6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.
Sirküler No : 2016-25
Tarih : 15.08.2016
 Bazı vergi kanunları da dahil olmak üzere, birçok kanunda değişiklik içeren 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 09.08.2016 tarihli 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

·         193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

·         5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

·         213 sayılı Vergi Usul Kanunu

·         3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

·         6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

·         488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

·         492 sayılı Harçlar Kanunu

·         1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

·         2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve

·         6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda

 değişiklikler yapılmıştır.

Kanunda yapılan başlıca düzenlemeler aşağıdadır.

 

1.   Yatırımların Teşviki

 

Yatırımların teşviki amacıyla, dört ayrı Kanun’da düzenleme yapılmıştır.

 

a)   Damga Vergisi İstisnası

 

Bölge, sektör ve yatırım büyüklüğüne bakılmaksızın, aşağıdaki kâğıtlar damga vergisinden müstesna tutulmuştur.

 

- Belge kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar.

- Münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hak­ların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin dü­zenlenen kâğıtlar.

- Belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenle­nen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar.

- Yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmet­lerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar.

 

 

b)   Harç İstisnası

 

- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar; münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırımlarla ilgili bir malın üretiminde ya da bir hizmetin sağlanmasında kullanılan patent, know-how gibi gayrimaddi hakların kiralanması ve satın alınmasında düzenlenen kâğıtlar; belge kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik olarak teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu işi yapanlar arasında düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar; söz konusu yatırımlara yönelik teşvik belgesi sahibi yatınmcılara verilecek danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler harçtan istisna tutulmuştur.

 

c)   Emlak Vergisi Muafiyeti

 

01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere,

 

- Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile emlak vergisinden geçici olarak muaf tutulmuştur.

 

- Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya bu yatırımlar için tahsis edilen araziler yatırım teşvik belgesi süresince emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

 

d)   Belediye Gelirleri Kanunu- Harç İstisnası

 

- Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalar, bina inşaat harcından istisna edilmiştir.

 

- Yatım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesisler, imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken harçlardan istisna edilmiştir.

 

 

2.   Hizmet İhracının Teşviki

 

a)   Hizmet İhracında İndirimin Kapsamı

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin (ğ) bendi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinde, yabancılara verilen ve yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin, bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançlarının % 50’sinin kurum kazancından veya beyan edilen gelirden indirilmesi hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan değişiklikle, teşvik kapsamındaki hizmet türlerine ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim”  de eklenmiştir.

 

b)   Hizmet İhraç Eden İşletmelerde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki (madde13)

 

GVK.nun mülga 33. maddesi yeniden düzenlenerek, bu Kanun’un 89. maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi ile KVK.nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan indirim kapsamındaki faaliyet alanlarında hizmet veren işverenlerin istihdam ettiği hizmet erbabının ücretleri üzerinden hesaplanan vergiden kısmi indirim uygulaması getirilmiştir.

 

Düzenlemeye göre, kapsamda olan alanlarda faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin, münhasıran bu faaliyetleri kapsamında fiilen istihdam ettikleri hizmet erbabına ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan vergiden, her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın Ocak ayına ait asgari ücretin safi tutarının, Kanun’un 103. maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir diliminde yer alan oranla çarpılması suretiyle bulunan tutar mahsup edilecektir.

 

İndirimden yararlanabilmek için;

- İşverenlerin bu faaliyetlerinden sağladığı hasılatın % 85'inin yurtdışından elde edilmiş olması ve

 

- Fatura veya benzeri belgenin yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmiş olması

gerekmektedir.

Yapılan düzenlemeye göre, yıl içinde indirim olanağından yararlanılamayacak, yıl sonunda indirim şartlarını yerine getirenlerin, indirim kapsamındaki ücretleri üzerinden hesaplanan vergilerin, asgari ücret üzerinden hesaplanan kısmı yıl içinde ödenmek kaydıyla, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesini müteakip muhtasar beyannamede ücretler üzerinden tahakkuk eden vergiden mahsup edilmesi suretiyle indirim hükümleri uygulanacaktır.

 

Düzenleme kapsamındaki işletmeler şunlardır:

 

- Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurtdışında yararlanılan; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri.

 

- İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmeler.

