2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlendi.
Sirküler No : 2018-102
Tarih : 28.12.2018
 

2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlendi.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 27/12/2018 tarih ve 2018/1 sayılı kararı 27/12/2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Kararda yer alan asgari ücret tutarı aşağıdaki gibi olup, bu tutarlara bağlı olarak belirlenen SGK Prim Tavan, SGK Prim Taban Tutarları ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları aşağıdaki gibidir.

 

1- 2019 Yılı Asgari Ücret Tutarı:

 

Asgari Ücret Tutarı

01.01.2019 – 31.12.2019

Günlük

Aylık

85,28.-TL

2.558,40.-TL

 

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 6111 Sayılı Kanun 64 üncü maddesi ile değişen 25 inci maddesi hükmünce; işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde %30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde %15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin %30’undan aşağı ücret ödenemeyecektir.

 

2- 2019 Yılı SGK Primi Tavan ve Taban Ücreti Tutarları:

 

Yeni belirlenen asgari ücretle beraber SGK primi taban ve tavan ücreti tutarları da değişmiş olmaktadır. Üst sınır asgari ücretin 7,5 katı olarak hesaplanmakta olup buna göre SGK primi taban ve tavan ücretleri aşağıdaki gibi olmaktadır. (5510 Sayılı Kanun Md.82)

 

SGK

Taban ve Tavan Ücretleri

01.01.2019 – 31.12.2019

Günlük

Aylık

Taban Ücret(Alt Sınır)

85,28.-TL

2.558,40.-TL

Tavan Ücret (Üst Sınır)

639,60.-TL

19.188,00.-TL

 

3- 2019 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları:

 

“Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

 

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.”(GVK Md.32)

 

 

Belirlenen asgari ücrete göre, 2019 takvim yılı için aylık hesaplanan asgari geçim indimi tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

 

Medeni

Durumu

Aylık Asgari

Geçim İndimi(TL)

Medeni

Durumu

Aylık Asgari

Geçim İndimi(TL)

Bekâr

191,88

---

---

Evli, Çalışmayan Eş

230,26

Evli, Ücretli Eş

191,88

Evli, Çalışmayan Eş, 1 Çocuk

259,04

Evli, Ücretli Eş, 1 Çocuk

220,66

Evli, Çalışmayan Eş, 2 Çocuk

287,82

Evli, Ücretli Eş, 2 Çocuk

249,44

Evli, Çalışmayan Eş, 3 Çocuk

326,20

Evli, Ücretli Eş, 3 Çocuk

287,82

Evli, Çalışmayan Eş, 4 Çocuk

326,20

Evli, Ücretli Eş, 4 Çocuk

307,01

 

 

R.Gazete Tarihi: 27/12/2018

R.Gazete Sayısı : 30638

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

 

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 25/12/2018

Karar No: 2018/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6/12/2018 tarihinde başladığı çalışmalarını 25/12/2018 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (85,28) seksen beş lira yirmi sekiz kuruş olarak tespitine oybirliğiyle,

3) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,

karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2019 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında (85,28) seksen beş lira yirmi sekiz kuruş olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.  


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
234678
11121315
18192122
272829
30
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019