Aerosol Üretiminde Kullanılan L.P.G. için ödenmiş olan ÖTV'nin iadesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı 36 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
Sirküler No : 2014-30
Tarih : 29.10.2014
 

26.10.2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 36 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği'nde; 30.9.2014 tarihli ve 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uygulaması kapsamında; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) Cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)’nin aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde, üretimde kullanılan söz konusu mal için ödenmiş olan ÖTV’nin imalatçılara iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 1- L.P.G. SATIN ALMA İZIN BELGESİ VERİLMESİ         

 

Tebliğe gore, 2014/6881 sayılı Kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. yalnızca "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"ni haiz üreticiler tarafından satın alınabilecek veya ithal edilebilecektir.

 

1.1. Üreticilerin Müracaat Şartları ve Belge Talebi

 

L.P.G. satın alma izin belgesi almak isteyen üreticilerin;

 

Ø       Müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,

 

Ø       2- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları gerekmektedir.

 

Bu şartları haiz üreticiler KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine söz konusu izin belgesini alabilmek için, aşağıdaki belgelerin aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile müracaat edeceklerdir.

 

- Sanayi sicil belgesinin,

- Aerosol üretiminde hammadde olarak L.P.G. kullanıldığını belirtir kapasite raporun,

- İşletmenin aerosol üretimini gerçekleştirebileceğini gösterir resmi makamlar tarafından verilmiş belgenin (1 inci veya 2 nci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı.)

 

 

 1.2. Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler

 

İlgili vergi dairesi söz konusu müracaat üzerine;

Ø       Üreticinin müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunup bulunmadığı ile üreticinin müracaatına konu ve ilgili tebliğde ifade edilen diğer hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünü yapacak,

Ø       Yoklamaya yetkili bir memur vasıtasıyla, üreticinin sanayi sicil belgesine dayanak olan kapasite raporunu düzenleyen sanayi/ticaret odasından bir temsilciyle birlikte, mükellefin belirtmiş olduğu işyeri (üretim) adresinde söz konusu imalatı gerçekleştirebilecek tesis, makine ve teçhizatın bulunup bulunmadığına dair tespit yaptırarak, bu durumun bir tutanağa bağlanmasını sağlayacaktır.

Bu kontrol ve tespitler sonucunda, gerekli şartların varlığı halinde ilgili vergi dairesi tarafından üreticiye “LPG Satın Alma İzin Belgesi” verilir. Vergi daireleri verdikleri belgede üreticilere ilişkin olarak yer alan bilgileri, belgenin verildiği günün akşamına kadar “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında LPG Satın Alma İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna işleyecektir.

Ayrıca, takip eden yıl için LPG satın alma izin belgesi düzenlenmesini isteyen üreticiler, içinde bulunulan yılın Aralık ayından itibaren yeni belge düzenlenmesini talep edebilirler. Bu talep üzerine vergi dairesince, yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılmak suretiyle (Üreticilerin daha önceki müracaat dilekçeleri ekine eklemiş oldukları belgelerden geçerli olanlar tekrar aranmaz.) yeni LPG satın alma izin belgesi düzenlenecektir.

2. KARARNAME KAPSAMINDA L.P.G. TESLİM EDEBİLECEK OLANLAR, GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER

 

Kararname kapsamında L.P.G., yalnızca Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen "Dağıtım İzin Belgesi"ni haiz dağıtıcılar tarafından teslim edilebilecektir.

 

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ve özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar için dağıtım izin belgesini haiz olma şartı aranmayacaktır.

 

Dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Ø       Dağıtım izin belgesi için müracaat tarihinde herhangi bir vergi borcu bulunmaması,

 

Ø       Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

 

Ø       Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen "Dağıtıcı Lisansı" nın noter onaylı bir örneği ile bu Tebliğde tanımlanan L.P.G. üretecek kapasitede tesisinin bulunduğuna ve bu tesisten elde edilen numunenin aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığınca ilan edilecek Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş genel ve özel bütçeli idarelere ait laboratuarlardan alınan raporu ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa vermiş olmaları.

 

Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından yukarıdaki şartlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, menfi bir tespit bulunmaması halinde dağıtıcılara dağıtım izin belgesi verilecektir. Dağıtım izin belgesi düzenleyen Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça, söz konusu belgenin bir nüshası aynı gün içerisinde ilgili vergi dairesine gönderilecektir. İlgili vergi dairesi söz konusu belgede yer alan dağıtıcılara ilişkin bilgileri, "GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi"nde yer alan "2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Dağıtım İzin Belgesine Sahip Dağıtıcılar" formuna işler ve konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verecektir.

