KDV Genel Uygulama Tebliğinin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin 66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri yayımlandı.
Sirküler No : 2014-14
Tarih : 10.06.2014
 

10.06.2014 tarih ve 66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.


 1- KDV Genel Uygulama Tebliğinin yürürlük tarihi


KDV Genel Uygulama Tebliği 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten sonraki işlemlere uygulanacaktır.


2-KDV İadelerinde geçerli olacak düzenlemeler 


Tebliğin yürürlük tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi 1 Mayıs 2014 tarihinden sonra verilse dahi mülga Tebliğlerdeki usul ve esaslara göre sonuçlandırılacaktır. 1 Mayıs 2014 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğindeki usul ve esaslara göre yerine getirilecektir.


3- Proje Uygulaması Getirilen İşler


 Proje uygulaması getirilen işlere (KDV Kanununun 13/a, 13/c, 13/e ve Geçici 29 maddelerinde düzenlenen istisnalar) ilişkin olarak, 1 Mayıs 2014 tarihinden önce istisna belgesi alınmış olması halinde, "Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste" nin Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmesine gerek görülmemiştir. Ayrıca, proje uygulaması getirilen ve 1 Mayıs 2014 tarihinden önce başlanılmış ve halen devam eden işlemlerde, söz konusu proje uygulaması sona erene kadar Tebliğin yürürlük tarihinden sonra yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin iade taleplerinde de 1 Mayıs 2014 tarihinden önceki usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

 Proje uygulaması getirilen işlere ilişkin 1 Mayıs 2014 tarihinden sonra istisna belgesi talebinde bulunulması halinde, "Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste" nin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesini takiben istisna belgesi verilecektir. 

 Proje uygulaması getirilen istisnalarda, 1 Mayıs 2014 tarihinden önce istisna belgesi almak üzere İdareye başvuranların talepleri de 1 Mayıs 2014 tarihinden önceki usul ve esaslara göre değerlendirilecektir.


  4- İndirimli Teminat Uygulaması


 İndirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflerin İTUS sertifikası başvurularının değerlendirilmesinde 5 vergilendirme döneminin hesabında, bu mükelleflerin yılı içerisinde mahsuben iade talep edilen dönemlere ilişkin vergi inceleme raporları veya YMM raporları da dikkate alınacaktır. Ayrıca, indirimli orana tabi işlemlerden doğan yıllık iade taleplerine ilişkin düzenlenen olumlu raporlar, kapsadığı her bir vergilendirme dönemi için olumlu rapor olarak değerlendirilecektir.


 5- ATİK (Amortismana tabi iktisadi kıymet) satışları


 Mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet satışları, 1 no.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığının "Diğer İşlemler" tablosunda "503" kodlu "Amortismana tabi sabit kıymet (taşınmaz, taşıt araçları, demirbaş, makine ve teçhizat vb.) satışları" satırında beyan edilecektir. 

 Bu satışlar nedeniyle hesaplanan KDV'nin, beyannamenin "Matrah" kulakçığındaki "İlave edilecek KDV" satırına yazılmak suretiyle beyan edilmesi söz konusu değildir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019