellefler hakkında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanması halinde, ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haczi istenen KDV tutarı kadar teminat gösterilmesi şartıyla bu mükelleflerin diğer dönemlere ilişkin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir. Aksi halde iade talepleri, vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilir.

 

Bu uygulama, bu mükelleflerin ortakları, kanuni temsilcileri ve bunların kurduğu veya ortak olduğu mükellefler bakımından geçerli değildir.

 

Bu bölüm kapsamında iade talepleri özel esaslara göre yerine getirilen mükelleflerden alım yapanların ve sonraki safhalarda yer alan mükelleflerin iade taleplerinde özel esaslar uygulanmaz.

 

Açılan dava sonucunda verilen yargı kararı üzerine işlem tesis edileceği tabiidir.

 

İhtiyati tahakkuk veya ihtiyati hacze dayanak teşkil eden işlemler, özel esaslar uygulanmasını gerektiren diğer işlemlerdense, Tebliğin o işlemlere ilişkin düzenlemelerinin de dikkate alınacağı tabiidir.

 

I- ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERİN KANUNİ TEMSİLCİLERİ, ORTAKLARI, ORTAK OLDUKLARI VEYA BUNLARIN KURDUKLARI VEYA ORTAĞI OLDUKLARI MÜKELLEFLER İLE KANUNİ TEMSİLCİSİ OLDUKLARI MÜKELLEFLER (4/E-10)

 

Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği konusunda olumsuz rapor veya tespit bulunan mükelleflerle ilgili olarak Tebliğin sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu ve tespiti bölümlerinde yer alan düzenlemeler;

 

- Bu mükelleflerin raporun ait olduğu vergilendirme dönemindeki ortakları ve kanuni temsilcileri,

- Kendileri ve bunların kurdukları veya ortağı oldukları mükellefler,

- Kendileri veya bunların kanuni temsilcisi oldukları mükellefler

hakkında da uygulanır.

 

Kooperatifler ve sermaye şirketlerinde bu hüküm bunların kanuni temsilcileri ile sadece sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesine neden olan ortakları ve bunların kurdukları veya ortağı oldukları ya da kanuni temsilcisi oldukları mükellefler hakkında uygulanır.

 

Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği konusunda rapor veya tespit bulunanların genel esaslara dönüşü, bunların kanuni temsilcilerinin, ortaklarının, ortağı oldukları mükelleflerin, kendileri ve bunların kurduğu ve ortağı olduğu veya kanuni temsilcisi oldukları mükelleflerin de genel esaslara dönüşünü sağlar.

 

Bu şekilde özel esaslara tabi tutulanlar hakkında düzenlenen olumlu raporlar, vergi dairesi kayıtlarına intikal ettikleri tarih itibarıyla genel esaslara dönüşü sağlar. Bu kapsamda özel esaslara tabi mükelleflerin, olumlu raporla genel esaslara dönmek amacıyla özel esaslara tabi tutulmaya başladıkları tarihten sonraki herhangi bir vergilendirme döneminin incelenmesini talep etmeleri mümkündür.

 

Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği konusunda hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunan mükelleflerin kanuni temsilcileri ile ortaklarının, olumsuz rapor bulunan mükellef dışında kurdukları veya ortağı oldukları şirketlerden ayrılmış olmaları halinde, ayrıldıkları mükelleflerin iade talepleri (henüz sonuçlanmayanlar dâhil) özel esaslar uygulanmasını gerektiren başka bir husus olmadıkça ortaklıktan veya kanuni temsilcilikten ayrılma tarihinden itibaren genel esaslara göre yerine getirilir. Ancak, kanuni temsilcilik sıfatının devam etmesi halinde, ortaklıktan ayrılma tek başına genel esaslara dönüşü sağlamaz.