 

Dağıtıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya dağıtım izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, dağıtım izin belgesi ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilerek dağıtıcılar, vergi incelemesine sevk edilecek ve konu hakkında aynı gün içerisinde ilgili vergi dairesine bilgi verilecektir. İlgili vergi dairesi, "GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi"nde yer alan "2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Dağıtım İzin Belgesine Sahip Dağıtıcılar" formuna bu belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgiyi işleyerek üreticilere de bildirilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verecektir.

 

3.  DAĞITICILARIN ÜRETİCİLERE L.P.G. TESLİMİ

 

Üreticilerin, Kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanacakları L.P.G., yurt içerisinde yalnızca dağıtıcılardan satın alınabilir. Dağıtıcılar, Kararname kapsamında L.P.G. tesliminden önce, üreticilerin L.P.G. satın alma izin belgesine sahip olduklarını arayacaklardır. Bu amaçla L.P.G. satın almak isteyen üreticiler, "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"nin işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneğini, söz konusu malı ilk defa teslim alacakları tarihten önce dağıtıcılara vereceklerdir.

 

3.1. Dağıtıcılar Tarafından İthal Edilen L.P.G. nin Üreticilere Kararname Kapsamında Teslimi, Beyanı ve Teminatın Çözümü İşlemleri

 

Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G. nin üreticilere tesliminde, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin "Vergi Bildirimi" bölümünün "A Cetvelindeki Ürünler" kısmında "2014/6881 sayılı Kararname" ibaresi seçilerek, yürürlükteki ÖTV tutarı üzerinden vergi beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca dağıtıcılar, bu teslimin yapıldığı döneme ait ÖTV beyannamesinin "Ekler" bölümünün "2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" kısmına, ithal edilen L.P.G. ye ilişkin bilgileri gireceklerdir.

 

Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G. nin bu Kararname kapsamında teslim edilmesi halinde, ithalde verilen teminatın çözümü işlemleri 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 16.3.5.1./e bölümünde yapılan açıklamalara göre yerine getirilecektir.

 

3.2. Dağıtıcılar Tarafından Rafinericilerden ÖTV Ödenerek Satın Alınan L.P.G. nin Üreticilere Kararname Kapsamında Teslimi ve Beyanı

 

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan rafinericiler, dağıtıcılara LPG tesliminde, bu malın birimi itibarıyla yürürlükteki vergi tutarı üzerinden vergi beyan ederek öderler.

Dağıtıcıların, bu şekilde rafinericilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları LPG yi üreticilere Kararname kapsamında teslim etmeleri halinde, üreticiler adına düzenleyecekleri faturalarda, rafinerici tarafından beyan edilerek ödenmiş olması gereken ÖTV tutarını teslim bedeline dahil etmeleri ve bu tutarı faturada “2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslim Edilmiş Olup Teslim Bedeline Dahil Edilen ÖTV Tutarı …. TL’dir.” şerhi ile göstermeleri gerekmektedir.

Ayrıca dağıtıcılar tarafından, rafinericilerden satın alınan LPG’nin aerosol üreticilerine teslimlerine ilişkin ilgili Tebliğ ekinde EK:3 olarak yer alan, “Rafinericilerden Satın Alınan LPG’nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Bildirim Formu”nun Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” web adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemini kapsayacak şekilde yapılmış olan teslimler için ayrı ayrı düzenlenmesi ve bu dönemleri takip eden 10 uncu günü akşamına kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla, EK:3 bildirim formuna konu LPG teslimi yapan dağıtıcılar, vergi dairelerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre alacaklardır. Şifre alınabilmesi için 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki EK:15 ve EK:16 “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”nun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Başkanlığın “www.gib.gov.tr” adresindeki “İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi”nden döküm alınarak düzenlenmesi ve ÖTV ya da KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilecektir.

İnternet ortamında düzenlenen bildirimler, onaylanmak ve vergi dairelerinden temin edilen kişisel şifre ve kullanıcı kodu kullanılmak suretiyle Başkanlığın internet vergi dairesine gönderilir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderilir. Gelir İdaresi Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde, bu bildirim formunun içeriğinde değişiklik yapılabilir.

Bu bildirim formlarını süresinde göndermeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

4. ÜRETİCİLERİN L.P.G. İTHALİ VE KULLANIMI

 

Dahilde işleme izin belgesi sahibi aerosol üreticileri, Kararname kapsamında üretimde kullanmak üzere L.P.G.ithal edebilecektir. Söz konusu üreticiler tarafından, "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"nin bir örneği, ithalatın gerçekleştirileceği gümrük idaresine verilecektir.

