6455 Sayılı Kanunla vergi kanunlarında, Ticaret Kanunu’nda ve Borçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler.
Sirküler No : 2013-32
Tarih : 13.04.2013
 11.04.2013 tarihli 6455 Sayılı “Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu kanun ile vergi kanunlarında, Ticaret Kanunu’nda ve Borçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 

1) Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Düzenleme

 

6455 sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu’na eklenen 153/A maddesiyle, münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği tespit edilip mükellefiyeti terkin edilenlerin yeniden mükellefiyet tesis ettirmek istemeleri halinde uygulanacak prosedür düzenlenmiştir.

 

Buna göre, başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine işi bırakmış addolunan ve mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilen kişiler tarafından işe başlama bildirimi verilmesi durumunda, mükellefiyet tesis edilebilmesi için;

- İşe başlama bildiriminde bulunanların ve mükellefiyeti terkin edilenlerin tüm vergi borçlarının ödenmiş olması,

- 75.000 TL’den ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’undan az olmamak üzere teminat verilmiş olması,

gerekmektedir.

Bu kapsama girenler;

-serbest meslek erbabı,

-şahıs işletmelerinde işletme sahibi,

-adi ortaklıklarda ortaklardan her biri,

 -ticaret şirketlerinde; şirketin, kanuni temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, şirket sermayesinin asgari % 10’una sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ya da bunların asgari % 10 ortağı olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüsler, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenler veya

-düzenlenen raporda fiillerin işlenmesinde bilfiil bulundukları tespit edilenlerdir.

3568 Sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından, yukarıda sayılan haller dolayısıyla mükellefiyeti terkin edilenlerin bu fiillerine iştirak ettiği inceleme raporuyla tespit edilenler ve bu durumu kesinleşenler hakkında 3 yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.

Sahte belge düzenleme fiilini işledikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca yapılan inceleme neticesinde düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenler de yukarıda belirtilen tutarda teminat vermek zorundadırlar.

Teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren 3 yıl içinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç VUK’un 359. maddesinde sayılan fiillerden herhangi birinin işlenmediğinin tespit edilmesi halinde alınmış olan teminat başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade edilir.

Teminat alınan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borçlarının tutar, alınan teminat tutarının % 10’unu aşması halinde, teminat paraya çevrilerek mükellefin borçlarına mahsup edilir.

 

2) Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile Kanun’a ekli (I) sayılı listedeki mallardan; 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ÖTV’den istisna edilmiştir.

 

6455 sayılı Kanun’un 32. maddesi ile bu istisna hükmüne: “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin bu bentte sayılanlara bedelsiz teslimi” de eklenmiştir.

 

Böylece ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan akaryakıtlar, L.P.G, doğalgaz, solventler, bazyağ ve madeni yağlardan Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların veya kabahatlerin konusunu oluşturmaları dolayısıyla müsadere edilenlerin veya mülkiyeti kamuya geçirilenlerin, aynı Kanun’un 16/A maddesi uyarınca tasfiyesine karar verilerek genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz tesliminde ÖTV uygulanmayacaktır.

 

Maddede yapılan düzenlemeyle ayrıca daha önce “katma bütçeli daire” olan ibare de “özel bütçeli idare” olarak değiştirilmiştir.

 

Öte yandan 6455 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile ulusal marker ve bandrol uygulamalarına aykırı mal bulunduranlar adına cezalı ÖTV tarhiyatı yapılmasına ilişkin Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin 4. fıkrası, ulusal marker ve bandrol uygulamasına aykırı mal bulunduranlara uygulanacak yaptırımlar itibariyle iki fıkra haline getirilmiştir.

 

4. fıkrada, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18. maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan ÖTV’ye tabi malları bulundurduğu tespit edilenler adına, malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden ÖTV Kanununun 11. maddesindeki esaslara göre resen ÖTV tarh edilmesi, bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanması öngörülmektedir. Maddenin eski hali, bu şekilde mal bulundurduğu tespit edilen “işyeri” adına cezalı tarhiyat yapılacağı şeklindeydi. Bu değişiklikle söz konusu malların bir işyerinde bulunması şartı kaldırılmış, dolayısıyla vergi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın özel veya tüzel kişilere, resmi kuruluşlara ait olan bina, ev, sokak, bahçe, arazi gibi mahallerde, araçların depolarında bulunan ulusal markere aykırı mallar için de cezalı tarhiyat yapabilme imkanı doğmuştur.

 

ÖTV Kanunu’nun 13. maddesine eklenen 5. fıkrada, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV’ye tabi malların bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına, malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden resen cezalı tarhiyat yapılması öngörülmüştür. Bu hüküm daha önce, bandrolü olmayan ÖTV’ye tabi malları bulunduran işyeri sahibi adına tespit tarihindeki emsal bedel veya miktarı üzerinden resen cezalı ÖTV tarhiyatı yapılması şeklindeydi.

Buna göre söz konusu hükümde yapılan değişiklikle, özel veya tüzel kişi ya da kamu kurumu olup olmadığına bakılmaksızın, evde, sokakta, arazide, taşıt araçlarında, hatta üzerinde bandrolsüz tütün mamulü veya alkollü içki bulunduranlar adına cezalı ÖTV tarhiyatı yapılması mümkün hale gelmiştir.

 

Ancak asıl önemli değişiklik, bandrolsüz mallar kimde bulunursa bulunsun, bunları üreten veya ithal edenler de müteselsil sorumluluk kapsamında cezalı tarhiyata muhatap tutulabilecektir.

 

3) Ticaret Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

 

3.1) Defter Tasdik Süreleri

 

6455 sayılı Kanun’un 78. maddesiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 54. maddesi değiştirilmiştir. Buna göre,

- Yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar,

- Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar,

yaptırılması gerekmektedir.

 

Bu durumda 2012 yılı yevmiye defterinin kapanış onayı Haziran 2013 sonuna kadar yaptırılabilecektir.

 

Yapılan düzenleme 11.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 2012 yönetim kurulu karar defteri açısından durumu değiştirmediğinden bu defterin 31.03.2013 tarihine kadar kapanış tasdikinin yapılmış olması gerekirdi.

 

3.2) Anonim Şirketlerin Denetimi

 

Kanun’un 80. maddesiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesi değiştirilerek, bağımsız denetim kapsamına girmeyen anonim şirketler için denetim zorunluluğu getirilmiştir.

 

Denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir.

 

Yapılan düzenlemeye göre, denetime tabi olduğu halde söz konusu denetimi yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmünde olacaktır.

 

4) Borçlar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

 

6455 Sayılı Kanun’un 77. maddesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun “Eşin rızası” başlıklı 584. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu fıkra ile verilecek kefaletlerde aranan eş rızasında istisnalar düzenlenmektedir. Buna göre aşağıdaki kefaletlerde eş rızası aranmayacaktır:

-Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler,

-Mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler,

-5570 sayılı “Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun” kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler,

-Tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler.

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019