 

Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği konusunda olumsuz rapor veya tespit bulunan kooperatif veya sermaye şirketlerinin kurdukları veya ortağı oldukları şirketlerdeki paylarının kontrolünün kamu kurum veya kuruluşları ile icra dairelerinde olması nedeniyle devredilmesinin imkânsız bulunması ve bu şirketlerle aralarında haksız KDV iadesi almaya yönelik ticari bir ilişki bulunduğunun da tespit edilememesi halinde, kurdukları veya ortağı oldukları bu mükelleflerin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.

 

Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullandığı konusunda haklarında olumsuz rapor veya tespit bulunan veya düzenleme haricinde diğer olumsuz tespitlerden biri bulunan mükelleflerin ortaklarının, kanuni temsilcilerinin, kurdukları veya ortağı oldukları mükellefler ile bunların kurdukları veya ortağı oldukları mükelleflerin iade talepleri, kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmaması koşuluyla genel esaslara göre yerine getirilir.

 

J- KENDİLERİ HAKKINDA OLUMSUZLUK BULUNMAMAKLA BİRLİKTE DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİKLERİ BİRİNCİ DERECEDE ALT FİRMALAR HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNMASI NEDENİYLE ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN GENEL ESASLARA DÖNÜŞÜ (IV/E-11)

 

Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte, doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında, olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflerin iade talebi;

-          Sahte belge düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflerden yaptıkları alışlara isabet eden kısma üç kat,

-          Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflerden yaptıkları alışlara isabet eden kısma iki kat,

-          SMİYB düzenleme dışında olumsuz tespit (adresinde bulunamama, defter belge ibraz etmeme, beyanname vermeme) bulunması halinde, tespitin ilgili olduğu dönemlere ilişkin alışlarla ilgili olarak iade konusu yapılan vergiler için 2 kat,

 

teminat gösterilmesi halinde, bu kısımlar teminat karşılığında, diğer kısımlar ise genel esaslara göre yerine getirilir. Teminatlar inceleme raporuna istinaden çözülür.

Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı halde doğrudan mal veya hizmet temin ettiği mükellefler hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflere 15 gün içinde olumsuzluğu giderebilecekleri bildirilir.

 

-SMİYB düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflerden alınan belgelerde gösterilen vergilerin indirim konusu yapılmakla birlikte iade konusu yapılmaması,

-İdare tarafından verilen 15 günlük süre içerisinde belgelerin gerçekliğini ve doğruluğunu Tebliğin (IV/E-5) bölümündeki açıklamalara göre ispat edilmesi,

-Özel esaslara tabi olan alt mükelleflerin genel esaslara dönüş yapması,

 

durumlarında  genel esaslara göre işlem yapılır.

K- GEÇİŞ DÖNEMİNDE UYGULAMA

 

KDV Uygulama Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 1 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla özel esaslar kapsamında bulunan mükelleflerin durumları, müracaatlarına gerek olmadan bağlı bulundukları vergi dairesi tarafından tebliğin ilgili bölümlerindeki genel esaslara dönüş hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek ve şartları taşıdığı belirlenen mükelleflerin genel esaslara dönüşü sağlanacaktır.

 

Bu çerçevede, öncelikle mükelleflerin özel esaslar kapsamına alınmalarını gerektiren fiilleri için tebliğde belirlenmiş olan genel esaslara dönüş için gerekli sürelerin geçip geçmediğine bakılır. Söz konusu süreleri geçiren mükellefler, diğer genel esaslara dönüş şartları aranmaksızın genel esaslara döndürülür.

 

Süre şartı ile genel esaslara dönemeyen mükellefler için diğer genel esaslara dönüş şartlarının varlığına bakılır.

 

Haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma raporu veya kullanma tespiti bulunan mükellefler ile kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmamakla birlikte mal veya hizmet satın aldıkları mükellefler hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflerden, Tebliğde belirlenen süre ve diğer genel esaslara dönüş hükümlerine göre de özel esaslar kapsamından çıkamayanlara, durumları bağlı bulundukları vergi dairesince bildirilerek özel esaslar kapsamına alınmalarına neden olan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeleri, bildirimden itibaren 30 gün içerisinde indirim hesaplarından çıkarmaları ve beyanlarını düzeltmeleri veya belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat etmeleri istenir.