 

İlgili gümrük idaresi bunun üzerine 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 16.3.1. bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde söz konusu ürünün yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar nakit veya banka teminat mektubu almak suretiyle gümrükleme işlemini gerçekleştirecektir.

 

14 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 1 inci bölümünde yapılan açıklamalar uyarınca, (I) sayılı listedeki malların ithalinde üreticilerin, en geç ithal tarihinde yurt içinde ÖTV yönünden bağlı olunan vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirmeleri gerekmektedir.

 

4.1. İthal Edilen L.P.G. nin ÖTV'ye Tabi Olmayan Aerosol Üretiminde Kullanımı, Beyanı ve Teminatın Çözümü İşlemleri

 

Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G.nin ÖTV'ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılmaktadır. Buna göre üreticilerin ÖTV'ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullandıkları L.P.G. ye ilişkin ÖTV'yi, bu malın birimi itibarıyla yürürlükteki vergi tutarı üzerinden (1) numaralı ÖTV beyannamesinin "Vergi Bildirimi" bölümünün "A Cetvelindeki Ürünler" kısmında "2014/6881 sayılı Kararname" ibaresini seçerek beyan edip ödemeleri gerekmektedir.

 

Ayrıca üreticiler, bu teslimin yapıldığı döneme ait ÖTV beyannamesinin "Ekler" bölümünün "2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" kısmına, ithal etmiş oldukları L.P.G. ye ilişkin bilgileri gireceklerdir.

 

Üreticiler tarafından Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G. nin ithalatı sırasında gümrük idaresince alınan teminatın çözümü işlemleri 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 16.3.5.1./e bölümünde yapılan açıklamalara göre yerine getirilecektir.


4.2. İthal Edilen L.P.G. nin ÖTV'ye Tabi Olan Aerosol Üretiminde Kullanımı ve Teminatın Çözümü İşlemleri

 

Üreticiler tarafından Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G. nin, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aerosol üretiminde kullanımı, bu Kanunun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılmayacaktır.

 

Buna göre üreticiler tarafından Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G. nin teminatının çözümü işlemleri, söz konusu malın Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aerosol üretiminde kullanılması ve bu şekilde üretilen malın teslimine ilişkin ÖTV'nin beyan edilerek ödenmesi üzerine, 1 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 16.3.5.1./d bölümündeki açıklamalar uyarınca yerine getirilecektir.

 

5. ÖTV İADE TALEBİ

 

5.1. İade Talep Edebilecekler

 

Bu uygulama kapsamındaki ÖTV iadesini, sadece aerosol üreticileri talep edebilecektir. Ancak üreticiler tarafından Tebliğin 5.2. bölümünde yer alan açıklamalara istinaden doğrudan ithal edilen L.P.G. nin ÖTV'ye tabi aerosol üretiminde kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılmadığından, bu kapsamdaki kullanımlar için iade talep edilmesi mümkün değildir.

 

5.2. ÖTV İadesi Talep Edilecek L.P.G. nin İmalatta Kullanılma Süresi

 

Kararname kapsamında satın alınan L.P.G. nin satın alma tarihini, ithal edilen L.P.G. nin ise ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde aerosol üreticilerince imalatta kullanılması gerekmektedir.

 

5.3. İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı

 

Aerosol üreticileri, Kararname kapsamında imalatta kullandıkları L.P.G. için ödenen ÖTV tutarının iadesini talep edebileceklerdir.

 

5.4. İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi

 

Kararname kapsamındaki L.P.G. nin satın alma veya ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içerisinde ÖTV'ye tabi olmayan aerosol imalinde kullanılması halinde aynı süre içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilecektir. Ancak 12 nci ay içerisindeki kullanımlara ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar yapılabilecektir.

 

Kararname kapsamındaki L.P.G. nin satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içerisinde ÖTV'ye tabi olan aerosol imalinde kullanılması halinde ise üretilen aerosolün vergisinin beyan dönemini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olunan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilecektir.

 

Bu süreler geçtikten sonra iade talep edilmesi mümkün değildir. Bu talepler yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak söz konusu malın ÖTV'ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanımında bu kullanımı takip eden,ÖTV'ye tabi olan aerosol üretiminde kullanımında ise üretilen aerosolün beyan dönemini takip eden aybaşından itibaren en az birer aylık dönemler itibariyle yapılabilecektir.

