213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN DEFTER TASDİK ZORUNLULUĞU

 

 

1. VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN

 

1.1. Tasdik Edilmesi Gereken Defterler

Vergi Usul Kanunu’nun 220. maddesine göre;

 

- Yevmiye ve envanter defterleri

- İşletme defteri

- İmalat ve istihsal vergisi defterleri

- Nakliyat vergisi defteri

- Yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri

- Serbest meslek kazanç defteri

- İzin verilen hallerde yukarıda yazılı olanların yerine kullanılacak olan defterler,

tasdike tabidir.

 

V.U.K. 182. maddesinde, defterikebir tutulması zorunlu defterlerden sayılmış ancak bu defterin tasdikini zorunlu kılınmamıştır. Bu nedenle defteri kebirin tasdik ettirilmemiş olmasının vergi hukukunda herhangi bir yaptırımı yoktur. Böyle olmakla birlikte, aşağıda açıklanacağı üzere defteri kebir Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasdike tabidir.

 

V.U.K.da sadece açılış tasdiki hüküm altına alınmıştır. Kapanış tasdiki ile düzenleme yapılmamıştır.

 

1.2. Tasdik Zamanı

 

Tasdik zamanı V.U.K’nun 221. maddesinde belirlenmiş olup, defterlerin aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirilmesi gerekmektedir:

 

1- Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,

2- Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,

3- Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde

4- Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya başka nedenlerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

 

Öte yandan, defterlerinin dolmaması nedeniyle, yasal defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenlerin Ocak ayı içinde tasdiki yeniletmeleri gerekmektedir. (V.U.K. madde 222.)

 2. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU ( TTK) AÇISINDAN

 2.1.Tutulması Zorunlu Defterler

 

TTK. 64/3,4. maddesine göre, ticari defter olarak sayılan aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur.

 

1-Yevmiye defteri,

2-Defteri kebir

3-Envanter defteri

4- Pay defteri

5- Yönetim Kurulu karar defteri

6-Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

 

2.2. Tasdik Zamanı

 

TTK. da hem açılış hem de kapanış tasdiki düzenlenmiştir.

 

TTK. 64/3. maddesine göre,

 

-Bütün ticari defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce yaptırılır.

-Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna yaptırılır.

-Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.


-Yevmiye defterinin kapanış tasdikinin izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (normal hesap dönemi için Haziran ayı sonuna kadar), Anonim şirket yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdikinin ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar  (faaliyet dönemi takvim yılı olanlar için Ocak ayı sonu) yaptırılması gerekir.

 

Defter

Açılış onayı

Kapanış Onayı

Yevmiye defteri

Tabi

Tabi

Envanter defteri

Tabi

Tabi değil

Defteri Kebir

Tabi

Tabi değil

Yönetim kurulu karar defteri

Tabi

Tabi

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Yeterli sayfası varsa onay yok

Tabi değil

Pay defteri

Yeterli sayfası varsa onay yok

Tabi değil

 

3. E-DEFTER UYGULAMASI

 

13.12.2011 tarih 28141 sayılı Resmi Gazetede, elektronik ortamda defter tutulmasına imkân sağlayan Elektronik Defter Genel Tebliği yayımlanmıştır. Bu tebliğde, 01.01.2012 tarihinden itibaren defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sağlaması gereken şartlar belirlenmiştir. Şartları yerine getiren mükelleflerin yevmiye defteri ve defteri kebiri elektronik ortamda tutmaları mümkündür.

Elektronik defter tutanlar için hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçmektedir.

 

TTK.na 64/3. maddesine göre, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz.

 

4. DEFTERLERİN TASDİK ETTİRİLMEMESİNİN MUHTEMEL SONUÇLARI

 

4.1. V.U.K. Açısından

 

V.U.K.na göre, tasdik zorunluluğu olan yasal defterlerden herhangi birisinin;

- Tasdik işleminin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmamış olması V.U.K’nun 352/II-6. maddesi çerçevesinde ikinci derece usulsüzlük cezasını,

- Tasdik işleminin yaptırılmamış olması (yasal sürenin sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilen defterler de tasdik ettirilmemiş sayılmaktadır) V.U.K.’nun 352/I-8. maddesi ne göre, birinci derece usulsüzlük cezasını, bu fiil aynı zamanda re’sen takdir nedeni de sayıldığından cezanın iki kat kesilmesini gerektirmektedir.

 

4.2 - K.D.V.K. Açısından

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 34. maddesine göre, yüklenilen katma değer vergisinin indirimi için mal ve hizmet alımına ait belgelerin yasal defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

 

Bazı yargı kararlarına ve özelgelere göre, tasdik ettirilmemiş defterlere yapılan kayıtlar hiç yapılmamış sayılır. Bu nedenle, tasdiksiz defterlere kaydedilen belgelerde yer alan katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün değildir.

 

4.3 - TTK. Açısından


TTK. 562. maddesine göre, ticari defterlerin açılış ve kapanış onaylarını yaptırmayanlar dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. 

 5. SONUÇ

Gerek V.U.K ve gerekse TTK: açısından herhangi bir cezai yaptırımla ve KDV indirimlerimizin reddedilip cezalı tarhiyatla karşılaşmamak için defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin yasal süreleri içinde yapılması önem arz etmektedir.


 

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1234
681011
1314161718
1921222425
27282931
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019