7104 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.
Sirküler No : 2018-35
Tarih : 09.04.2018
 

7104 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Katma Değer Vergisi Kanunu başta olmak üzere çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6 Nisan 2018 Tarihli ve 30383 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Kanun ile aşağıdaki kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

·         3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

·         193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

·         213 sayılı Vergi Usul Kanunu

·         492 sayılı Harçlar Kanunu

·         3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

·         4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

·         5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.

·

7104 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler ana hatları itibariyle ile aşağıdadır.

 

Ø  Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergileme sadeleştirilmiştir.

Ø  Fazla veya yersiz ödenen verginin iade şartları düzenlenmiştir. 

Ø  Müzayede mahallinde yapılan satışlarda mükellef açıkça tanımlanmıştır.

Ø  Gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına satılmak üzere yapılan teslimler KDV’den ve ÖTV’den istisna tutulmuştur. 

Ø  Bazı teslim ve hizmetler tam istisna kapmasına alınmıştır.

-Bağışlanmak üzere yapılan bazı tesislere yapılan teslimler

-Yabancılara verilen sağlık hizmetleri

-Yeni makine ve teçhizat alımları

Ø  Bazı işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır.

-Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri

-Konfeksiyon kırpıntılarının teslimi

-Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri

Ø  İkinci el taşıt ve taşınmaz teslimi için özel matrah şekli belirlenmiştir.

Ø  KDV indirim ve iade uygulamasına yeni imkânlar sağlanmıştır.

-Sonradan ortaya çıkan giderler veya yapılan ıskontolar dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iade hesabına dahil edilmesi,

-KDV indiriminde takvim yılı sınırı takip eden takvim yılı sonuna kadar uzatılmması

-Değersiz alacaklara ilişkin hesaplanan KDV’nin indirimine imkân sağlanması

Ø  KDV indirimine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.

- Bazı kısmi istisnalar nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirimine izin verilmesi

-Zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen sabit kıymetlerde yüklenilen KDV indirimi kullanım süresine bağlı olarak yeniden düzenlenmesi

-Transfer fiyatlandırması nedeniyle örtülü kazanç dağıtımında, dağıtılan kazançlara ilişkin Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisi alıcı tarafından indirilebilmesi

-Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen katma değer vergisi indirim konusu yapılamaması

Ø  İstisna edilmiş işlemlerde indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesinin talep süresi belirlenmiştir.

Ø  İmal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Ø  Bakanlar Kuruluna, süresi içinde iadesi talep edilmeyen KDV’yi gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemesi hususunda yetki verilmiştir.

Ø  Vergiye uyum düzeyi yüksek mükelleflerin iade işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Ø  Hasılat esaslı vergilendirme yöntemi getirilmiştir.

Ø  Maliye Bakanlığı’na küçük işletmeler için vergi ödemesinin uzatılması yetkisi verilmiştir.

Ø  Teknoparklarda üretilen oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuştur.

Ø  Ticari plakaların elden çıkarılmasında vergilendirme esasları yeniden düzenlenmiştir.

Ø  KDV iade incelemelerinin 3 ayda tamamlanması öngörülmüştür.

Ø  SMMM’lere KDV iade raporu düzenleme yetkisi verilmiştir.

Ø  Yeni Bir Grup Başkanlığı Oluşturulmuştur.

 

A) KANUN TASARISINDAN ÇIKARILAN DÜZENLEMELER:

1- Devreden KDV’lerin iadesi

Gerek 31.12.2018 tarihi itibarıyla birikmiş olan devreden KDV tutarları ve 01.01.2019 tarihinden itibaren indirim yoluyla giderilemeyen ve gelecek dönemlere devreden KDV’lerin iadesine ilişkin düzenlemeler, Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında Tasarı metninden çıkarılmıştır. 7104 sayılı Kanun’da söz konusu KDV’lerin iadesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

2- Grup KDV mükellefiyeti

Grup şirketlerine aralarında en az % 50 oranında iştirak ilişkisi bulunmak şartıyla KDV açısından grup mükellefiyeti tesis edilebilmesi imkânı tanıyan hüküm Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında Tasarı metninden çıkarılmıştır.

3- KDV iadesindeki gecikmelerde faiz uygulaması

 Tüm belgeler tamamlandıktan sonra 3 ay içerisinde gerçekleştirilmeyen KDV iadelerinde faiz ödenmesine ilişkin düzenleme Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında Tasarı metninden çıkarılmıştır.

