2013 Yılı - Sirküler Listesi

  Sirküler No Tarih Açıklama
2013-79 31.12.2013 Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harç Miktarlarının Hesaplanmasına İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği
2013-78 31.12.2013 29 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı.
2013-77 31.12.2013 Maktu Harçlara (Maktu ve Nispi Harçların Asgari ve Azami Miktarlarını Belirleyen Hadler Dahil) İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği
2013-76 31.12.2013 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2014 Yılı için Geçerli Alt Sınır 17.700,00 TL olarak belirlendi
2013-75 31.12.2013 45 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
2013-74 31.12.2013 Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan vergi 40 TL olmuştur.
2013-73 31.12.2013 2014 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 57 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı.
2013-72 31.12.2013 2013/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
2013-70 31.12.2013 2014 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını belirleyen 43 Seri No.lu MTV Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
2013-69 31.12.2013 Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2014 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.
2013-68 31.12.2013 2014 yılında uygulanacak olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza tutarları
2013-67 31.12.2013 43 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
2013-66 30.12.2013 431 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.
2013-65 30.12.2013 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.
2013-64 25.12.2013 Mukimlik, Mukimlik Belgesi Düzenlemeye Yetkili Makamlar ve Mukimlik Belgesi Başvurularına İlişkin Sirküler
2013-63 19.12.2013 Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair, 2 Sıra No.lu Genel Tebliğ
2013-62 19.12.2013 Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespitine İlişkin Karar
2013-61 19.12.2013 Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Uygulamasına İlişkin 93 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri
2013-60 18.12.2013 12.12.2013 tarih ve 2013/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi
2013-59 18.12.2013 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde bulunması gereken bilgiler
2013-58 02.12.2013 Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV uygulamasında bazı değişiklikler yapıldı
2013-57 02.12.2013 Bazı mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarında değişiklikler yapıldı
2013-56 02.12.2013 E-defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin başvuru ve defter tutmaya başlama sürelerine ilişkin açıklamalar
2013-55 29.11.2013 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2013-54 29.11.2013 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde Değişilik Yapılmasına Dair Tebliğ
2013-53 27.11.2013 Bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlar ve tevkifat uygulaması
2013-52 19.11.2013 2013 yılı yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.
2013-51 01.11.2013 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 6) ile; (Seri: A Sıra No: 1) Tahsilat Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.
2013-50 31.10.2013 2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde iki virgül seksen altı) olarak tespit edilmiştir.
2013-49 11.10.2013 İade Talep Başvurularına İlişkin 429 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
2013-48 17.09.2013 Limited şirketlerde ortakların ve kanuni temsilcilerin sorumluluğu ile anonim şirketlerde kanuni temsilcilerin sorumluluğunun da düzenlendiği Tahsilat Genel Tebliği Değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı.
2013-47 20.08.2013 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Af Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5) Yayımlandı.
2013-46 11.08.2013 6495 sayılı Kanun'la finansal kiralama mevzuatı kapsamında yapılacak satıp geri kiralama işlemlerine katma değer vergisi ve kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir.
2013-45 31.07.2013 Yurtdışı Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Bildirim ve Beyan Süresi 31.10.2013 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
2013-44 22.07.2013 Uçak Ve Gemi Yakıtlarında Uygulanan ÖTV Düzenlemeleri
2013-43 19.07.2013 İlave 6 Puan Bölgesel İstihdam Teşvikinin Uygulanacağı İller ve Uygulama Süreleri Bakanlar Kurulunca Belirlendi.
2013-42 18.07.2013 2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,17 (yüzde iki virgül on yedi) olarak tespit edilmiştir.
2013-41 29.06.2013 Anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 1/7/2014 tarihine kadar uzatılmıştır.
2013-40 29.06.2013 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanma Mecburiyeti Ertelendi.
2013-39 17.06.2013 426 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
2013-38 12.06.2013 Çeşitli vergi düzenlemelerini de içeren "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.
