6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünden Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Sirküler No : 2016-31
Tarih : 19.09.2016
 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünden Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Kanun ile;

·         193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

·         5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

·         213 sayılı Vergi Usul Kanunu

·         3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

·         4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve

·         210 sayılı Değerli Kağıtlar Vergisi Kanununda

 değişiklikler yapılmıştır.

Kanunla yapılan değişiklikler ana hatları ile aşağıdadır.

 

1)   Özel kreş ve gündüz bakımevlerine 5 yıllık kazanç istisnası getirilmiştir.(madde 5,64)

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 20. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan eğitim ve öğretim işletmelerine ilişkin 5 yıllık kazanç istisnası, özel kreş ve gündüz bakım evleri için de geçerli hale getirilmiştir.

 

Söz konusu istisna 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakım evleri için geçerlidir.

 

2)   Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamaların Gelir Vergisi Mükelleflerince Gider Olarak Gösterilebilecektir. (madde 6)

 

GVK.nun 74/6’ncı Maddesine göre; kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar kiraya ilişkin gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Yapılan düzenleme ile gayrimenkul sahiplerinin ısı yalıtım ve enerji tasarrufu sağlayan harcamalarını da gelir vergisi matrahından indirilebilme imkânı tanınmıştır. Harcamalar amortisman sınırını aşması halinde (2016 yılı için 900 TL) o yıl elde edilen kira gelirinden düşülmek yerine maliyet olarak da dikkate alınıp amortisman yoluyla itfa edilecektir.

 

Değişiklik Kanun'un yayım tarihinde (07.09.2016) yürürlüğe girmiştir.

 

3)   İnternet Üzerinden Gerçekleştirilen Ticari İşlemlerde Taraf veya Aracı Olanlara Vergi Kesintisi Yapma Yükümlülüğü Getirilebilecektir. (madde 9)

VUK.nun 11. maddesinde yapılan değişiklik ile Bakanlar Kuruluna, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesinti yaptırmaya ve belirli şartlar altında farklı kesinti oranları tespit etmeye ilişkin yetki verilmektedir.

Buna göre, Bakanlar Kurulu; ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

Düzenleme 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

4)   Elektronik Belgeler, Değerli Kâğıt Tanımına Eklenmiştir. (madde 10)

Değerli Kâğıtlar Kanunu’nun 1 inci maddesinde yapılan değişiklik ile Değerli Kağıtlar Kanunu’nda yer alan değerli kağıt tanımına; elektronik imza kullanılarak manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgelerin de dahil edilmiştir. Böylece değerli kâğıt tanımı daha önce 1512 sayılı Noterlik Kanununda yapılan değişikliğe uygun hale getirilmiştir.

Düzenleme Kanun'un yayım tarihinde (07.09.2016) yürürlüğe girmiştir.

 

5)   İnşaat İşlerinde KDV İstisnası İçin “Stratejik Yatırım” Olma Şartının Kaldırılması ve 500 milyon Türk Lirası Tutarındaki Asgari Yatırım Şartının 50 milyon Türk Lirası Tutarına Kadar İndirilmiştir. (madde 36)

 

KDV Kanunu geçici 30. maddesinde yapılan değişiklikle, yatırım teşvik belgesi kapsamında bulunan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl talep edilmesi halinde iade edilmesini öngören geçici 30. maddesindeki “stratejik yatırım” olma şartı kaldırılmıştır.

 

Ayrıca,  500 milyon TL tutarındaki asgari yatırım şartının 50 milyon TL'ye kadar indirilmesi veya Kanun'da belirtilen haddin 2 katına kadar artırılması konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir.

Düzenlemeler Kanun'un yayım tarihinde (07.09.2016) yürürlüğe girmiştir.

6)   Turizm Tesisleri Yatırımcılarının Bazı Ödemelerinin Ertelenmiştir. (madde 49)

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 01/01/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenmiştir.

Düzenleme de Kanun'un yayım tarihinde (07.09.2016) yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

7)   Şehit Yakınlarının ÖTV’siz Araç Alabilmesi Sağlanmıştır. (madde 51)

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinde yapılan değişiklik ile şehit eş veya çocuklarından birinin, şehidin eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birinin bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkân sağlanmıştır.

 

Maddede bu kapsamda ÖTV'siz olarak alınabilecek olan araçlar; (II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanlar şeklinde sıralanmıştır.

 

Bu düzenleme Kanun'un yayım tarihinde (07.09.2016) yürürlüğe girmiştir.