B) KDV KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1- Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergileme sadeleştirilmiştir.

Kanun’un 1. maddesi ile KDV Kanunu’nun 2. maddesinde yapılan değişiklikle, arsa karşılığı inşaat işlerinde;  

Ø  Arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine, müteahhide kalacak konut veya iş yerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekleştiği,

Ø  Müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya işyeri teslimi yapılmış olduğu

düzenlenmiştir.

Ayrıca yine bu Kanun’un 7. maddesi ile KDV Kanunu’nun 27. maddesinde yapılan değişiklikle; arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinde yer alan maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarın esas alınacağı düzenlenmiştir. 

 

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

2- Fazla veya yersiz ödenen verginin iade şartları düzenlenmiştir. 

Kanun’un 2. maddesi ile KDV Kanunu’nun 8. maddesinde yapılan değişiklikle, fazla veya yersiz ödenen verginin iade edilebilmesi için, alıcı ve satıcı tarafından beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesinin şart olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

3-Müzayede mahallinde yapılan satışlarda mükellef açıkça tanımlanmıştır.

Kanun’un 2. maddesi ile KDV Kanunu’nun 8. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (ç) bendiyle, müzayede mahallinde yapılan satışlarda mükellef, bu satışları yapanlar olarak belirlenmiştir. 

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

4- Gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına satılmak üzere yapılan teslimler KDV’den ve ÖTV’den istisna tutulmuştur. 

Kanun’ un 3. maddesiyle, KDV Kanunu’nun 12. maddesinde yapılan değişiklikle, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler, ihracat teslimi sayılmak suretiyle KDV’den istisna edilmiştir. 

Ayrıca, yine bu Kanun’un 24. maddesiyle, ÖTV Kanunu’nun 5. maddesinde yapılan değişiklikle, ÖTV Kanunu’na ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler ÖTV’den istisna edilmiştir. 

Diğer taraftan, ihraç edilen mallarda olduğu gibi bu mağaza ve depolara teslim edilen malların da alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilerek ödenen ÖTV’nin,   Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre, mallan bu yerlere teslim edenlere iadesi sağlanacaktır.

Yürürlük tarihi: 01.06.2018

5- Bazı teslim ve hizmetler tam istisna kapmasına alınmıştır.

Kanun’ un 4. maddesiyle, KDV Kanunu’nun “13. maddesinde yapılan değişiklikle aşağıda belirtilen teslim ve hizmetler tam istisna kapsamına alınmıştır.

Bilindiği üzere, tam istisna kapsamına giren işlemler nedeniyle yüklenilen KDV'ler indirim konusu yapılabilmekte, indirilemeyen vergiler ise iade edilmektedir.

a) Bağışlanmak üzere yapılan bazı tesislere yapılan teslimler KDV’den istisna edilmiştir.

Bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler istisna olacaktır.

b) Yabancılara verilen sağlık hizmetleri KDV’den istisna tutulmuştur.

Sağlık Bakanlığınca izin verilenler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.) KDV’den istisna edilmiştir.

c) Yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası getirilmiştir.

Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.

Yürürlük tarihi: 01.06.2018

6- Bazı işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır.

Bu Kanun’un 5. maddesiyle, KDV Kanunu’nun kısmi istisnalara ilişkin 17. maddesinde yapılan değişiklikle aşağıda belirtilen işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır.

Buna göre aşağıdaki işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır.

Ø  Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri KDV’den istisna edilmiştir. (17/4-c)

Ø  Konfeksiyon kırpıntılarının teslimi KDV’den istisna edilmiştir. (17/4-g)

Ø  Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri KDV’den istisna edilmiştir. (17/4-ö)

Bilindiği üzere, kısmi istisna kapsamına giren işlem, teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmamakta, bu işlemler nedeniyle yüklenilen KDV indirim konusu yapılamamakta; ancak gider ve maliyet olarak dikkate alınmaktadır.

Yürürlük tarihi: 01.06.2018

7- İkinci el taşıt ve taşınmaz teslimi için özel matrah şekli belirlenmiştir.

Kanun’un 6. Maddesiyle, KDV Kanunu’nun 23. Maddesinde yapılan değişiklikle, mükellef olmayanlardan alınarak satılan, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticaretinde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenmiştir.

