Çeşitli vergi düzenlemelerini de içeren "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sirküler No : 2013-38
Tarih : 12.06.2013
 Çeşitli vergi düzenlemelerini de içeren "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 11.06.2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Kanun ile yapılan vergi düzenlemeleri şöyledir.

1. Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenleme

-Kanun’un 7. maddesi ile G.V.K.nun geçici 75 inci maddesinde yer alan “31/12/2013” tarihi “31/12/2023” olarak değiştirilerek, AR-GE ve destek personeline yapılan ve süresi 31 Aralık 2013 de dolacak olan gelir vergisi stopaj desteğinin süresi 31.12.2023 tarihine uzatılmıştır.

2. Vergi Usul Kanununda Yapılan Düzenlemeler

—Kanun’un 8. maddesi ile V.U.K.nun Bilgi Vermekten İmtina Edememek başlıklı 151 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “giderlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ayrıca avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatları dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususlara” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan değişikle, avukatlardan, avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatlar dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususlarda, VUK 151 nci madde hükmünce bilgi istenebilecektir.

—Kanun’un 9. maddesi ile V.U.K.nun 152 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Uluslararası anlaşmalar gereğince bilgi değişimi

MADDE 152/A- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalarda yer alan bilgi değişimi hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek usullere göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen şümulle sınırlı olmaksızın bilgi toplayabilir.”

Yapılan düzenlemeyle V.U.K.nun 1 inci maddesinde yer alan şümul dikkate alınmaksızın, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların bilgi değişimi hükümleri kapsamında bilgi toplayabileceği hükme bağlanmıştır.

3. Harçlar Kanununda Yapılan Düzenlemeler

- Kanun’un 10. maddesi ile Harçlar Kanununun Nispi Harçlarda Ödeme Zamanı başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “kararın verilmesinden itibaren iki ay” ibaresi “kararın tebliğinden itibaren bir ay” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile, karar ve ilam harcından kalan bakiye harcın, kararın tebliğinden itibaren bir aylık ödeme süresi içerisinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde ödenmeyenlerin 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilmesi ve ödeme süresinden sonra gecikme zammı tatbik edilmesi gerekmektedir.

— Kanun’un 11. maddesi ile Harçlar Kanununun (8) sayılı tarifesinin “XI- Finansal faaliyet harçları” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “(her şube ve her yıl için)” ibaresi “(her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.)” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, bankaların şube açılışlarında, şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tutarı tahsil edilecektir.

4. Belediye Gelirleri Kanununda Yapılan Düzenlemeler

— Kanun’un 14. maddesi ile Belediye Gelirleri Kanununun 20 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır.” ibaresi, “bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilen miktardır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden alınacak eğlence vergisinin miktarlarını tayin ve tespit etme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

— Kanun’un 15. maddesi ile Belediye Gelirleri Kanununun 60 ıncı maddesinde yer alan “20 YTL’den az; 800 YTL’den çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir.” ibaresi “20 TL’den az, 800 TL’den çok olmamak üzere bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, Tatil günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı miktarlarını tayin ve tespit etme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

— Kanun’un 16. maddesi ile Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.”

Yapılan düzenlemeyle, Belediye Gelirleri Kanunundaki bütün vergi ve harçlar için, Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarifelerinin Bakanlar Kurulunca tespit edilmesi sağlanmaktadır.

5. KDV Kanununda Yapılan Düzenleme

— Kanun’un 23. maddesi ile KDV Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 32- Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve füniküler ile bunların hatları, istasyonları, yolcu terminalleri ve durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya bütünleyici parçalarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları arasında yapılacak devir ve teslimleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Yapılan düzenlemeyle, şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve füniküler ile bunların hatları, yolcu terminalleri, ve tesisleri ile eklentilerinin Ulaştırma bakanlığı, belediye ve bunlara bağlı kuruluşlar arasında yapılacak devir ve teslimleri 31.12.2013’ e kadar KDV’den müstesna tutulmuştur.

6. ÖTV Kanununda Yapılan Düzenlemeler

— Kanun’un 28. maddesi ile ÖTV Kanununun Oran veya tutar başlıklı 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz. Maliye Bakanlığı, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Yapılan düzenlemeyle, (II) sayılı listedeki mallar için, mükellefin bu malı satış bedeli ve alış bedeli ile mal ithal edilmiş ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı, yurt içinde imal edilmiş ise imalatçının satış bedeli üzerinden hesaplanacak vergi tutarlarından en fazla olan tutar ÖTV olarak ödenecektir.

Mükellefin malı alıcıya teslim ettiği tarihe kadar, bu malı mükellefe teslim eden tarafından iskonto yapılmış olması halinde, alış bedelinin yüzde 10'unu geçmemek üzere yapılan iskonto tutarı indirilmek suretiyle mükellefin alış bedeli hesaplanabilecektir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacaktır.

— Kanun’un 29. maddesi ile ÖTV Kanununun geçici 6 ncı maddesinde yer alan “31/12/2013” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların ithalinde veya yurt içinde üreticileri tarafından tesliminde (IV) sayılı listedeki orana göre hesaplanacak vergi tutarının maddedeki yazılı asgari maktu vergiden az olamayacağına ilişkin uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

— Kanun’un 30. maddesi ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetveli, ekli (1) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer almayan akaryakıt harici petrol ürünü bazı mallar, ilgili mevzuata aykırı olarak bu liste kapsamında olan akaryakıt ürünlerine karıştırılmak veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılmak suretiyle vergi kaybına ve haksız rekabete neden olmasını önlemek amacıyla, söz konusu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetveline vergi tutarları ile birlikte eklenmiştir.

ÖTV kapsamına giren malların tanımlandığı Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki malların tarife numaraları ve tanımlarında 2011, 2012 ve 2013 yılları için değişiklikler yapılmış olması nedeniyle, mevcut Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetveli güncellenmiştir.

7. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

— Kanun’un 32. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun İstisnalar başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafındaki parantez içi hükmün sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, varlık kiralama şirketinden devralınan veya kaynak kuruluşça kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama şirketi tarafından söz konusu taşınmazların üçüncü kişi veya kurumlara satılması durumunda, bu varlıkların kaynak kuruluşta varlık kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.”

Yapılan düzenlemeye göre, kaynak kuruluşlarca varlık kiralama şirketine satılan taşınmazların üçüncü kişi veya kurumlara satılması durumunda, bu varlıkların, kaynak kuruluşta varlık kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılacaktır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019