Elektronik Faturaya İlişkin 421 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 448 Sıra No’lu VUK Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Sirküler No : 2015-19
Tarih : 13.04.2015
 Elektronik Faturaya İlişkin 421 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 448 Sıra No’lu VUK Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

4 Nisan 2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448) yayımlandı.

Tebliğ ile yapılan düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Ø       Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter kullanmak zorundadır.

Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın     başından itibaren 3 ayı geçemeyecektir.

Ø       Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmakta iken bu hüküm kaldırılmıştır. Konu ile ilgili yeni düzenlemeye, 397 sıra numaralı VUK Tebliği'nde değişiklikler yapan 447 sıra numaralı Tebliğ'de yer verilmiştir. Buna göre e-fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesi durumunda, faturanın yok sayılması yerine, VUK uyarınca gerekli cezaların tatbik edileceği hükmü eklenmiştir.

Ø       421 sıra numaralı Tebliğ'de; bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorunda olduklarına dair düzenleme yer almaktaydı. İlgili bölümde ayrıca mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinlerinin iptal edileceği ve elektronik fatura uygulamasını sadece portal yöntemiyle kullanabilecekleri belirtilmekteydi.

448 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemi ile uygulamadan yararlanan mükelleflerin entegrasyon izinlerinin iptali halinde, elektronik fatura uygulamasını portal yöntemi dışında özel entegrasyon yöntemi ile de kullanabilmelerine olanak sağlanmıştır.

Tebliğin tam metni aşağıdadır.

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 421)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 448)

 

Resmi Gazete No

29316

Resmi Gazete Tarihi

04/04/2015

Kapsam

 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 4212)'nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

1. Tebliğin "3.1. Kapsama Giren Mükellefler" bölümüne aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

"3.1.7. Bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter kullanmak zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez."

2. Tebliğin "5. Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar" bölümünün 5.1. bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5.1. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonuyöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, Başkanlık tarafından portal hesapları otomatik olarak açılacaktır. Entegrasyon izni iptal edilen ve portal hesapları açılan mükellefler isterlerse Başkanlıktan izin almış bir özel entegratör ile de anlaşabilir ve elektronik fatura uygulamasını özel entegrasyon yöntemi ile de kullanabilirler."

3. Tebliğin 5.4. bölümü bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

--------------------

1 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019