 

Düzeltme işlemi, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu hususunda olumsuz rapor ya da olumsuz tespit bulunan belgenin indirim konusu yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde yapılır. Ancak, düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine kadar, bu düzeltme neticesinde aradaki vergilendirme dönemlerinde ödenecek bir vergi çıkmaması kaydıyla, her bir dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda düzeltmenin yapıldığı vergilendirme dönemi ile en son vergilendirme dönemine ilişkin düzeltme beyannamesi verilmesi yeterlidir. Bu düzeltme neticesinde ödenecek bir vergi çıkması halinde ise bu vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Kendilerine verilen süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yapan ve ödenecek vergi çıkması durumunda bu vergiyi, uygulanan müeyyideleriyle birlikte ödeyen mükellefler, düzeltmeleri ya da ödemeyi yaptıkları tarih itibarıyla genel esaslara dönerler. Bu durum vergi dairesince Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının ilgili birimlerine bir yazı ile bildirilir.

 

Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla;

 

- Adreslerinde bulunamama olumsuz tespiti nedeniyle özel esaslar kapsamına giren mükellefler, geçerli bir adres bildirmeleri,

 

- Defter ve belgelerini ibraz etmediği için özel esaslara giren mükellefler, defter ve belgelerini ilgili mevzuata uygun bir şekilde ibraz etmeleri,

 

- Beyanname vermediği gerekçesiyle özel esaslar kapsamında bulunan mükellefler, verilmeyen beyannamelerini vermeleri kaydıyla genel esaslara dönerler.

 

İşletme kapasitesi ile iş hacmi arasında nispetsizlik (tutarsızlık) bulunduğu gerekçesiyle özel esaslar kapsamında bulunan mükelleflerin durumu da Tebliğdeki açıklamalar çerçevesinde değerlendirilir.

 

Kendisi hakkında bir olumsuzluk olmamakla birlikte doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri safhadan önceki safhalardaki mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit olanların, müracaatlarına ve ilave bir işleme gerek olmaksızın Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bağlı bulundukları vergi dairesi tarafından genel esaslara dönüşü sağlanır.

 

Haklarında ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulandığı için özel esaslar kapsamında bulunan mükelleflerin durumu Tebliğdeki açıklamalara göre değerlendirilir.

 

Aralık/2009 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 6111 sayılı Kanunun 7 ve 9 uncu maddeleri kapsamında KDV artırımında bulunanlardan, artırım tutarlarının tamamını ödeyenler ya da 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin (X/6) numaralı bölümünde açıklandığı şekilde teminat gösterenler (teminat gösterdikleri tarihten itibaren) genel esaslara dönerler.

 

Haklarında olumsuz rapor veya tespit bulunmamakla birlikte alım yaptıkları mükellefler hakkında özel esaslar uygulandığı için iade talepleri özel esaslara göre yerine getirilen mükellefler, alım yaptıkları dönemleri içeren takvim yılı itibarıyla KDV artırımında bulunmuş olmaları halinde genel esaslara dönebilirler. Bu kapsamda olanlarda da genel esaslara dönüş tarihi olarak artırımda bulunulan tutarın tamamının ödendiği veya yukarıda belirtilen şekilde teminat gösterildiği tarih dikkate alınır.

 

Haklarında sahte belge düzenleme raporu veya tespiti, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti, sahte belge kullanma raporu veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma raporu bulunduğu için özel esaslar kapsamına alınanlardan KDV artırımında bulunabileceklerin ise artırımda bulunmaları genel esaslara dönüşlerini sağlamaz.

 

Haklarındaki olumsuz raporlarla ilgili olarak 4811 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı bulunanların, Kanunun ilgili hükümlerine göre hesaplanacak tutarların tamamını ödemiş olmaları veya ödemeleri halinde sözü edilen bölümlerdeki "ödeme" şartı yerine gelmiş sayılacak ve iade talepleri hakkında buna göre işlem yapılacaktır.