 

Düzenleme, 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

3.   Bölgesel Yönetim Merkezleri

 

a)   Kurumlar Vergisi Muafiyeti (madde 55)

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesine eklenen hükümle, bölgesel yönetim merkezleri,

 

- Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulması.

- Tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması.

- Söz konusu giderlerin Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi veya kârından ayrılmaması,

 

Koşuluyla kurumlar vergisinden muaf olmaları öngörülmüştür.

 

Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun, bölgesel yönetim merkezinin yönetimi altında bulunması muafiyet hükmünün uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.

 

b)   Bölgesel Yönetim Merkezlerinde İstihdam Edilenlerin Ücretlerinde Gelir Vergisi İstisnası (madde 12)

 

01.09.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere,

 

GVK.nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (14/b) bendinde yapılan düzenlemeyle, Türkiye dışında elde edilen kazançlar üzerinden döviz olarak ödenmesi kaydıyla, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerce bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam edilen hizmet erbabına ödenen ücretler istisna kapsamına alınmıştır.

 

4.   Transfer Fiyatlandırması (Madde 59)

 

a)   İlişkili Kişi Tanımı

 

5520 sayılı K.V.K.nun 13. maddesinde yapılan düzenlemeyle, ilişkili kişi tanımında kapsam yeniden düzenlenmiştir.

 

Buna göre, ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için, en az % 10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranacaktır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılacaktır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınacaktır.

 

b)   Transfer Fiyatlandırmasında Kullanılacak Yöntemler (Madde 59)

 

5520 sayılı K.V.K.nun 13. maddesinde yapılan düzenlemeyle, transfer fiyatlandırmasında kullanılacak yöntemlere, “işlemsel kâr yöntemleri” ilave edilmiştir.

 

c)   Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının Geçmiş Dönemlere Uygulanması (Madde 59)

 

Transfer fiyatlandırmasında uygulanacak yöntem konusunda mükellef ile Maliye Bakanlığı arasında anlaşma sağlanması halinde, anlaşma ile tespit edilen yöntemin zamanaşımına uğramamış vergilendirme dönemlerine de uygulanabilmesine imkân sağlanmıştır. Düzenleme ile mükellef, anlaşma kapsamında belirlenen yöntemi zamanaşımına uğramamış vergilendirme dönemlerine uygulayarak, VUK.’nun pişmanlık ve ıslah hükümleri çerçevesinde geçmiş dönem beyannamelerini düzeltebilecektir.

 

d)   Belgelendirme (Madde 59)

 

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüğünü tam ve zamanında yerine getiren mükelleflere, örtülü kazanç dağıtımı nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergilere ilişkin uygulanacak vergi ziyaı cezasında (VUK.nun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hali hariç)% 50 oranında indirim yapılmaktadır.

 

e)   İthalde veya Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV’nin İndirimi (Madde 44)

 

3065 Sayılı KDVK.nun 30/d maddesinde yapılan değişiklikle, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin aynı 5520 sayılı KVK.nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin olup, mükelleflerce ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenmiş olan KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesine imkân sağlanmaktadır.

 

f)   Ar-Ge İndirimi (Madde 60)

 

- Ar-Ge indirimine ilişkin, GVK.nun 89/9. Ve KVK.nun 10/a. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 - Bu maddelerde yer alan Ar-Ge indirimi, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’a eklenen 3/A maddesinde düzenlenmiştir.

 

Yapılan düzenleme ile;

 

- Ar-Ge indirimi oranı % 100 olarak korunmuş, ayrıca;

- Ar-Ge harcamalarının VUK.’na göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilmesi, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılması,

- Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili vergilendirme döneminde indirim konusu yapılamayan tutarın, izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artılarak dikkate alınması,

- Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ar-ge indirimi hesaplanmaması,

- Ar-ge indirimi tutarının hesabında tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan amortismanlar ile başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizat için hesaplanan amortismanların bu kıymetlerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanıldıkları gün sayısına isabet eden kısmının dikkate alınması,

 

öngörülmüştür.

 

6. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (Madde 57, Geçici madde 1)

 

5520 sayılı KVK.nun 5/B maddesinde yer alan sınai mülkiyet haklarında istisna düzenlemesi değiştirilerek;

 

- Buluşun değerinin tespitine yönelik olarak Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenmesi öngörülen değerleme raporu uygulaması ile,

 

- İstisna tutarını, her bir mükellef için buluşun değerinin % 50’si ve toplamda % 100’ü ile sınırlayan düzenleme kaldırılmıştır.

