7103 Sayılı Kanun Düzenlemelerine ve ÖKC’lere İlişkin VUK. Genel Tebliğleri Yayımlandı.
Sirküler No : 2018-54
Tarih : 28.05.2018
 

7103 Sayılı Kanun Düzenlemelerine ve ÖKC’lere İlişkin VUK. Genel Tebliğleri Yayımlandı.

 

25.05.2018 tarihli 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5 adet VUK. Genel Tebliğiyle, esas olarak 27.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

25.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğler aşağıdaki gibidir.

 

Ø  494 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Ø  495 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Ø  496 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Ø  497 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Ø  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:498)

Ø  Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15)

 

Tebliğlerde açıklanan hususlar özetle aşağıdaki gibidir.

 

1- 494 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

 

Bu Tebliğde; 7103 sayılı Kanun’un ile Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenebileceği zorunlu hallerin belirlenmesiyle ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

 

Buna göre,

 

1)     Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin;

 

a) Gelir İdaresi Başkanlığının ve elektronik belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,

b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla),

c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini süresince),

ç) Bakanlığımızca elektronik belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuzlarda, belgelerin elektronik belge yerine kâğıt olarak düzenlenmesine izin verilmesi,

 

gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

2)    Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi halleri, bu maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.

 

2- 495 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

 

Bu Tebliğde; 7103 sayılı Kanun’un yayımı tarihinden sonra ticaret siciline tescil edilen mükelleflerden yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

7103 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle; Vergi Usul Kanunu’na yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesine yönelik hükümler içeren 280/A maddesi eklenmişti.

 

495 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre Tebliğ’de;

 

Ø  Yurt dışından yabancı para getirme uygulamasından yararlanma şartları,

Ø  Sermaye olarak konulmak üzere yabancı paranın yurtdışından getirilmesi,

Ø  Yatırım teşvik belgesinin yabancı para sermaye uygulamasındaki yeri,

Ø  Madde kapsamına giren yabancı paraların sarf olunmayan kısmının değerlemesi,

Ø  Madde kapsamına giren yabancı paraların sarf olunan kısmına ilişkin olarak ortaya çıkan kur farklarının durumu ve özel fon hesabı uygulaması,

konularında açıklamalara yer verilmiştir.

 

3- 496 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

 

Bu Tebliğde,  VUK.nun 267 ve 278. maddeleri uyarınca; yangın, deprem ve su basması gibi doğal afetler nedeniyle veya bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi nedenlerle imha edilmesi gereken malların değerlenmesinde bu kıymetlerdeki değer düşüklüğünün takdir komisyonu marifetiyle tespit edilmesine ilişkin genel uygulamaya ilişkin açıklamalar ile imha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

7103 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na imha edilmesi gereken malların değerlemesine yönelik yeni düzenlemeler içeren 278/A maddesi eklenmişti.

 

Buna göre, bozulma, çürüme veya son kullanma tarihi geçmesi nedeniyle emtia imha işlemleri süreklilik arz eden mükellefler, takdir komisyonu kararına gerek olmaksızın Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve tayin olunacak imha oranına göre değerleme yapabileceklerdir.

 

Bu hükümden yararlanabilmek için Maliye Bakanlığı’na başvuran mükelleflerin başvuruları uygun görülürse Bakanlık tarafından belirlenen imha oranını aşmamak kaydıyla imha edilen emtianın emsal bedeli 0 (sıfır) kabul edilecektir.

 

496 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Kanun’un 278/A maddesi kapsamında, bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle emtia imha işlemleri süreklilik arz eden mükellefler için geçerli olan değerleme usulü hakkında açıklamalar yapılmıştır.

 

 

 

4- 497 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

 

7103 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 30. maddeyle, madde kapsamına giren mükelleflerce 31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesi imkânı getirilmiştir.

 

Bu Tebliğde; bu madde kapsamına giren mükelleflerce iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, Maliye Bakanlığınca VUK.nun 315. maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

5- 498 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

 

Bu Tebliğ ile Z raporlarının GİB'e bildirim mecburiyetinin başlangıç tarihi ertelenmiştir. 

 

Buna göre; mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin GİB’e bildirim zorunluluğu başlangıç tarihi 1.7.2018 tarihinden 1.10.2018 tarihine ertelenmiştir.

 

6- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:15).

 

Bu Tebliğde; 7103 sayılı Kanunla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan;

 

Bölgesel yönetim merkezlerine tanınan kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılması,

Tasfiye öncesi ve tasfiye döneminde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin yapılacağı kişiler hakkında hükümlerin taşınması

konularında açıklamalara yer verilmiştir.

 

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019