 

Bu durumdaki mükelleflerin söz konusu Kanundaki hükümlere göre hesaplanan tutarları taksitler halinde ödemek istemeleri halinde, "ödeme" şartının yerine gelmiş sayılabilmesi için;

 

- Hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın (% 10)'u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri,

 

- Taksitlerin aksatılması halinde diğer taksitlerin muaccel hale geleceğini ve kalan borcun tamamının teminatların paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edileceğini kabul etmeleri ve bu hususa ilişkin olarak noter vasıtasıyla düzenlenecek bir taahhütnameyi vergi dairesine vermeleri,

 

gerekmektedir.

 

IV-  DİĞER DÜZENLEMELER

 

KDV Uygulama Genel Tebliğinde yer alan diğer düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

 

1. İndirimli ÖTV uygulanan teslimlerle ilgili düzeltme işlemleri (I/C-1.1.2.)

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların imalatta kullanılmaları halinde, 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak,25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde belirlenen esaslara göre alıcılara ÖTV iadesi yapılmaktadır. Bu uygulamada, satıcılar tarafından bağlı oldukları vergi dairelerine ödenen ÖTV tutarı KDV matrahına dâhil olduğundan, ödenen ÖTV’nin imalatçılara iade edilen kısmı üzerinden hesaplanan KDV fazla ve yersiz hesaplanan KDV niteliğine dönüşmektedir. Bu şekilde fazla ve yersiz hesaplanan KDV niteliğine dönüşen vergi düzeltilerek iade edilebilecektir.

 

 

 

2. KDV Tevkifatı ve Mahsuben İade (I/C-2)

 

KDV Tevkifat sistemindeki tevkifata konu işlemler ve tevkifat oranları aynen korunmaktadır. Külçe metal teslimleri, bakır, çinko, kurşun, alüminyum teslimleri,  metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam, hurda ve atıkları ile bunlardan mamul hammadde teslimi, pamuk tiftik, yün, yapağı ve ham post ve deri teslimi, ağaç ve orman ürünleri teslimlerinden doğan mahsuben KDV iade taleplerinin vergi inceleme raporu ya da YMM raporu aranılmadan yerine getirilmesine imkân tanınmıştır.

3. Süreli hizmet bedelinin POS cihazından taksitlendirilmesi (I/Ç)

 

Bir vergilendirme döneminden fazla devam eden hizmet bedellerinin kredi kartı ile ödenerek taksitlere bağlanması halinde, ayrıca fatura veya benzeri belge düzenlenmemiş olması şartıyla POS makinesi tarafından hizmet bedelinin tamamını kapsayan taksit planını gösteren belge düzenlenmesi KDV hesaplanmasını gerektirmemektedir. Vergiyi doğuran olay, aylık taksit miktarının mükellefin banka hesabına geçtiği tarihte değil,   aylık vergilendirme dönemleri itibarıyla doğar.

 

4. Serbest bölgelere yapılan ihracatta ihracat tarihi (II/A-1.1.1.)

 

Serbest bölgelere yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin düzenlenmediği hallerde, malın serbest bölgeye giriş işlemlerinin tamamlanarak serbest bölgeye vasıl olduğu tarih ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir. Bu tarih, malların serbest bölgeye girişinin yapıldığını gösteren, serbest bölge işlem formunun ilgili idare tarafından onaylandığı tarihtir.

 

5. Döviz cinsinden ihracat bedelinin Türk Parasına çevrimi (II/A-1.1.1.)

 

İhracat bedeli, gümrük beyannamesinin kapanma tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan (kapanma tarihinde Resmi Gazete’de kurlar ilan edilmemiş ise kapanma tarihinden önceki ilk Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan) T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilir.

 

6. Posta ve kargo taşımacılığı ile ihracat (II/A-1.1.2.)

 

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimleri, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurtdışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile tevsik edilir.

 

7. Bavul ticaretinde alt limit (II/A-1.2.2.)

 

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarda KDV istisnası uygulanabilmesi şartları arasında yer alan satılan malların bedelleri toplamının 2.000 TL’nin üzerinde olması gerekir. (Bu tutar daha önce 600 TL idi) Bu toplama, aynı faturada gösterilen birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahildir.

