2015 yılında kullanılacak tasdike tabi defterlerin en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
Sirküler No : 2014-34
Tarih : 09.12.2014
 

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2015 yılında kullanacakları tasdike tabi defterlerini en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Kanuna yönelik çıkartılan; “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ” hükümlerine göre, şirketler için 2015 yılı için tasdik edilmesi gereken defterler ve tasdik zamanları aşağıda açıklanmıştır.

 

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU

 

Ticaret şirketlerince 2015 yılında tutulması gereken yasal defterlerin açılış onayları yaptırılırken Notere Ticaret Sicili Tasdiknamesinin aslı veya fotokopisinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Sicil Tasdiknamesinde yer alan bilgilerin güncel olması halinde önceki yıllarda alınmış Sicil Tasdiknamesinin Notere ibrazı yeterlidir.

 

ŞİRKETLERCE TASDİKİ VE TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER

 

1-Anonim Şirketler ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit

Şirketler:

 

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Yönetim Kurulu Karar Defteri

e) Pay Defteri

f) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

*Halen kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları

bulunmak kaydıyla açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

(Ticari Defter Tbliği Geçici Madde -3/1)

 

2-Limited Şirketler:

 

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Pay Defteri

e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

* Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar

defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve

müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği

Geçici Madde -3/2)

 

*Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere

defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

(Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

                            

3-E-Defter Tutanlar:

 

E- defter tutan mükellefler; yevmiye ve defteri kebir defterleri dışındaki, tutmak zorunda oldukları defterleri kâğıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.

 

Buna göre, 2015 yılında  e-defter tutacak mükelleflerin,

 

-envanter defteri,

-Yönetim Kurulu Karar Defteri,

-Pay Defteri,

-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterini

 

  yasal süresi içinde Notere kâğıt ortamında tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

 

DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI

 

(VUK Md.221, TTK Md.64)

 

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için Aralık Ayı);

2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce,

 

defterlerini tasdik ettirilmelidir.

 

 

TASDİK YENİLEME (ARA TASDİK)

 

(VUK md. 222 ve Ticari Defter Tebliği Md. 17-18)

 

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

Ara Tasdik (Tasdik Yenileme) Yapılabilecek Defterler:

1-Yevmiye defteri,

2-Defteri kebir,

3-Envanter defteri

4-A.Ş. Yönetim Kurulu Karar Defteri

 

 KAPANIŞ TASDİKİ

 

(TTK Md 64/ 3, 5 )

 

1)- Yevmiye Defteri, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için Haziran Ayı Sonu)

2)-Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için Ocak Ayı Sonu)

 

Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin kapanış tasdikine gerek yoktur.


DAMGA VERGİSİ DEFTERİ


V.U.K.nun 220. md.de sayılan tasdike tabi defterler arasında "damga vergisi defteri" yer almamakta olup, 16 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde sayılmak suretiyle belirlenen kuruluşlardan olan anonim şirketlerin sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettireceğine; 20  Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde ise belirlenen bu kuruluşların makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti yapılması şeklindeki ödemelerini kaydetmek için "Damga Vergisi Defteri" adı altında özel bir defter tutacağı, bu defterin tutulmasında, Vergi Usul Kanunun kayıt nizamı ve tasdik zamanına ilişkin 215-219 uncu ve 221 inci  maddelerindeki hükümlere uyulacağı ve söz konusu defterin notere tasdik ettirileceğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Öte yandan, 43  Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 3.2. bölümünde de, "Damga Vergisi Kanunu 16 Seri Nolu Genel Tebliğinde sayılan kurum ve kuruluşların eskiden olduğu gibi damga vergisi defteri tutması ve bu defteri notere veya ticaret sicil memurluğuna tasdik ettirmesi uygulamasına devam etmeleri gerekmektedir." şeklinde belirleme yapılmıştır.

Buna göre, 16 ve 43 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olan anonim şirketlerin, damga vergisi defteri tutması ve bu defteri notere veya ticaret sicil memurluğuna tasdik ettirmesi gerekmektedir.

 

DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİK DURUMU

 

 

Defter

Açılış tasdiki

Kapanış tasdiki

Yevmiye defteri

Tabi

Tabi

Envanter defteri

Tabi

Tabi değil

Defteri Kebir

Tabi

Tabi değil

A.Ş.Yönetim kurulu karar defteri

Tabi

Tabi

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Yeterli sayfası varsa tasdik yok

Tabi değil

Pay defteri

Yeterli sayfası varsa tasdik yok

Tabi değil

Damga vergisi defteri

Tabi

Tabi değil

 

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23467
11121314
161718192021
2728
29
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019