Yürürlük tarihi: 01.06.2018

8- KDV indirim ve iade uygulamasına yeni imkânlar sağlanmıştır.

Kanun’un 8. maddesiyle, KDV Kanunu’nun 29. maddesinde yapılan değişiklikle;

a) Sonradan ortaya çıkan giderler veya yapılan ıskontolar dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iade hesabına dahil edilmesine imkan sağlanmıştır.

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan ıskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iade hesabına dahil edilmesine imkân sağlanmıştır. (29/2)

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

b) KDV indiriminde takvim yılı sınırı takip eden takvim yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

İndirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkân sağlanmıştır. Böylelikle, özellikle geç gelen faturalarda olduğu gibi yıl aşımlarında KDV indirimi konusunda ortaya çıkan kayıplar giderilmektedir.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

c) Değersiz alacaklara ilişkin hesaplanan KDV’nin indirimine imkân sağlanmıştır.

Değersiz alacak olarak zarar kaydedilen tutarlara ilişkin olarak, daha önceden hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılmasına izin verilmiştir. Böylece, hesaplanan ancak tahsil edilemeyen ve tahsil olanağı kalmayan KDV’nin indirim konusu yapılarak düzeltilmesi ve işletme zararının telafi edilmesi sağlanmıştır. (29/4)

Bu düzenlemeye paralel bir düzenleme de Kanun’un 30. maddesinde yapılmış, değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV’nin indirim konusu yapılması da önlenmiştir. (30/e)

 

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

9- KDV indirimine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bu Kanun’un 9. maddesiyle, KDV Kanunu’nun  30. maddesinde yapılan değişiklikle;

a) Bazı kısmi istisnalar nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirimine izin verilmiştir.

Aşağıda yer verilen ve kısmi istisna kapsamında olan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirimine imkân sağlanmıştır.

ü  Özel okul, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri,

ü  Öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri,

ü  Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları,

ü  KDV Kanunu’nun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları,

ü  Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi,

ü  Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler,

ü  Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler,

ü  Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri.

ü  Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri.

 

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

b) Zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen sabit kıymetlerde yüklenilen KDV indirimi kullanım süresine bağlı olarak yeniden düzenlenmiştir.

ü  Faydalı ömrünü tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV’nin tamamının,

ü  Faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV’nin ise kullanılan süreye isabet eden kısmının,

indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır. (30/c)        

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

c) Transfer fiyatlandırması nedeniyle örtülü kazanç dağıtımında, dağıtılan kazançlara ilişkin Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisi alıcı tarafından indirilebilecektir.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’nin yanı sıra Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen KDV’nin alıcı tarafından indirilebileceği düzenlenmiştir. (30/d)

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

d) Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacaktır.

Vergi Usul Kanununun 322’nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV indirim konusu yapılamayacaktır. (30/e)

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

10- İstisna edilmiş işlemlerde indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesinin talep süresi belirlenmiştir.

Kanun’un 10. maddesiyle, KDV Kanunu’nun  32. maddesinde yapılan değişiklikle; istisna edilmiş işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin talep süresi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonu olarak belirlenmiştir.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

11- İmal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Kanun’un 10. maddesiyle, KDV Kanunu’nun   32. maddesinde yapılan değişiklikle; imal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, yüklenilen KDV yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

12- Bakanlar Kuruluna, süresi içinde iadesi talep edilmeyen KDV’yi gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemesi hususunda yetki verilmiştir.

Kanun’un 11.maddesiyle, KDV Kanunu’nun  36. maddesinde yapılan değişiklikle Bakanlar Kuruluna, süresi içinde iadesi talep edilmeyen KDV’yi gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarın belirlenmesi hususunda yetki verilmiştir.

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

13- Vergiye uyum düzeyi yüksek mükelleflerin iade işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Kanun’un 11. maddesiyle, KDV Kanunu’nun 36. maddesinde yapılan değişiklikle Maliye Bakanlığına; vergisel uyum düzeyi yüksek mükelleflerin iade işlemlerinin kolaylaştırılması, vergisel uyum düzeyi düşük olan riskli mükelleflerin iade işlemlerinin ise daha detaylı kontrol edilebilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi hususlarında yetki verilmiştir.

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

14- Hasılat esaslı vergilendirme yöntemi getirilmiştir.

Kanun’un 12. maddesiyle, KDV Kanunu’nun mülga 38 inci maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir.