 

8. Hizmet ihracı istisnasından doğan iadeler (II/A-2.3.1.)

 

Mükelleflerin hizmet ihracından kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. (Daha önce mahsuben iadelerde miktarına bakılmaksızın inceleme veya teminat aranılmıyordu)

 

Hizmet ihracından kaynaklanan nakden iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür. (Daha önce 4.000 TL’nin altındaki iadeler incelemesiz ve teminatsız, üzerindekiler inceleme raporu veya YMM iade raporu ya da teminatla yerine getirilebiliyordu)

 

9. Tarım ürünlerinin ihraç kaydıyla teslimi (II/A-8.3.)

 

Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir. Tebliğ ile birlikte tecil ve terkin uygulamasından yararlanacak imalatçıların kapsamı tarımsal üretimi de kapsayacak bir şekilde genişletildi.

İhraç kayıtlı teslimlerden, tarım üreticileri de yararlanabilecektir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış “çiftçi kayıt belgesi”, “gıda işletmesi kayıt belgesi” ve “işletme onay belgesi”nden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olanlar, imalatçı sayılarak ürettikleri malları ihracatçılara satışında tecil-terkin kapsamında işlem yapabilirler. (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)

 

10. İhraç kaydıyla teslim edilen malların ödenen KDV’sinin indirimi (II/A-8.7.)

 

İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihracatının gerçekleşmemesi üzerine imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesi halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ilişkin hesaplanan KDV, ihracatçı açısından ihracatın gerçekleşmesi gereken sürenin (ek süre verilmişse bu süre) sonu itibarıyla indirilebilir hale gelmektedir. Bu kapsamda, ihracatçının süresinde ihraç edemediği mallara yönelik olarak imalatçıya ödediği KDV’yi en erken ihraç süresinin (ek süre verilmişse bu süre) sona erdiği tarihi takip eden günün dahil olduğu dönem içinde ve nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde indirim konusu yapması mümkündür.

 

Malların ihraç edilmesi durumunda ise indirim hesaplarına alınan bu tutarlar, ihracattan kaynaklanan KDV iade taleplerinde iade hesabına dâhil edilebilir.

 

11. Dahilde işleme rejiminde üretilen malların ihracatçıya teslimi (II/A-9.1.)

 

Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin, KDV Kanununun geçici 17. maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malları, DİİB sahibi alıcılara yine geçici 17. madde kapsamında tecil-terkin uygulayarak teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların, diğer DİİB’nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB’nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir.

 

Öte yandan, Kanunun geçici 17. maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu malların üretimi için geçici 17. madde kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz. Ayrıca bu kapsamda yapılan işlemlerde, imal edilen mallar ihraç edilmeden herhangi bir iade işlemi yapılamaz.

 

12. Dahilde işleme rejiminde satıcı ve alıcıların imalatçı olmaması (II/A-9.2. ve 9.3.)

 

DİİB kapsamında tecil terkin uygulayarak teslim yapabilmek için imalatçı olma şartı aranmayacak olup satıcıların KDV mükellefi olmaları yeterlidir. (Daha önce imalatçı vasfını haiz olması aranıyordu)

Dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış alıcıların KDV Kanununun geçici 17. maddesi kapsamında KDV ödemeksizin mal alımı yapmaları için ayrıca “imalatçı” vasfını haiz olmaları gerekmez.

 

DİİB sahibi mükelleflere, dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların da KDV mükellefi olmaları yeterli olup, ayrıca imalatçı olmaları şartı aranmaz.

DİİB sahibi mükelleflere belge kapsamındaki hammadde ve yardımcı madde niteliğindeki malların tecil-terkin sistemi çerçevesinde teslimi ihtiyaridir.

 

13. Dahilde işleme rejiminde eşdeğer eşya teslimleri (II/A-9.4.)

 

DİİB kapsamındaki teslimlerde “eş değer eşyanın tecil terkin kapsamında teslimi mümkündür.

Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür. Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine getirilmez. (Daha önce eşdeğer eşya teslimlerinde geçici 17. madde kapsamında tecil-terkin uygulanmasına izin verilmiyordu)

 

14. Dahilde işleme rejiminde malların süresinde ihraç edilememesi (II/A-9.6.)

 

DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla aldıkları malları ihraç edememeleri ya da süresinden sonra ihraç etmeleri durumunda, belge kapsamında ihraç kaydıyla yapılan söz konusu teslim, ihraç kaydıyla teslim olmaktan çıkar ve mahiyet itibarıyla yurtiçi mal teslimine dönüşür.

 

Bu durumda, daha önce DİİB sahibi mükellef tarafından indirim konusu yapılamayan KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatı için öngörülen sürenin dolduğu tarihi izleyen günü içeren vergilendirme döneminde (ancak her hâlükârda bu vergilendirme dönemini içerisine alan takvim yılı aşılmamak kaydıyla) indirim hesaplarına alınmak suretiyle indirim konusu yapılabilir. Malların ihraç edilmesi durumunda ise indirim hesaplarına alınan bu tutarlar ihracattan kaynaklanan KDV iade taleplerinde iade hesabına dâhil edilebilir.

 

15. İmal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemelerinde proje esası (II/B-1)

 

KDV Kanununun 13’üncü maddesi kapsamındaki imal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemelerinde proje esasına geçilmektedir.

16. Teşvik belgeli yatırım malları için bildirim verilmesi (II/B-5.4.)

 

Teşvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar tarafından her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlar için tebliğ ekinde yer alan (EK: 9B) bildirim formu, beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda vergi dairesine verilecektir.

 

Teşvik belgesi veren idare tarafından, aylık dönemler itibarıyla verilen teşvik belgesi kapsamındaki yatırım mallarından makine ve teçhizat kapsamına girenlerin tutarları mükellef bazında liste halinde Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecektir. Ayrıca teşvik belgesi veren idare, teşvik belgesi veya eki listeleri kaybedenleri adı soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası ve teşvik belgesi tarih ve sayısını da belirterek Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir.

 

17. İndirim zamanı (III/C-5.6)

 

Vergi Usul Kanununun kayıt nizamına ilişkin 219. maddesinin (a) bendinde; “Muamelelerin, işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir" hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 352/1–6. maddelerinde ise bu hükme aykırı hareket edilmesi halinde, birinci derece usulsüzlük cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, fatura ve benzeri vesikalar 10 gün içinde defterlere kaydedilebilecek, indirim hakkı ise vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Ancak bu indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içinde kullanılması, yılın aşılmaması gerekir.

 

Öte yandan KDV Kanununun 11/1-c ve geçici 17. maddeleri uyarınca satıcı tarafından ihraç kayıtlı teslim kapsamında teslimi gerçekleştirilen mallara ilişkin KDV, alıcı tarafından malın teslimi anında indirilecek KDV hesaplarına intikal ettirilmemektedir. Alıcı tarafından söz konusu alım nedeniyle yüklenilen KDV, süresi içinde ihracatın gerçekleşmemesi durumunda indirilecek KDV olarak kayıtlara intikal ettirilebilmektedir. Dolayısıyla bu durumda alıcının ihracat için verilen sürenin son gününü izleyen gün itibarıyla indirim imkanı doğan vergiyi, bu günü içine alan takvim yılı aşılmamak kaydıyla indirim konusu yapması mümkündür.

 

Mükelleflerin alış ve giderlerine ilişkin vesikaların, kendi iradeleri dışındaki sebeplerle işletmeye kayıt süresi geçtikten sonra intikal etmesi halinde, mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve ispat edilmesi şartıyla vesikaların kayıt süresinden sonra kayda alınması mümkündür. Mükellefler bu suretle belgeleri kanuni sürenin geçmesinden sonra defter kayıtlarına almaları halinde de fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilen KDV’yi bu belgelerin kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapabilir.

