Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Verilecek Hazine Desteği Getiren Düzenlemeyi de İçeren Kanun Resmi Gazete’de Yayınlandı.
Sirküler No : 2016-11
Tarih : 29.01.2016
 6661 sayılı  “Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27.01. 2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Kanunda özetle;

  • Asgari ücret artışı sonrası işverene prim desteği sağlanması,
  • Askeri öğrenciler ile er ve erbaşların harçlıklarının yükseltilmesi,
  • Yurtdışında yaşayan vatandaşlardan alınan askerlik bedelinin düşürülmesi,
  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının vatandaşlara dağıtımına başlanması,
  • Mali Tatil uygulamasında tatil nedeniyle beyanname verme süreleri uzamış olan vergilerin aynı ay içerisinde Hazine hesaplarına intikalinin sağlanması

hususlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

1-İşverene Verilecek Hazine Desteği

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6661 sayılı Kanun'un yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

a)    Destek Tutarının Hesaplanması

6661 Sayılı Kanun’un 17 nci maddesiyle, 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 68 inci madde ile desteklenmeye esas aylık ücret tutarı 2.550 TL; destekleme tutarı ise 100 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

Ø  2015 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL (aylık 2.550 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

Ø  2016 yılı içinde ilk defa sigortalı işçi çalıştırmaya başlayan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve Hazine tarafından karşılanacaktır.

Bu durumda, 2016 yılı Ocak ayına ilişkin destek tutarının hesaplaması için 2015 yılının Ocak ayının SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL (aylık 2.550 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödemelerini dikkatte almak gerekecektir. Bu karşılaştırma her bir ay için ayrı ayrı yapılacaktır.

Örneğin; işverenin 2015 yılı Ocak ayında, 85 TL ve altında 10 çalışanı için toplam 250 prim gün sayısı bildirildiğini kabul edersek, 2016 yılı Ocak ayında yararlanılabileceği en yüksek destek tutarı 250 x 3,33 = 832,50 TL olacaktır. Eğer işverenin 2016 Ocak döneminde bildirilen prim gün sayısı 250’nin üzerinde olursa sadece 832,50 TL destekten yararlanacak; ancak örneğin 210 prim gün sayısı bildirirse 210 x 3,33 = 699,30 TL destekten yararlanacaktır.

Öte yandan, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması hâlinde, bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacaktır.

b)    Destekten Yararlanamayacaklar

Ø  Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettirenler,

Ø  Sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilenler,

Ø  Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak;

-       Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermeyenler,

-       Sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyenler,

-       Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyenler veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmayanlar,

-       SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunanlar

bu destekten faydalanamayacaklardır.

Ancak SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan destekten yararlanabileceklerdir.

c)    Diğer Hususlar

Ø  Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır.

Ø  2016 yılı Ocak ila Aralık dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

Ø  3213 sayılı Maden Kanununun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için yukarıda belirtilen 85 TL günlük kazanç iki kat olarak ve 2015 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50 sini geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.

Ø  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilecektir.

2- Mali tatil uygulamasında yapılan değişiklikler

a)   Bu Kanunla yapılan değişiklikle, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi mali tatil kapsamından çıkarılmıştır. 

Böylelikle, yukarıda belirtilen Kanunlara ilişkin beyan ve ödeme süreleri Temmuz ayında da diğer aylardaki şekilde yapılacaktır.

        b)  5604 sayılı Kanun'un 1. maddesi uyarınca mali tatil her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) uygulanmaktadır. Ayrıca aynı maddede, mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten kanuni ve idari sürelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacağı hükmü bulunuyordu. Buna göre beyan süresi mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten Haziran ayına ilişkin bazı beyannamelerin (muhtasar, KDV, damga vergisi gibi) 27 Temmuz tarihine kadar verilebilmesi mümkündü.

6661 sayılı Kanun ile yukarıda yer verilen 7 günlük süre kısaltılarak 5 güne indirilmektedir. Bu değişiklikle 21 ila 25 Temmuz döneminde biten kanuni ve idari süreler 27 Temmuz yerine 25 Temmuz'da sona ermiş kabul edilecektir.

Buna göre örneğin, normalde Temmuz'un 23 ve 24'ünde verilmesi gereken muhtasar, KDV, damga vergisi gibi beyannamelerin 2016 yılından itibaren 27 Temmuz yerine 25 Temmuz'a kadar verilmesi gerekecektir.

c)  Mali tatil sebebiyle,  verilme süresi uzatılan beyannameler üzerinde gösterilen vergilerin ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren 3. günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktaydı.

Buna göre verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedi güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelere (örneğin KDV, damga vergisi, muhtasar, ÖTV, BSMV, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi gibi) göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz'a kadar uzamış oluyordu.

6661 sayılı Kanun ile mali tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzatılan beyannameler (örneğin KDV, muhtasar, damga vergisi gibi) üzerinde gösterilen vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz'dan 26 Temmuz mesai saati bitimine kadar geri çekilmiş olmaktadır. Başka bir söyleyişle söz konusu beyannameler üzerinden hesaplanan vergilerin yasal vadesi 26 Temmuz olduğundan, 2016 yılından itibaren mali tatilin bu vergilerin ödeme süresine bir etkisi olmayacaktır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019