Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 13 Aralık 2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Sirküler No : 2012-73
Tarih : 13.12.2012
 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 13 Aralık 2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre özetle,

- Yeni kurulacak finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin ödenmiş sermayesi en az 20 milyon TL olacaktır. Daha önce kurulmuş olan şirketler sermayelerini 3 yıl içerisinde bu tutara yükseltmek zorundadırlar.

- Kanun ile finansal kiralamanın tanımı değiştirilmiş, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 290. maddesinde yer alan tanım ve şartlarla paralellik sağlanmıştır.

- Yeni Kanun’da sözleşmelerin yazılı şekilde yapılacağı hükmüne yer verilmek suretiyle, noterlerde düzenleme şeklinde yapılma zorunluluğuna son verilmiştir.

-finansal kiralama şirketleri, müşterileri ile yapacakları sözleşmeler çerçevesinde ve yaptıkları işlemin bir parçası olarak müşterilerine ilave finansman sağlamak amacıyla toplamı ödenmiş sermayelerinin yüzde birini geçmeyecek şekilde nakdi kredi kullandırabilecektir.

- taşınır ve taşınmaz malların yanı sıra patent gibi fikri ve sınaî haklar hariç olmak üzere bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshalarının da sözleşmeye konu edilebilecektir.

- 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nda yer alan sözleşmelerin en az dört yıl süre ile feshedilemeyeceğine ilişkin süre sınırlamasına yeni Kanun’da yer verilmediği görülmektedir. Ancak yeni Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri için, 3226 Sayılı Kanun’un süreye ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

- finansal kiralama sözleşmelerinin ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtların damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemlerin harçtan istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

- Yeni Kanun ile finansal kiralama şirketleri tarafından bizzat kiracıdan satın alınan malların da finansal kiralamaya konu edilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Böylelikle satıp geri kiralama yöntemi ile finansal kiralama yapılması mümkün hale gelmektedir.

- kira bedellerinin ve ödeme sürelerinin, mal teslimatından bağımsız olarak sözleşme tarihinden başlayabilmesine imkanı getirilmiştir.

- 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’den aldıkları yetkiye istinaden ikrazatçılık faaliyetinde bulunanlar yeni Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde BDDK’ya başvurarak Kanun’da sayılı faaliyetlerden birini yürütebileceklerdir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019