 

18.İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu (IV/A-7.4.)

 

İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, iade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesinden hareketle iadesi talep edilen KDV tutarını gösteren özet tablodur. Tabloda, doğrudan girdiler nedeniyle yüklenilen KDV, genel yönetim giderleri ve ATİK nedeniyle yüklenilen KDV’den işleme verilen pay yer alacaktır. KDV hesaplama tablosu örneği tebliğ ekinde (EK: 19) yer almaktadır.

 

19. İade hakkının kısmen kullanılması (IV/D-1.)

 

İade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulunmaları mümkündür.

 

Ancak, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp, kalan kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları mümkün değildir.

 

Bu durumda KDVİRA sisteminde kabul edilmeyen faturalarda gösterilen KDV’nin iade rakamından çıkarılıp indirilecek vergiye ilave edilmek suretiyle sonraki döneme devredilmesi mümkün olmayacak, kanunen kabul edilmeyen gider olarak göz önüne alınması gerekecektir.

 

20. Defter ve belgeleri zayi olanların iade talepleri (IV/D-2.)

 

Vergi Usul Kanununun 13. maddesinde belirtilen mücbir sebep hali nedeniyle defter ve belgelerinin zayi olduğunu Türk Ticaret Kanununun 82. maddesine uygun olarak ispat eden mükelleflerin iade talepleri, iade talebi ile ilgili alış ve giderlere ait KDV’nin satıcılar tarafından ilgili dönem beyanlarına dahil edildiğinin ispatına bağlı olarak yerine getirilir.

 

İndirim konusu yapılan verginin satıcılar tarafından beyan edilip ödendiğinin herhangi bir şekilde tevsik edilememesi halinde vergi inceleme raporuna göre işlem yapılır.

 

Mücbir sebep hali bulunan satıcının beyanname verme ve buna ilişkin vergiyi ödeme süresinin Vergi Usul Kanununun 111. maddesi uyarınca uzamış olması halinde bu süre içindeki iade talepleri de genel esaslara göre yerine getirilir.

 

Defter ve belgeleri çeşitli nedenlerle zayi olan mükelleflerin, bu dönemlere ilişkin olarak verdikleri KDV beyannamelerinde indirim konusu yaptıkları vergileri gerçekten yüklenip yüklenmedikleri, defterlerine kaydedip kaydetmedikleri, dolayısıyla indirime hak kazanıp kazanmadıklarının harici delillerle tespiti gerekmektedir. Bu kapsamda indirim konusu yapılan verginin satıcılar tarafından beyannamesine dahil edildiğinin tespiti delil olarak kabul edilecektir.

 

21. İadeden tenzil edilen tutarlar (IV-E-11)

 

İadeden tenzil edilen KDV tutarlarının, indirime engel başka bir husus bulunmaması kaydıyla, indirim hesaplarından da çıkarılması konusundaki uygulamaya son verilmiştir.

22. KDV Uygulama Genel Tebliğinin yürürlüğe gireceği tarih (VI/D)

 

KDV Uygulama Genel Tebliği,  1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 

V- KDV İADELERİNE İLİŞKİN LİMİTLER

 

Tebliğ ile iade hakkı doğuran işlemlerde mahsuben ve nakden iadelere ilişkin limitlerde yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda gibidir.

 

 

 

 

İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM

MAHSUBEN İADE

NAKDEN İADE

Eski

Yeni

İNCELEMESİZ ALT LİMİT

LİMİT ÜZERİ İADE

Eski

Yeni

Eski

Yeni

Mal İhracı (11/1-a)

Limit yok

Limit yok

4.000 TL

5.000 TL

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Hizmet İhracı (11/1-a)

Limit yok

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminatla

4.000 TL

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminatla

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminatla

Yabancı taşımacılar,

Fuar ve sergilere katılanlar (11/1-b)

-

-

1.000 TL

1.000 TL

İnceleme raporu veya teminat

İnceleme raporu veya teminat

Yabancı sinema yapımcıları (11/1-b)

