Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)
Sirküler No : 2014-25
Tarih : 30.09.2014
 

“Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)” 27.09.2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Genel Tebliğ”de;

 - Kesinleşmiş vergi, vergi cezası, gecikme zammı, gecikme faizi ile diğer bazı kanunlar kapsamında kesilmiş olan idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme,

- Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklara düzeltme imkanı getiren düzenleme,

hakkında örnekli açıklamalara yer verilmiştir.

1-Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

 Kanunun 73. Maddesinin 1,2 ve 16 fıkralarında belirtilen alacakların kanundan yararlanılarak ödenebilmesi için alacağın;

Ø       Maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı alacak olması,

Ø       Kesinleşmiş olması,

Ø       Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş yada ödeme süresi henüz geçmemiş olması 

olması şartlarının birlikte var olması gerekmektedir.

- Yapılandırma kapsamına, Kanun’un yayımlandığı 11.09.2014 tarihi itibariyle (bu tarih hariç) kesinleşmiş alacaklargirmektedir. Buna göre 11.09.2014 ve sonrasında kesinleşen kamu alacakları kapsama girmemektedir.

 

- Kesinleşme, alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmamasıdır. Açılan davalarda yargılama aşamalarının son bulması gerekmektedir.

 

Kanun kapsamına giren bazı kamu alacakları ve dönemleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Kamu alacağı türü

Dönemi

Yıllık beyannameyle beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi

- 2013 takvim yılı ve önceki yıllara ait vergiler kapsamda

- 2014 takvim yılına ait vergiler kapsam dışı

- 2013 yılı gelir vergisi ikinci taksiti kapsam dışı

- Özel hesap dönemine tabi olanlarda, beyanname verme süresinin son günü 30.04.2014 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsamda

Vergilendirme dönemi aylık olan vergilerde

- Mart 2014 ve öncesi dönemlere ait vergiler kapsamda

- Nisan 2014 ve sonrası dönemlere ait vergiler kapsam dışı

Vergilendirme dönemi üç ay olan vergilerde

- Beyanname verme süresinin son günü Nisan 2014 ve öncesine rastlayan dönemlere ait vergiler kapsamda

Vergilendirme dönemi 15 gün olan vergilerde

- Beyanname verme süresinin son günü Nisan 2014 ve öncesine rastlayan dönemlere ait vergiler kapsamda

- 1-15 Nisan 2014 dönemi vergisi kapsamda, 16-30 Nisan 2014 dönemi vergisi kapsam dışı

Veraset ve intikal vergisi

- Beyanname verme süresinin son günü 30 Nisan 2014 ve bu tarihten önce olan vergiler

Harçlar (Tapu harçları)

- 30 Nisan 2014 ve öncesinde gerçekleşen işlemler nedeniyle tarh edilip 10.09.2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş bulunan harçlar kapsamda

Harçlar (Yıllık harçlar)

- 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden ve 10.09.2014 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan harçlar kapsamda

Motorlu taşıtlar vergisi

- 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi kapsamda.

- 2014 yılı Temmuz taksiti kapsam dışı

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

- 30.04.2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve 10.09.2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş olan cezalar kapsamda

İdari para cezaları

- 30.04.2014 tarihinden önce verilen, 10.09.2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş olan cezalar kapsamda

6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacaklar

- 10.09.2014 tarihi itibariyle kesinleşen alacaklar kapsamda

Emlak vergisi

- Vadesi 30.04.2014 ve öncesine ait olup 10.09.2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan vergi kapsamda

- 2014 yılı emlak vergisi kapsam dışı

Belediyelerin su alacakları

- Vadesi 30.04.2014 ve öncesine ait olup 10.09.2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan su kullanımından doğan alacaklar kapsamda

Yapılandırmaya Dair Genel Hükümler

Kamu borçlarını Kanun kapsamında yapılandırmak isteyenlerin, 01.12.2014 tarihi mesai bitimine  kadar, borçlu oldukları idarelere yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Başvuruda kullanılacak dilekçe örnekleri Tebliğ ekinde yayımlanmıştır.

 

Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurulması gerekmektedir. Yapılandırma kapsamına giren borçların tamamı için yapılandırma talep edilebileceği gibi sadece bazı dönem ve türler için de talep edilebilir.

Madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede öngörülen şartların yanı sıra 01.12.2014 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru şekilleri tebliğde belirtilmiş olup, madde hükmünden yararlanma şartlarından birinin de dava açılmaması ve açılmış davalardan da vazgeçilmiş olması gerektiğidir.