2013-37 12.06.2013 1 Seri No.lu Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
2013-36 06.06.2013 Yevmiye ve Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdik zamanı ile ilgili Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.
2013-35 03.06.2013 E-fatura ve e-defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler
2013-34 30.05.2013 2. Varlık Barışı Kanunu Resmi Gazete de yayımlandı.
2013-33 02.05.2013 Vadeli olarak düzenlenen çeklerde reeskont uygulamasından faydalanılabilecektir.
2013-32 13.04.2013 6455 Sayılı Kanunla vergi kanunlarında, Ticaret Kanunu’nda ve Borçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler.
2013-31 11.04.2013 2013 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %1,98 olarak tespit edilmiştir.
2013-30 02.04.2013 425 Sıra No’lu VUK. Genel Tebliğine dair açıklamaların yeraldığı 02.04.2013 tarih 63 Sıra No’lu V.U.K Sirküleri GİB. internet sitesinde yayınlanmıştır.
2013-29 29.03.2013 YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKİ 30/HAZİRAN/2013 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
2013-28 27.03.2013 Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 27.3.2013 tarih ve 19 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri yayınlandı.
2013-27 27.03.2013 Vergi İncelemelerinin Özelgelere Uygun Gerçekleştirileceğine Dair 425 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2013-26 20.03.2013 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
2013-25 20.03.2013 Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Sirküler Yayınlandı.
2013-24 14.03.2013 Kamu Gözetimi Kurumunca, bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar açıklandı.
2013-23 26.02.2013 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2013-22 13.02.2013 GİB internet sitesinde 58 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlanmıştır.
2013-21 29.01.2013 Maliye Bakanlığınca 423 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.
2013-20 29.01.2013 K amu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği yayınlanmıştır.
2013-19 29.01.2013 K amu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği yayınlanmıştır.
2013-18 29.01.2013 K amu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği yayınlanmıştır.
2013-17 29.01.2013 K amu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği yayımlanmıştır.
2013-16 01.01.2013 1/1/2013 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına yönelik açıklamaların yeraldığı 70 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
2013-15 01.01.2013 2013 yılında uygulanacak maktu ve nispi harçların belirlendiği 69 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
2013-14 01.01.2013 56 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2013-13 01.01.2013 Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2013-12 01.01.2013 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar
2013-11 01.01.2013 İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının 2013 yılında iade konusu yapılamayacak kısmının 17.000 TL olarak belirlendiği
2013-10 01.01.2013 2013 yılında dikkate alınacak çeşitli tutarların belirlendiği 284 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2013-09 01.01.2013 2013 yılında dikkate alınacak veraset ve intikal vergisi istisna tutarları ile vergi tarifesinin matrah dilim tutarlarının belirlendiği 44 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2013-08 01.01.2013 2013 yılında alınacak motorlu taşıt vergisi tutarlarının belirlendiği 42 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
2013-07 01.01.2013 2013 yılında alınacak çevre temizlik vergisi tutarlarının belirlendiği 42 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği
2013-06 01.01.2013 Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2013 yılında 39,00-TL maktu özel iletişim vergisi alınmasına yönelik açıklamaların yer aldığı 9 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği
2013-05 01.01.2013 Seri B 7 Sıra No’lu Tahsilat Genel Tebliği
2013-04 01.01.2013 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde çeşitli değişiklikler yapan 7 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
2013-03 01.01.2013 2013 yılında dikkate alınacak değerli kâğıt bedellerinin belirlendiği 2012/1 Sayılı Değerli Kâğıtlar Genel Tebliği
2013-02 01.01.2013 2013 yılında uygulanacak çeşitli tutarların belirlendiği 422 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği
2013-01 01.01.2013 2013 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret, SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücretler, Asgari Geçim İndirimi Tutarları ve Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
234678
11121315
18192122
272829
30
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019