Hasılat esaslı vergilendirme sistemine, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektörler ve meslek grupları kapsamında yer almak kaydıyla ticari kazancı işletme hesabı esasına göre belirlenenler ile serbest meslek erbabından tercih edenler geçebilecektir.

Mükellefin seçimine bağlı olarak uygulanacak bu yöntemde;

ü  KDV dahil mal veya hizmet bedeli toplamı üzerinden, Bakanlar Kurulu tarafından sektör veya meslek grupları itibariyle belirlenecek oran kullanılarak ödenecek KDV hesaplanacak,

ü  Bu tutardan her hangi bir indirim yapılmayacak ve hesaplanan tutar vergi dairesine ödenecektir.

Hasılat esaslı vergilendirme yöntemine göre vergilendirilen mükellefler, yüklendikleri KDV ile yukarıda belirtilen şekilde hesaplanarak beyan edilen ve ödenen vergiyi, gelir vergisi uygulamasında gider veya maliyet olarak dikkate alacaklar, yaptıkları teslim ve hizmetler nedeniyle hesapladıkları KDV’yi ise gelir olarak dikkate alacaklardır.

Bu yöntemle vergilenmeyi tercih edenler, iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemeyeceklerdir.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019 

15- Maliye Bakanlığı’na küçük işletmeler için vergi ödemesinin uzatılması yetkisi verilmiştir.

Kanun’un 13. maddesiyle, KDV Kanunu’nun  46. maddesinde yapılan değişiklikle Maliye Bakanlığına, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ödemeleri gereken verginin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Bu yetkinin kullanılması durumunda, kapsama girenlerin vergi ödeme süresi iki ay ertelenmiş olacaktır.

 

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

16- Teknoparklarda üretilen oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuştur.

Kanun’un 14. maddesiyle, KDV Kanunu’nun Geçici 20 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların, bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuştur.

Ayrıca, yine bu madde ile KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkân tanınmıştır.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

 

 

 

 

 

C) DİĞER DÜZENLEMELER

1- Ticari plakaların elden çıkarılmasında vergilendirme esasları yeniden düzenlenmiştir.

Kanun’un 15. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinde yapılan değişiklikle, Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı, plakaların elde tutulma süresine bakılmaksızın gelir vergisinden istisna tutulmuştur. 

Ayrıca bu Kanun’un 18. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 88 inci madde ile; taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, yukarıdaki düzenlemenin yürürlük tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarına ilişkin olarak herhangi bir tarhiyat yapılmaması, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan, varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi, tahakkuk eden tutarların terkin edilmesi, tahsil edilen tutarların red ve iade edilmemesi düzenlenmiştir.

Bu Kanun’un 21. maddesiyle, Harçlar Kanunu’na bağlı (2) sayılı tarifede yapılan düzenlemeye göre; taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin kâğıtlarla ilgili işlemlerden, alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında noter harcı alınacaktır.

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

2- KDV iade incelemelerinin 3 ayda tamamlanması öngörülmüştür.

Kanun’un 19. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun 140. maddesinde yapılan değişiklikle, KDV iade incelemeleri için inceleme süresinin 3 ay olarak belirlenmiş, ayrıca bu sürenin zorunlu hallerde ve sadece ilgili birim tarafından 2 ay uzatılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin yapılacak incelemelerde uygulanmak üzere 01.01.2019

3- SMMM’lere KDV iade raporu düzenleme yetkisi verilmiştir.

Bu Kanun’un 20. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun 256. maddesinde yapılan değişiklik ve yine bu Kanun’un 23. maddesiyle, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na eklenen “Serbest muhasebeci mali müşavirlere rapor düzenlettirme yetkisi ve sorumluluk” başlıklı 8/A maddesiyle Maliye Bakanlığına;

ü  SMMM’lere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, KDV Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirmeye,

ü  Bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite,

ü  Rapor düzenleme yetkisini, belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılan eğitimlere katılma ve başarılı olma şartına bağlamaya

yetki verilmiştir.

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

4- Yeni Bir Grup Başkanlığı Oluşturulmuştur.

 

Vergi Denetim Kurulu bünyesinde “Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı” oluşturulmuştur.

Bu Başkanlık sadece katma değer vergisi iade incelemeleri yapacaktır. Kanun’la ayrıca, 1000 Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir.

Yürürlük tarihi: 06.04.2018


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
234678
11121315
18192122
272829
30
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019