Alacak Tutarının Tespiti

Yapılandırılacak borç tutarı şu şekilde hesaplanacaktır:

Vergi asıllarına;

- Vade tarihinden, Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı yerine,

- Daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması halinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak, bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.

Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle (bu tarih hariç) kesinleşmiş ve bu tarihe kadar (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi aslına bağlı vergi cezaları ve bu cezalara ilişkin gecikme zamları hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

Vergi aslına bağlı olmadan kesilen ve madde kapsamına giren cezaların % 50’sinin madde hükmünden yararlanarak ödenilmesi durumunda kalan %50’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödeme süresi geçmemiş vergi ve vergi aslına bağlı cezaları da yapılandırma kapsamına girmektedir.

Ödeme Süresi ve Şekli

 Yeniden hesaplanan ve yapılandırılan borç tutarının peşin veya taksitle ödenmesi konusunda borçluların tercih yapmaları mümkündür. Tercihini taksitler halinde ödemek yönünde kullananlara, ilk taksiti 31 Aralık 2014 tarihinden başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde, en çok 18 eşit taksitte 36 aya kadar vade tanınmaktadır.  Ödemeler kredi kartı ile yapılabilecektir. Ancak aracı banka ile anlaşma yapılmalıdır. Vergi mevzuatı gereği iade alacağı olan borçlular, borçlarına mahsup yaptırabileceklerdir.

 

Cari Dönem Vergilerinin Ve Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi

 

Kanun’a göre;

- Yıllık gelir veya kurumlar vergileri,

- Stopaj gelir/kurumlar vergisi,

- Katma değer vergisi ve

- Özel tüketim vergisi

için yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan bu borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme hakları kaybedilmektedir. Çok zor durum hali, 6183 sayılı Kanun uygulaması çerçevesinde belirlenecektir.

2014 takvim yılında birden takip eden yıllarda ise ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde madde hükmünden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

2) Kasa Hesabının Düzeltilmesi

 

Kanun’la, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını düzeltme olanağı getirilmiştir.

 

Düzenlemeye göre, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu;

- 31.12.2014 sonuna kadar vergi dairesine beyan edilerek düzeltilebilecek,

- Beyan edilen tutar üzerinden % 3 oranında hesaplanarak vergi aynı süre içinde ödenecektir.

 

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan kasa mevcudunun düzeltilmesi kapsamında beyan edilen ve ödenen vergiler; Gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.

 

Tebliğde yapılan açıklamaya göre, 31.12.2014 tarihi itibariyle kasada görülen tutarın fiilen bulunmayan kısmı düzeltilebilecektir.

 

Düzeltilecek tutarın hiçbir zaman 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alan tutarı geçemeyecek, 1.1.2014 tarihi ile düzeltmenin yapıldığı tarih arasındaki işlemlerden bilançoda yer alan tutarların bir kısmının gerçek olduğunun anlaşılması durumunda, bu tutar için de düzeltme yapılamayacaktır.

 

Tebliğde yapılan açıklamaya göre düzeltmede;

 

- Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlarda 31.12.2013 tarihli bilanço

- Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş kurumlarda ise 2013 yılı içinde sona eren hesap dönemine ait beyanname ekinde vergi dairesine verilen bilanço esas alınacak,

 

kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançolar dikkate alınmayacaktır.

 

3) Ortaklardan Alacaklar Hesabının Düzeltilmesi

 

Kanun’la, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan ortaklardan alacaklar hesabını düzeltme imkânı getirilmiştir.

 

Yasal düzenlemeye göre, kapsama giren net alacak tutarı;

- 31.12.2014 tarihine kadar vergi dairesine beyan edilerek düzeltilebilecek,

- Beyan edilen tutar üzerinden % 3 oranında hesaplanacak vergi aynı süre içinde ödenecektir.

 

Kapsama giren net alacak tutarının düzeltilmesi kapsamında beyan edilen ve ödenen vergiler; Gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır. Ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi gerçekte olmayan tutarla sınırlıdır.

 

Tebliğde yapılan açıklamaya göre düzeltmede;

- Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlarda 31.12.2013 tarihli bilanço

- Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş kurumlarda ise 2013 yılı içinde sona eren hesap dönemine ait beyanname ekinde vergi dairesine verilen bilanço esas alınacak, kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançolar dikkate alınmayacaktır.

 

Yapılan beyanla ilgili olarak, düzeltilen tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. Yapılan düzeltme beyanı nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde beyanname verme süresi içinde düzeltme yapılabilecektir. Bu kapsamda yapılan düzeltme işlemleri nedeniyle yapılacak ek tarhiyatlar için herhangi bir ceza veya faiz aranmayacaktır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019