 

8)   Şehit Yakınlarının ÖTV’siz Alacağı Araçları 5 yıl Sonra Vergi Ödemeden Satma İmkânı Sağlanmıştır. (madde 52)

ÖTV Kanunu’nun 15. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik ile şehit yakınları tarafından ÖTV ödenmeksizin alınan araçların, 5 yıllık süreden sonra elden çıkarılması halinde, ÖTV ödenmeksizin işlem yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.

Bu düzenleme Kanun'un yayım tarihinde (07.09.2016) yürürlüğe girmiştir.

 

9)   Cep Telefonlarındaki Asgari Maktu Özel Tüketim Vergisi Tutarı Artırılmıştır. (madde 53)

 

Cep telefonları için geçerli olan maktu asgari özel tüketim vergisi tutarı 40 TL’den 160 TL’ye çıkarılmıştır.

Bu değişiklik en azından bugün için bir vergi artışı anlamına gelmemektedir. Çünkü bu tutar 1 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile zaten 160 TL olarak belirlenmiş ve 2016 yılının başından itibaren 160 TL olarak uygulanmaktaydı.

 

10) Ticari Yolcu ve Yük Taşımacılığı Kapsamındaki Taşıtların ÖTV’siz Yenilenmesi İmkânı Sağlanmıştır. (madde 54)

ÖTV Kanunu’na eklenen geçici 7. Madde ile, şehir içi taşımacılığında kullanılan taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, servis ve otobüsler ile ticari yük taşımacılığında kullanılan kamyon, kamyonet, TIR gibi taşıtların ÖTV ödenmeden yenilenmesi imkânı sağlanmıştır.

Sadece düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ticari yolcu ve yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanların düzenlemeden yararlanabilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, kendi şahsının veya şirketinin çalışanını veya yükünü taşıyanlar, bu taşıtların yenilenmesi amacıyla bu istisnadan yararlanamayacaktır.

Söz konusu istisnadan 7 Eylül 2016 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında (30.06.2019 dâhil) yenilenen araçlar için yararlanabilecektir.

Bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (07.09.2016 tarihi) itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılır.

 

Yenilemeye konu edilen taşıtın (eski taşıtın), istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılması şarttır. Şu kadar ki, bu şartın ihlali hâlinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Öte yandan söz konusu eski taşıtları satın alan kişilerin, taşıtları hangi amaçla kullanılacağının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

 

Bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, (veraset yoluyla intikaller hariç), devri hâlinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) hâlinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi alınır.

 

Bu düzenleme de Kanun'un yayım tarihinde (07.09.2016) yürürlüğe girmiştir.

 

11) Bağkurlu (4/B’li) Sigortalıların Prim Ödemelerine 5 Puanlık İndirim Sağlanmıştır. (madde 62)

5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinde yapılan değişiklik ile halen 4/a sigortalıları için uygulanan 5 puanlık malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi teşvikinin 4/b kapsamındaki bağımsız çalışanlara da uygulanması; bu kapsamda yüzde 34,5 olan prim oranının yüzde 29,5’a düşürülmesi sağlanmıştır.

Bağkur sigortalılarının bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, SGK’ye kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. Ancak SGK’ye olan borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılacaktır.

Düzenleme 01.10.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

12) Kısmi Süreli veya Çağrı Üzerine Çalışanlar ile Ev Hizmetlerinde Çalışma Gün Sayısı 10 Gün ve Daha Fazla Olan Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Otuz Güne Tamamlama Zorunluluğu Getirilmiştir. (madde 63)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 3.maddesinde yapılan değişiklik ile bakmakla yükümlü olunan kişi statüsündekiler hariç, kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde yirmi gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunludur

Düzenleme 01.10.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

13) Kalan Yatırıma Katkı Tutarı Yeniden Değerleme Oranında Artırılabilecektir ve Diğer Faaliyetlere İlişkin Yatırıma Katkı Tutarını “bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar” da %100’e Kadar Kullandırmaya Yönelik Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmiştir. (madde 66)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun İndirimli kurumlar vergisi başlıklı 32/A maddesinde yapılan düzenleme ile;

Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

Hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, yatırım döneminde yatırıma başlama tarihinden itibaren kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için %100’e kadar kullandırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Düzenleme 07. 09,2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

14) İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma Zorunluluğu Başlangıç Tarihi Bazı İşyerleri İçin Ertelenmiştir. (madde 71)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38. maddesinde yapılan değişiklik ile iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinden 1/7/2017 tarihine ertelenmiştir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
12
34689
12131516
1819212223
27282930
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019