 

 

6. İADE UYGULAMASI

 

6.1.Mahsuben İade

 

Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dâhil, vergi borçları ve ferileri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçları (sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile bunların ferileri) için yapılabilecektir.

 

- Mahsup Dilekçesi

 

İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecek bir standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

 

-Mahsup Dilekçesine Eklenecek Belgeler

 

İade taleplerinde dilekçe ekine aşağıdaki belgeler eklenecektir:

 

1- İadeye konu ÖTV'leri içeren L.P.G. alımlarına ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi. (İadeye konu L.P.G. nin dağıtıcılarca rafinericilerden ÖTV ödenmek suretiyle satın alınarak aerosol üreticisine teslim edilmiş olması halinde "2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslim Edilmiş Olup Teslim Bedeline Dahil Edilen ÖTV Tutarı .... TL'dir." şerhini içeren faturaların listesi.)

2- İmal edilen aerosolde ne kadar iadeye konu L.P.G. kullanılması gerektiğine ve zayi miktarına ilişkin ilgili kuruluşlardan alınan ekspertiz raporları. (Bu raporların sanayi odası bulunan illerde sanayi odalarından, sanayi odası bulunmayan illerde sanayi ve ticaret odalarından alınması gerekmektedir. Ancak 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 5 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasında yapılan sanayici tanımı gereği sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayan 10 işçiye kadar işçi çalıştıran imalatçılarca söz konusu raporların sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı bulunduğu illerde ticaret odalarından alınması mümkündür.)

 

3- Ekspertiz raporlarına göre imalatta kullanılan miktarın uygunluğuna dair hesaplamaları içeren tablo.

 

4- ÖTV'ye tabi olmayan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade talepleri için imalatta kullanılmak üzere temin edilen L.P.G. nin iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi alışları, imalatta kullanılan miktarları ile dönem sonu stoklarını gösterir tablo.

 

5- ÖTV'ye tabi olmayan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade talepleri için imal edilenaerosolün iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi imalat, dönem içi satış ve dönem sonu stok bilgilerini gösterir tablo.

 

6- ÖTV'ye tabi olan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade talepleri için imalatta kullanılan L.P.G. nin satın alma ve imalatta kullanma tarihleri ile kullanım miktarlarını gösterir tablo.

 

7- ÖTV'ye tabi olan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade talepleri için imal edilen aerosolün satış faturaları listesi.

 

-Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi

 

İade talepleri yukarıda belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmeyecektir.

 

Mahsuben iade talepleri, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanması ve mahsuba konu ÖTV tutarının ödendiğine dair; dağıtıcılar tarafından ithal edilerek teslim edilen L.P.G. için dağıtıcının, rafinericilerden ÖTV ödenerek satın alınıp teslim edilen L.P.G. için rafinericinin bağlı olduğu vergi dairesinden teyit alınması, üreticilerce doğrudan ithal edilerek ÖTV'ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanılan L.P.G. içinse üreticinin vergi dairesince yapılacak kontrol üzerine yerine getirilecektir. Ayrıca bu taleplerin tamamı vergi incelemesine sevk edilecektir.

 

Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmiş olması halinde rapora göre işlem tesis edilecektir.

 

-Belge Eksikliği ya da Belgelerin Muhteviyatındaki Eksiklikler Nedeniyle Yapılamayan Mahsup İşlemleri

 

Vergi borçlarına mahsup taleplerinde vergi daireleri, mahsup talep dilekçesi ve eklerini inceleyerek belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini tespit edecek ve bu eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirecektir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle yerine getirilecektir.

 

30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri, eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirilecek ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanacaktır.

 

6.2. Nakden İade

 

-Nakden İade Dilekçesi

 

Nakden iade talebi, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecek bir standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

 

-Nakden İade Talebinin Yerine Getirilmesi

 

Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılacaktır.

 

Ancak iade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, Tebliğin 7.1.2. bölümünde belirtilen belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğine dair; dağıtıcılar tarafından ithal edilerek teslim edilen L.P.G. için dağıtıcının, rafinericilerden ÖTV ödenerek satın alınıp teslim edilen L.P.G. için rafinericinin bağlı olduğu vergi dairesinden teyit alınması, üreticilerce doğrudan ithal edilerek ÖTV'ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanılan L.P.G. içinse üreticinin vergi dairesince yapılacak kontrol üzerine vergi inceleme raporunun sonucu beklenmeksizin 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.

