6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER
Sirküler No : 2014-19
Tarih : 16.09.2014
 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” (Torba Kanun) Resmi Gazetenin 11/09/2014 Tarih ve 29116 (Mükerrer) sayısında yayımlanmıştır.

Aşağıda, Kanun’da yer alan af ve borçların yapılandırılması ile ilgili yapılan düzenlemeler açıklanmıştır.


 1. VERGİ ASILLARI VE CEZALARI

 Kanun kapsamındaki vergi aslı ve bu asıllara ait cezalar silinmemektedir. Sadece, gecikme zammını, gecikme faizleri silinmekte ve bunların yerine Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyat endeksi) hesaplama yapılacaktır. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların ise %50 si silinmekte %50 si tahsil edilmektedir.

1.1. Yapılandırılacak Vergi ve Cezalar

Kanun kapsamına;

Ø      30 Nisan 2014 tarihine kadar beyan edilmesi gereken yıllık gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, gelir (stopaj), kurumlar (stopaj), damga vergisi gibi beyana dayalı tüm vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),

Ø      30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden harçlar, motorlu taşıtlar vergisi vb. alacaklar ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

Ø      Belediyelerce Tahsil edilen Emlak vergisi ile İş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, Belediyelerin su alacakları, Radyo ve Televizyon Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ile bunlara bağlı vergi cezaları,

Ø      30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları , Bu Kanunun yayımlandığı tarih (11/09/2014) itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları,

Ø      Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, 30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizleri ve gecikme zamları

girmektedir.

1.2. Kanun Kapsamında Yapılandırılacak İdari Para Cezaları

30 Nisan 2014 tarihinden önce (bu tarih dahil) verilen;

 • Trafik idari para cezası,
 • Karayolu taşıma idari para cezası,
 • Otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası,
 • Askerlik para cezası,
 • Seçim para cezası,
 • Nüfus para cezası,

Kanun kapsamında yapılandırılarak ödenebilecektir.

1.3. Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması

Kesinleşmiş vergi alacaklarının anapara tutarlarında ve vergi aslına bağlı vergi cezaların tutarlarında herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecektir.

Buna göre;

 • Vergi asıllarının tamamı,
 • Vergi aslına bağlı cezaların tamamı,
 • Alacak aslına bağlı olmayan cezaların (BaBs Bildirimi, Kesin mizan, Mükellef Bilgi Formu gibi usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) % 50’si ,
 • Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine (Yİ- ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar

tahsil edilecek olup,

 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’sinin ve
 • Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamının

tahsilinden vazgeçilecektir.

1.4. Başvuru
Bu kanundan yararlanmak için yapılandırmaya ilişkin başvurunun ilgili vergi dairesine yazılı olarak yapılması gerekmektedir.  Söz konusu başvurunun süresi 1 Aralık 2014 tarihinde son bulmaktadır.

 

1.5. Ödeme
Yapılandırması talep edilen borçlar peşin  ödenebileceği gibi taksitle de ödenebilecektir. Taksitle en az 6, fazla 18 taksitte ödenecek olup seçilen taksitler 2 ayda bir ödenebilecektir. Taksit sayısına göre değişen ve aşağıda gösterilen oranlarda faiz alınacaktır:

 

1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) On iki eşit taksit için (1,10),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),


1.6 . Taksitlerin İhlali

 Herbir vergi türü için bir takvim  yılı içinde en fazla 2 taksitin ödenmemesi yapılandırmayı ihlal etmeyecektir. Fakat 2014 yılı için bu ödememe sayısı 1 ile sınırlıdır. Ancak 2'den fazla taksidin ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacağından borç başlangıçtaki tutarına dönecektir. Taksitlendirme dönemi içinde cari dönem vergilerinin de zamanında ödenmesi gerekmektedir. KDV, ÖTV, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi ile Muhtasar Beyannameye ilişkin vergilerden bir takvim yılında iki veya daha azının aksatılması halinde, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilebilmektedir. Ancak bu durumda ödenmeyen kısmın son taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

 1.7. Davadan Vazgeçme Zorunluluğu

 Kesinleşmiş alacaklar ödeme emriyle takip edilmekte ve ödeme emrine karşı mükellefin dava hakkı bulunmaktadır. Eğerki ödeme emrinin dava edilmesi sözkonusu ise  yasadan yararlanmak için dava açılmaması, açılmış olan davalardan ise vazgeçilmesi gerekmektedir.

2. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU İLE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN DÜZELTİLMESİ

Kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan;

 • Kasa mevcutları ile
 • İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarları,

31 Aralık 2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

Ortaklar cari hesabının (ortaklardan net alacaklar) beyanında, "131. Ortaklardan Alacaklar" ve "231. Ortaklardan Alacaklar" toplamından "331. Ortaklara Borçlar" ve "431. Ortaklara Borçlar" toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar dikkate alınacaktır.