 

Bu iki düzenleme sonucunda, buluşun değerinin tespitine gerek kalmayacak, istisna tutarı da buluşun değerine bağlı olarak sınırlanmayacaktır.

 

7. İzaha Davet (Madde 22)

 

Vergi Usul Kanunu’nun mülga 370. maddesi “İzaha davet” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir.

Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz.

 

Düzenlemeye göre, İdarenin harici araştırmalarıyla vergiyi ziyaa uğratmış olabileceği yönünde ön tespitleri olan mükellefler izaha davet edilecek;

 

İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda;

 

- İzah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin anlaşılması halinde mükellef hakkında herhangi bir işlem yapılmayacak,

- İzahın yeterli görülmesi ve izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin gecikme zammıyla birlikte aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası ziyaa uğratılan vergi üzerinden % 20 oranında kesilecektir.

 

- İzaha davet, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi kapsamına giren fiillere uygulanmayacaktır. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50 bin TL’yi geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir.

 

 - Yukarıdaki şekilde ödeme, vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmeyecektir.

 

8. Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufunun Teşviki

 

a) Maliyetin Parçası Olan Harcamaların Doğrudan Gider Kaydedilmesi (Madde 14)

 

GVK.nun 40/7. maddesine eklenen parantez içi hükümle, işletmeye dahil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar yapıldığı yılda doğrudan gider kaydedilebilecektir.

 

b) Damga Vergisi İstisnası (Madde 29)

 

Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna tutulmuştur.

 

c) Harç İstisnası (Madde 33)

 

Kanun’la, binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemler ile imalat sanayinde faaliyet gösteren sanayi sicil belgesini haiz firmaların, imalat faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımlarına ilişkin işlemlere harç istisnası getirilmiştir.

 

9. Finansal Kiralama ve Sat-Kirala-Geri Al İşlemleri

 

a) Kurumlar Vergisi İstisnası (Madde 56)

 

KVK.nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafında yer alan parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmış ve beşinci paragrafı değiştirilmiştir.

 

Düzenleme ile kapsam genişletilmiş, taşınmazlar yanında her türlü taşınır malın da bu kapsamda işleme tabi tutulması imkânı getirilmiştir.

 

KVK.nun 5. maddesinin birinci fıkrasına (j) ve (k) bendi eklenmiştir.

 

Buna göre,

 

- Her türlü taşınır ve taşınmaz malların, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

 

- İstisna kazanç, kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulur ve özel fon hesabında tutulan tutar bu varlıklar için ayrılacak amortismanların itfasında kullanılır. İstisna edilen kazançtan herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.

 

- Varlıkların, kiracı tarafından veya kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dahil olmak üzere (6361 sayılı Kanunda yer alan sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi halleri hariç), üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, kiralayan

kurumlara devrinden önce bu taşınmazların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu taşınmazlar için anılan kurumların kazancının tespitin-de dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak, satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.

 

- Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle sat-kirala-geri al işleminin tekemmül etmemesi halinde, istisna nedeniyle kiracı adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

 

Öte yandan, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen taşınmazların kiracı tarafından üçüncü kişilere satışından doğan kazançlar maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kurumlar vergisinden istisnadır. Kanun’la bu bentte yapılan düzenlemeyle, bu bent uygulamasında satılan taşınmazın aktifte bulundurma sürelerinin hesabında, bu taşınmazların finansal kiralama şirketi, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu sürelerin de dikkate alınması hükme bağlanmıştır.

 

b) Katma Değer Vergisi İstisnası (Madde 43)

 

KDVK.nun 17-4/r maddesine göre, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışı vergiden istisnadır.

 

(r) bendine yeni bir paragraf eklenmiş olup, sat-kirala-geri al işlemlerine konu olan taşınmaz ve iştirak hisselerinin kiracı tarafından üçüncü kişilere satışında, elde tutma süresinin hesabında, varlıkların finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu sürenin de dikkate alınması öngörülmüştür.

 

Ayrıca, KDVK.nun 17/4. Maddesi (y) bendi değiştirilmiştir.