 

Teminat olarak Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca banka teminat mektubu veya nakit Türk Lirası verilmesi uygun görülmüştür. Şu kadar ki; banka teminat mektuplarının paraya çevrilmeleri konusunda hiç bir sınırlayıcı şart taşımamaları ve 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından bu Tebliğ ekinde EK:4 olarak yer alan "Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği"ne uygun düzenlenmiş olmaları gerekmektedir.

 

Banka teminat mektubu karşılığında yapılan iade taleplerinde, teminat mektuplarının teyidi yapılmadan iade talebi sonuçlandırılmayacaktır.

 

Teminat çözümü işlemi, vergi inceleme raporuna göre gerçekleştirilecektir. İlgili vergi dairesince teminat mektuplarının çözümü sırasında teminat mektubu, uygun bir yerine "ÖTV iadesi dolayısıyla alınan bu teminat mektubunun vergi dairemizde olan işlemi sona ermiştir." şerhi düşülmek, tarih yazılmak ve mühür tatbiki suretiyle imzalanacaktır. Bu şerhi gören bankalar, vergi dairesinden ayrıca bir teyit almaksızın gerekli işlemi yapacaklardır.

 

6.3. Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi

 

İade hakkı sahipleri, iade alacaklarının yukarıda belirtilen şekillerde mahsubundan sonra kalan kısmının nakden iadesini talep ederlerse, yukarıdaki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

 

6.4.Kamuya Ait Kuruluşların İade Talepleri

 

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51'i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanların iade talepleri, dilekçe ekinde iade için gerekli diğer belgelerin eksiksiz ibrazı üzerine vergi inceleme raporu aranmadan yerine getirilecektir.

 

7. SORUMLULUK

 

Kararname kapsamında teslim edilen L.P.G., 36 seri no.lu ÖTV Genel Tebliğinde tanımlanan aerosol üretimi dışında kullanılamayacak, satılamayacak veya devredilemeyecektir.

 

Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uymayan üreticiler veya dağıtıcılar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

 

Kararname kapsamında teslim alınan L.P.G. nin, Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak üretimde kullanılmadığına dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, üreticiler vergi incelemesine sevk edilecek ve bunların L.P.G. satın alma izin belgesine el konulacaktır. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el konulan L.P.G. satın alma izin belgesi iade edilecek veya yenisi verilebilecektir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan L.P.G. satın alma izin belgeleri iade edilmeyecek veya yenisi düzenlenemeyecektir. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise üreticilere yeni L.P.G. satın alma izin belgesi verilmeyecektir.

 

Kararname kapsamında teslim edilmesi gereken L.P.G. nin, Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak teslim edilmediğine dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, dağıtıcılar vergi incelemesine sevk edilecek ve bunların dağıtım izin belgesine el konulacaktır. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el konulan dağıtım izin belgesi iade edilecek veya yenisi verilebilecektir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan dağıtım izin belgeleri iade edilmeyecek veya yenisi düzenlenmeyecektir. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise dağıtıcılara yeni dağıtım izin belgesi verilmeyecektir.

 

8. DİĞER HUSUSLAR

 

36 seri no.lu ÖTV Genel Tebliği, 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayımlandığı 17.10.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, bu tarih itibariyle 18 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Kararnamenin yürürlük tarihinden önce 18 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamındaki dağıtıcılardan satın alınmış olan L.P.G. miktarları ile bu maldan üretilen aerosol miktarları için adı geçen Genel Tebliğdeki düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılacaktır.

 

Kararnamenin yürürlük tarihinden önce 18 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamındaki L.P.G. satın alma izin belgelerine istinaden ithal edilmiş olan ve stoklarda bulunan L.P.G. miktarlarının aerosol üretiminde kullanımı bu Tebliğdeki düzenlemelere tabi olacaktır.

 

18 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında düzenlenmiş olan L.P.G. satın alma izin belgelerinin Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün süreyle, dağıtım izin belgelerinin ise 01.01.2015 tarihine kadar bu Tebliğ uyarınca alınması gereken L.P.G. satın alma izin belgeleri ile dağıtım izin belgeleri yerine kullanılabilmesi mümkündür.

 

18 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında düzenlenmiş olan dağıtım izin belgelerinin şartlarından biri olan aerosol üretiminde kullanılabilecek L.P.G. yi üretecek kapasitede tesisinin bulunduğuna ve bu tesisten elde edilen numunenin aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığınca ilan edilen Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş genel ve özel bütçeli idarelere ait laboratuvarlardan alınan raporlar, bu Tebliğ uygulamasında da geçerli rapor olarak kabul edilecektir.

  Tebliğin tam metnine www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141026-11.htm internet adresinden ulaşılabilir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019