2015-32 Nakit sermaye artırımları BKK.
Sirküler No : 2015-32
Tarih : 01.07.2015
 30.06.2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7910 sayılı Kararname ile; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan özkaynakla finansman teşviki uygulamasına ilişkin %50 indirim oranı, çeşitli kriterlere göre yeniden belirlenmiştir.

 

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde; finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" göz önünde bulundurularak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin indirim olarak dikkate alınabileceği belirtilmektedir.

 

Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde Bakanlar Kurulu’na, söz konusu uygulamaya yönelik düzenleme yapma yetkisi verilmiştir. 

 

Bakanlar Kurulu, Kanun’un kendisine verdiği yetkiyi kullanmış, 30.06.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 26.06.2015 tarih ve 2015/7910 sayılı Kararnamenin Eki Kararla, indirim oranı farklılaştırılmıştır.

 

Kararla yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

1. Genel İndirim Oranı

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca uygulanacak indirim oranı % 50’dir.

 

2. Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Şirketlerde İndirim Oranı

 

Bakanlar Kurulu kararıyla, payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketleri için indirim oranı farklılaştırılmıştır.

 Yapılan düzenlemeye göre, indirim oranı, payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimin uygulanacağı yılın son günü itibariyle, halka açıklık oranı;

 

- % 50’den az olanlar için genel orana 25 puan ilave edilerek % 75,

- % 50’nin üzerinde olanlar için genel orana 50 puan ilave edilerek % 100

olarak uygulanacaktır.

 

3. Nakit Olarak Konan Sermayeyi Yatırımlarda Kullananlarda İndirim Oranı

 

Bakanlar Kurulu Kararına göre, nakit artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu yatırımların inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarıyla sınırlı olmak üzere, genel orana 25 puan ilave edilecektir. Dolayısıyla bu durumda indirim oranı % 75 olacaktır.

4. İndirim Oranının Sıfır Olarak Uygulanacağı Haller

 

Bakanlar Kurulu Kararına göre aşağıdaki şirketlerde veya durumlarda indirim oranı sıfır olarak uygulanacaktır:

 

- Gelirlerinin % 25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri,

 

-  Aktif toplamının % 50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri,

- Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmı.

- Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden kısım.

 

- 09.03.2015 tarihinden 01.07.2015 tarihine kadar olan dönemde, sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, 01.07.2015 tarihinden sonra artırılan sermaye tutarının azaltılan sermaye tutarına tekabül eden kısmı.

 

5. İndirim Uygulamasından Yararlanamayan Sermaye Şirketleri

 

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri indirim uygulamasından yararlanamamaktadır.

 

6. Nakit Sermaye Artışı Kabul Edilmeyen Sermaye Artırımları

 

- Nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya

 

 - Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da,

 

- Ortaklar veya ortaklarla ilişkili kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları

 

indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

 

7. Düzenlemelerin yürürlük tarihi

 

  01.07.2015’tir.

 

Hesaplamada kullanılacak faiz oranı konusunda fikir sahibi olunabilmesi için son 3 yıla ilişkin “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” rakamlarına aşağıda yer verilmiştir.

Bankalarca Açılan TL Cinsinden Ticari Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Yıllık Ortalama Faiz Oranı (2012-2014)

Yıllar

Faiz Oranı (%)

2012

14,08801

2013

10,84352

2014

13,49854

 

 

ÖRNEK:

A şirketinin 2015 Temmuz ayında 1.000.000 TL sermaye artırımı yaptığını kabul edelim. TCMB tarafından en son açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranını ise yüzde 16 olsun.

Bu veriler doğrultusunda hesaplamamız aşağıdaki şekilde olacaktır.

Kurumlar Vergisi Matrahtan İndirilecek Tutar=

Nakden Artırılan Sermaye Tutarı x TCMB Faiz Oranı x 0,50

Öncelikle firmanın yararlanacağı yıllık indirim tutarını aşağıdaki şekilde hesaplanır;

= 1.000.000 x 0,16 x 0,50

=  80.000 TL

Söz konusu firmanın Temmuz ayında sermaye artırımı yaptığını dikkate aldığımızda yukarıda yer alan yıllık tutarın kıst dönem hesaplaması aşağıdaki şekilde olur.

(80.000/12 ay) x 6 ay = 40.000 TL.

İndirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi dikkate alınarak hesaplanacaktır. Örneğin Şubat ayının 20’sinde nakdi sermaye ödemesi yapılmışsa Şubat ayı tam ay sayılacak ve indirim tutarı o hesap dönemi için 11 ay üzerinden hesaplanacaktır.

Bu tutarın kurumlar vergisi beyannamesinde net etkisi ise 40.000 x %20 = 8.000 TL olur.

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019