-

-

Miktara bakılmadan YMM raporu

Miktara bakılmadan YMM raporu

Miktara bakılmadan YMM raporu

Miktara bakılmadan YMM raporu

Yolcu beraberi eşya, Bavul ticareti, Roaming, Serbest bölgeye fason hizmet (11/1-a)

Limit yok

Limit yok

4.000 TL

5.000 TL

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

İhraç kaydıyla teslim, DİİB kapsamında teslim (11/1-c, Geçici 17)

Limit yok

Limit yok

4.000 TL

5.000 TL

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Deniz, hava, demiryolu araçları teslimi (13/a)

Limit yok

Limit yok

200 TL

5.000 TL

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Deniz, hava, demiryolu araçları tadil, bakım, onarım, imal ve inşa (13/a)

Limit yok

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

200 TL

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat

Liman ve hava meydanı hizmetleri (13/b)

Limit yok

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

4.000 TL

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat

Petrol arama (13/c), Boru hattıyla taşıma (13/c), Teşvik belgeli yatırım malları (13/d), Diplomatik istisna (15/1-a, b), BM, NATO, OECD’ye yapılan teslimler,

Limit yok

Limit yok

200 TL

5.000 TL

Teminat, YMM raporu (13/c ve 15/1-a hariç), inceleme raporu

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Altın, gümüş, platin arama ve işletme, zengin- leştirme (13/c)

Miktara bakılmadan inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

Miktara bakılmadan inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat

Miktara bakılmadan inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat

Limanların ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi (13/e)

Limit yok

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

4.000 TL

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat

Ulusal güvenlik kuruluşları (13/f), Başbakanlık merkez teşkilatına araç teslimi (13/g), Tarım ürünleri senetleri (13/ğ), Yap-işlet-devret, Kiralama karşılığı sağlık kuruluşu inşası, Büyük ve stratejik yatırımlar, İSMEP projesi, Engelli araç-gereçleri

Limit yok

Limit yok

4.000 TL

5.000 TL

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Uluslararası taşımacılık (14/1-a)

Limit yok

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

1.000 TL

5.000 TL

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Yurt dışına çıkan kamyon ve TIR’lara motorin teslimi (14/1-b)

Limit yok

Limit yok

1.000 TL

5.000 TL

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler (29/2)

Aylık mahsup

4.000 TL altında incelemesiz

4.000 TL üzerinde inceleme raporu, YMM raporu (fason tekstil hariç) veya teminat

-

-

-

-

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler (29/2)

Yıllık nakit veya mahsup

4.000 TL altında incelemesiz

5.000 TL altında incelemesiz (fason tekstil hariç)

4.000 TL

5.000 TL (fason tekstil hariç)

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Teminat, YMM raporu (fason tekstil hariç), inceleme raporu

Tevkifat (9/1)

Hurda metal, plastik, cam, atık kağıt

Limit yok

Limit yok

2.000 TL

5.000 TL

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Tevkifat (9/1) Pamuk, tiftik, yün, yapağı, ham post ve deri

Limit yok

Limit yok

4.000 TL

5.000 TL

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Teminat, YMM raporu, inceleme raporu

Tevkifat (9/1)

Etüd, plan, proje Temizlik, çevre bakım, makine, araç tamir, bakım, Yemek servisi, organizasyon, Fason konfeksiyon, Yapı denetimi, Servis taşımacılığı, Baskı basım, İşgücü temini, Hanutçuluk

1.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme veya teminat

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat

Tevkifat (9/1)

Yapım işleri, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kurumların hizmet alımları, Profesyonel spor kulüplerine raklam, Külçe metal, Hurda metal, plastik, cam, kağıt, Ağaç ve orman ürünleri

1.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme veya teminat (yapım işlerinde YMM raporu)

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme veya teminat

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat (yapım işlerinde 1.000 TL üzerinde YMM raporu)

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat

Miktara bakılmadan inceleme raporu veya teminat (yapım işlerinde 1.000 TL üzerinde YMM raporu)Tebliğin tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir.

Resmi Gazete


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019