Mükellefler beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir.

  Kayıtlarını bu kapsamda düzeltmek isteyen mükelleflerin Aralık 2014 ayı sonuna kadar fazlalığı beyan edip vergisini ödemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda beyan edilen ve ödenen vergiler Gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek ve gider olarak dikkate alınmayacaktır.

3. SGK BOÇLARININ YAPILANDIRILMASI

6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesi kapsamında SGK prim borçları ve cezaları yeniden yapılandırılmaktadır.

Nisan 2014 ve önceki aylara ilişkin olup 11.09.2014 tarihine kadar halen ödenmemiş olan;

 • İşveren ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
 • 30 Nisan 2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı,
 • Genel sağlık sigortalılarının primleri,
 • Yersiz olarak ödendiği tespit edilen emeklilik aylıklarına ilişkin borçlar,
 • 30 Nisan 2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı

Kanun kapsamındadır.

 Buna göre;

Faiz, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanacak olan (Yİ-ÜFE) oranı hesaplanarak ödenme imkânı getirilmiştir. Ayrıca İdari Para Cezalarının %50 si de silinecektir.

 • Sigorta primi tamamı,
 • Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutarı,
 • İdari para cezasının %50'si,
 • Bu tutar üzerinden Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı,
 • 11 Eylül 2014 tarihinden önce aslı ödenmiş alacakların, kalan  fer'ilerinin %40'ı,

ödenecek olup,

 • Gecikme cezası ve gecikme faizinin tamamının,
 • İdari para cezasının %50’sinin,
 • İdari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamının,
 • Fer’i alacakların kalan %60’ının

tahsilinden vazgeçilecektir.

3.1. Başvuru ve Ödeme

 • Genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi için başvuru son tarihi 30 Nisan 2015.
 • Bunun dışında kalan borçlular için son tarih 31 Aralık 2014.

              Bu kapsama giren borçlar için Ocak 2014 tarihinden itibaren ikişer ayık taksitler halinde 18 eşit taksitte 36 ay vadede ödeme imkânı getirilmiştir.

              Peşin ödenmesi halinde gecikme faizi ve gecikme zammı silinecek yerine (Yİ-ÜFE) hesaplanacak, vadeli ödenmek istenmesi halinde de Aralık 2014 tarihinden sonra yaklaşık yıllık %5 gibi bir faiz ile taksitlendirme yapılacaktır.

    4. GÜMRÜK VERGİLERİ İLE CEZALARININ YAPILANDIRILMASI

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca takip ve tahsil edilen alacaklar yeniden

yapılandırılıyor. 30 Nisan 2014′ten önce ödenmemiş gümrük vergileri ve cezaları ile bunlara bağlı idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme alacakları yerine, enflasyon farkının ödenmesi halinde, faiz ve gecikme faizi gibi diğer alacaklardan vazgeçilecek.

 Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen ve kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmeyen ya da ödenme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları da yapılandırılıyor.

 Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ancak gümrük vergilerinin de tahsil edilmesi gerektiği durumlara ilişkin kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları ile birlikte gümrük vergilerinin de yapılandırılmasına imkânı sağlanıyor. Borçlar 18 aya kadar taksitle ödenebilecektir.

5. ODALARA OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

 SMMM ve YMM odalarına aidat borcu olan üyelerin ve Odaların TÜRMOB’a olan borçları yeniden yapılandırılmaktadır. Yapılan düzenleme ile ; Borçların asıllarının tamamını; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından (01/10/2014) başlamak üzere birer aylık dönemler hainde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı silinecektir. Yapılandırılan oda borçlarına ayrıca Yİ-ÜFE Hesaplanmayacaktır.

 Ticaret odaları ve borsaları ile esnaf ve sanatkârlar odalarına olan borç asılları ile bunlar için hesaplanan faizlerin yerine Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak tutarlar da taksitler halinde ödenebilecektir.

 6. MALİYENİN VAZGEÇTİĞİ ALACAKLAR

 Vadesi 31 Aralık 2007 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu hâlde 11 Eylül 2014 tarihi itibarı ile ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı ferî alacakların, aslı ödenmiş ferî alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

 7. SGK.NIN  VAZGEÇTİĞİ ALACAKLAR

 31/12/2013 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş anaparası 100 TL’ nin altında olan SGK borçları ve tutarına bakılmaksızın bunların gecikme cezası, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

 8. ARAÇ MUAYENELERİNİ SURESİNDE YAPTIRMAMIŞ OLANLAR

Araç muayenesini zamanında yaptırmamış olanlar, 31 Aralık 2014’e kadar araç muayenesini yaptırırsa aylık yüzde 5 ceza yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon farkını; yayımı izleyen aylarda ise aylık yüzde 1 farkı ödeyecektir.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019