2. Varlık Barışı Kanunu Resmi Gazete de yayımlandı.
Sirküler No : 2013-34
Tarih : 30.05.2013
 Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29.05.2013 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı.

29.05.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Varlık Barışı"na ilişkin düzenleme Kanunun 13 üncü maddesinde yer almaktadır. Varlık barışıyla yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

1-Kanun Kapsamında Bildirilebilecek Varlıklar

Gerçek veya tüzel kişilerce, 15/4/2013 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan;

-Para,

-Altın,

-Döviz,

-Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,

- taşınmazları kapsamaktadır.

2-Kanun kapsamında yapılacak işlemler

-Anılan varlıklar 31 Temmuz 2013 tarihine kadar TL cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kurumlara bildirilecek ya da vergi dairelerine beyan edilecektir.
 

-Bildirilen varlıklardan taşınmazlar dışındaki varlıklar, bildirim veya beyanın yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar Türkiye'ye getirilecektir.
 

-Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir. Banka ve aracı kurumlara bildirilen varlıklara ilişkin olarak ise banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak % 2 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödemeyi yapacaklardır.
 

-Düzenleme kapsamında beyan edilen kıymetler, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihini takip eden ay sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilecektir. 
 

-Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri bu kıymetler için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Bu fon hesabı, sermayenin cüz’ü addolunacak ve sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamayacaktır. Fon tutarının sermayeye eklenmesine ilişkin bir zorunluluk yoktur. İsteyenler, fon tutarını istedikleri zaman sermayeye ekleyebilirler.

-Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca göstereceklerdir. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

3-Kanun kapsamında getirilen avantajlar

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Ancak, diğer nedenlerle 29 Mayıs 2013 tarihinden sonra başlayan, 1/1/2013 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları uyarınca gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılacaktır.

İndirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedel olacaktır. Şu kadar ki, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi hâlinde mahsup edilecek matrah tutarı, %18 katma değer vergisi oranı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

4-15.04.2013 tarihi itibariyle yurt dışında bulunduğunun tevsik edilememesi ve beyan edilen varlıkların Türkiye’ye getirilmemesi

15.04.2013 tarihi itibariyle yurt dışında bulunduğu kanaat verici belge ile tevsik edilemeyen, bildirim veya beyanın yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar Türkiye’ye getirilmeyen veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmeyen para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları dolayısıyla, yukarıda belirtilen vergi incelemelerine ilişkin hükümden yararlanılamayacaktır.

5-Amortisman ayrılması ve zararına satış

Bildirilen varlıklar için amortisman ayrılması ve bu kıymetlerin zararlı olarak satışı halinde bu zararın diğer gelirlerden mahsubu mümkün değildir.

6-Kanun Kapsamında Yurtdışından Elde Edilen Kazançlara İlişkin Geçici İstisna

Aynı maddeye göre, yurtdışından sağlanan aşağıdaki kazançlar, belli bir tarihe kadar yurda getirilmesi şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

Buna göre, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,

b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,

c) Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

31.10.2013 tarihine kadar elde edilenler de dâhil olmak üzere, 29.05.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.

Buna ilave olarak tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31.12.2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019