 

Buna göre,

 

- Sat-kirala-geri al işlemlerine yönelik istisnadan, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının da yararlanması sağlanmış,

- Sat-kirala-geri al işlemleri çerçevesinde istisna uygulamasının kapsamına taşınır mallar da dahil edilmiş,

- Taşınır ve taşınmazların finansal kiralama şirketleri ile katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarına devrinde, devir tarihine kadar indirilen katma değer vergisinin indirimlerinin geriye dönük düzeltilmemesi, bu tarihe kadar indirilemeyen katma değer vergisinin ise doğrudan gider yazılması öngörülmüştür.

 

(y) bendindeki değişiklik, 02.08.2013 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanabilecektir.

 

 

 

c) Damga Vergisi İstisnasının Kapsamında Değişiklik (Madde 74)

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun “İstisnalar ve vergi nispetinin tespiti” başlıklı 37. maddesinde değişiklik yapılarak, finansal kiralama konusu malların tedarikine ilişkin olarak kiralayan ve satıcı arasında düzenlenen sözleşmeler ile bunların teminatına ilişkin kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.

 

d) Harç İstisnasının Kapsamında Değişiklik (Madde 32, 74)

 

Finansal kiralama yöntemi ile finansman temin edilerek taşınmaz alınması durumunda, finansal kiralama süresi sonunda söz konusu taşınmazın kiracıya devrinde tapu harcı istisnası getirilmiştir.

 

Kanun’la ayrıca, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun “İstisnalar ve vergi nispetinin tespiti” başlıklı 37. maddesinde değişiklik yapılarak, finansal kiralama konusu malların tedarikine ilişkin olarak kiralayan ve satıcı arasında düzenlenen sözleşmeler ve bunlann teminatına ilişkin kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesna tutulmuştur. Kanun, finansal kiralama konusu taşınmazlan kiralayanlar tarafından devralınmasına ilişkin tapu işlemlerinden alınan harçları istisna kapsamına dahil etmemektedir.

 

10. Kira Sertifikası İhracı İşlemleri

 

a) Kira Sertifikası İhracına Konu Taşınmazların Satışında İstisna (madde 56)

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan, kurumların kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazların satışından doğan kazançlarda istisna uygulaması ayrı bir bent olarak yeniden düzenlenmiştir.

 

b) Katma Değer Vergisi İstisnası

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17-4/r maddesinde yapılan değişiklikle, kira sertifikası ihracına konu olan taşınmaz ve iştirak hisselerinin kiracı ya da kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında, Kanun’un 17-4/r maddesi kapsamında istisna uygulanabilmesi için gereken iki yıllık sürenin hesabında; taşınmaz ve iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketlerinin aktifinde bulunduğu sürenin de dikkate alınması öngörülmektedir.

 

Buna göre, varlık ve hakların istisna kapsamında varlık kiralama şirketlerine devirlerinde, devir tarihine kadar indirilen katma değer vergisi indirimleri geriye dönük düzeltilmeyecek, bu tarihe kadar indirilemeyen katma değer vergisi ise doğrudan gider yazılacaktır.

 

11. Kamu Kurumlarınca Vergi Borcu Olanlara Ödeme Yapılmaması (Madde 8)

 

6183 sayılı Kanun’un “Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları” başlıklı 22/A maddesi değiştirilerek, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemeden önce, vadesi geçtiği halde ödenmemiş kamu borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirilmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

 

Bakanlığın kendisine verilen yetkiyi kullanması durumunda, belirtilen kurum ve kuruluşlar, ödeme yapmadan önce alacaklıdan vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge isteyecektir.

 

 

12. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi (Madde 16)

 

Muhtasar beyannameyle prim hizmet beyannamelerinin birleştirilmesi konusunda Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki verilmiştir.

 

13. VUK Madde 153/A Maddesinin Onuncu Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmıştır (Madde 20)

 

Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesinin onuncu fıkrasında, 359. maddede sayılan fiilleri işledikleri veya bu fiillere iştirak ettikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenlerin, fiilin işlendiği tarihten itibaren altı yıl süreyle vergi teşvik ve desteklerinden yararlanamayacakları hükmü yer almaktadır.

 

Kanun’la bu hüküm kaldırılmıştır.

 

14. Bir Nüshadan Fazla Düzenlenen Kâğıtlarda Damga Vergisi ve Harç (madde 23, 30)

 

- Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, nispi vergiye tabi olanların sadece bir nüshasının damga vergisine tabi olması öngörülmüştür.

 

- Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen belli bir bedel içeren kâğıtlara ilişkin nispi harca tabi işlemlerden, sadece bir nüsha için noter harcı alınması sağlanmıştır.

 

15. Bir Kâğıtta Birden Fazla Akit ve İşlem Varsa Damga Vergisi (Madde 24,29)

 

Yapılan düzenlemeyle;

- Bir kâğıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması halinde, bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınması,

 

- Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaması,

öngörülmüştür.

 

Kanun’la ayrıca, damga vergisinden istisna olan kira sözleşmelerinde yer alan kefalet şerhleri ve teminatlar istisna kapsamına alınmıştır.

 

16. Vergisi Tavandan Ödenen Kâğıtlarda Yer Alan Tutarın Değiştirilmesinde Damga Vergisi (Madde 25)

 

Vergisi azami tutardan ödenen sözleşmelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedel üzerinden ayrıca vergi ödenmeyecektir.

 

17. İptal Edilen İhale Nedeniyle Ödenen Damga Vergisinin İadesi (Madde 28)

 

Kamu İhale Kanunu’na tabi ihalelerde, ihalenin iptal edilmesi halinde, ihale kararına ilişkin damga vergisinin iade edilecektir.

 

Ancak sözleşmenin düzenlenmiş olması halinde, sözleşmeye ait damga vergisi iade edilmeyecektir.

 

 

 

 

18. Beyannamelerin Damga Vergisi (Madde 28,

 

- Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi sonucu ortaya çıkacak yeni beyanname damga vergisinin kapsamına alınmıştır.

 

- Yasal süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmayacaktır.

 

- Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve aynı Kanun’un ikincil mevzuatı gereğince düzenlenen taahhütnameler damga vergisinden istisna tutulacaktır.

 

19. Pay Devir Sözleşmelerinde Damga Vergisi ve Harç (Madde 29)

 

Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin pay devirlerine ilişkin sözleşmeler damga vergisinden istisna edilmiştir.

 

20. Diğer Harçlar Kanunu Düzenlemeleri

 

- Belli tutarı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kâğıtların değiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin senet, mukavelename ve kâğıtların artan tutar üzerinden aynı oranda harca tabi tutulacaktır.

 

- Üretilen ürünlerin yurtdışı pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla, bedelsiz ihracata ve yurtdışı fuarlara katılım amacıyla yapılan işlemler için harç istisnası getirilmiştir.

- Ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçlar, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları veyahut ilgili odalar tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilecektir.

- Vekaletnamelerde maktu harç uygulamasında, genel ve özel vekaletname ayrımı kaldırılarak vekaletnamelerin tamamından aynı tutarda harç alınacaktır.

- Ticari işletmelerin kuruluş aşamasındaki defter tasdiki işlemleri noter harçlarının konusu dışına çıkarılmıştır.

- Tacirler arasında tesis edilen ipotek işlemlerinde tapu harcının % 50 indirimli ödenmesi öngörülmüştür.

 

21. Diğer Düzenlemeler


a)  Çek yasası ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmış olup, karşılıksız çeke önce idari para cezası bilahare hapis cezası getirilmiştir. 

b)  Çek defterinin her bir yaprağına; Çek hesabı sahibi gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel kişilerde ise varsa Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, Çek hesabı sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler olması hâlinde, ayrıca düzenleyenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılmasıyla ilgili düzenleme yapılmıştır.

c) İş adamlarına belli kriterlere göre özellikle ihracatçılar için özel pasaport getirilmesi ve 2 yıl süre ile hususi damgalı pasaport verilmesi kolaylığı sağlanmıştır. 

d) İflas erteleme talepleri konusunda bazı kısıtlamalar getirilmiştir. 

e) Ba - Bs formunu süresinde hiç vermeyen mükellefler formu 3 gün içinde vermesi halinde özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında kesilecektir.  

f)  Şirket kuruluşları ile ilgili önceden noterde yapılan işlemler bu defa ticaret sicil memurluğu huzurunda yapılması uygulamasına geçilmiştir. Böylelikle şirket kurulum maliyetleri ucuzlatılmıştır. 

g)  Şirket tasfiyeleri ile ilgili 1 yıllık süre 6 aya çekilmiştir. 

h)  Eski yıllara ait ilgili kurumlara verilen teminat mektupları 10 yıl geçmişse bu teminat mektupları iade edilecektir.

 

 

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019