2012 Yılı - Sirküler Listesi

  Sirküler No Tarih Açıklama
2012-75 26.12.2012 Bağımsız Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.12.2012)
2012-74 15.12.2012 E-defter ve e-fatura uygulamalarındaki değişiklikler ile bu uygulamalara dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler.
2012-73 13.12.2012 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 13 Aralık 2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2012-72 D 19.12.2012 2013 yılında tutulacak defterlerin tasdiki
2012-71 07.12.2012 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı
2012-70 28.11.2012 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
2012-69 15.11.2012 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlere İlişkin Tebliğ.
2012/68 10.11.2012 2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
2012/67 30.10.2012 Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi.
2012/66 20.10.2012 31.10.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/ Eylül dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin 02 Kasım 2012 Cuma günü saat 24:00'e kadar uzatılması.
2012/65 20.10.2012 Eylül/2012 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin 30 Ekim 2012 Salı Günü Akşamına Kadar Uzatılması.
2012-64 17.10.2012 2012 3. Geçici Vergi Dönemi İçin Reeskont Faiz Oranları, Yabancı Paraların Değerleme Kurları ve Yeniden Değerleme Oranı
2012-63 15.10.2012 2 No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri Yayınlandı.
2012/62 15.10.2012 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır. (BKK. 2012/3802 )
2012/61 11.10.2012 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların, İmalatçılar Tarafından İmalatta Kullanılmaları Halinde Vergi Tutarlarının İndirimli Uygulanması. (ÖTV GT:25)
2012/60 10.10.2012 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (BKK. 2012/3792)
2012/59 02.10.2012 Borç Bilgilendirme Servisi Hizmete Girmiştir.
2012/58 02.10.2012 Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü güncellendi.
2012/57 02.10.2012 Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi Güncellendi.
2012/56 26.09.2012 Anayasa Mahkemesine yapılacak olan bireysel başvuru harcı ödenmesi (H.K. GT: 68)
2012/55 23.09.2012 Tapu harçları, motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV'si, bazı petrol ürünleri ile solvent ve solvent türevi ürünleri ÖTV'si arttırıldı.
2012/54 13.09.2012 Kur’an-ı Kerim ile Tevrat, Zebur ve İncil kitaplarının tesliminde KDV oranı % 1’e indirildi.
2012/53 10.09.2012 6322 sayılı Kanunla VUK' ta Yapılan Değişiklikler, Amortisman Listesine Yeni Eklenen İktisadi Kıymetler ve Diğer Bazı Konular (VUK. GT:418)
2012/52 22.08.2012 Temmuz/2012 Dönemi Muhtasar Beyanname ve KDV Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır (GVK Sirküleri:84)
2012/51 22.08.2012 Konaklama Tesislerindeki İndirimli Orana Tabi İşlemlere Ait İade Hesabına ATİK’lere Ait KDV’nin Dahil Edileceği . (KDV Sirküleri:64)
2012/50 22.08.2012 Katma Değer Vergisi Uygulamasına İlişkin Çeşitli Açıklamalar ve Bazı Tebliğlerde Yapılan Değişiklikler. (KDV GT:120)
2012/49 22.08.2012 Çeşitli Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmas. (ÖTV GT:24)
2012/48 13.08.2012 Ocak – Haziran / 2012 II. Dönem Geçici Vergi Dönemi İçin Reeskont Faiz Oranları ile Yabancı Paraların Değerleme Kurları
2012/47 06.08.2012 Konaklama Tesislerindeki İndirimli Orana Tabi İşlemlere Ait İade Hesabına ATİK’lere Ait KDV’nin de Dahil Edileceği. (BKK:2012/3481)
2012/46 06.08.2012 Hurdaya Çıkarılacak ve Tescil Kaydı Silinecek Taşıtlar ve Bunlara İlişkin Vergiler. (MTV. GT:41)
2012/45 27.07.2012 Esnaf Muaflığı, Basit Usul ve Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Değişiklikler. (GVK. GT:283)
2012/44 19.07.2012 Ocak-Haziran/2012 Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı % 5,14’tür (KVK. Sirküleri:24)
2012/43 02.07.2012 GVK 94 ve KVK 15. Maddeler Uyarınca Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı Oranları .(BKK: 2012/3322)
2012/42 02.07.2012 Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.
2012/41 28.06.2012 İkmalen, Re’sen veya İdarece Vergi ve Ceza Tarhiyatı Kesinleşenler ile Ödenmemiş Vergi ve Ceza Borcu Bulunanların Açıklanması . (VUK GT:417)
2012/40 28.06.2012 Elektronik Fatura Uygulamasına İlişkin Yapılan Değişiklikler. (VUK GT:416)
2012/39 26.06.2012 Kara ve Denizyoluyla Şehirlerarası veya Uluslararası Yolcu Taşımacılığında Elektronik Bilet ve Yolcu Listesi Uygulaması.(VUK GT: 415)
2012/38 26.06.2012 6111 Sayılı Kanuna Göre Ödeme Şartını İhlal Edenlerin Haklarının İhya Edilmesine İlişkin Düzenleme (6111 S.K. GT:4)
2012/37 25.06.2012 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Katma Değer Vergisi İadesine İlişkin Açıklamalar.(KDV GT: 119)
2012/36 22.06.2012 Katma Değer Vergisi Tevkifatına İlişkin Açıklamalar (KDV Sirküleri: 63)
2012/35 22.06.2012 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.
2012/34 21.06.2012 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)
2012/33 07.06.2012 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar" Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapıldı. (Ö.K.C. GT: 70)
2012/32 31.05.2012 2011 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresi 29 Haziran 2012 Tarihine Uzatılmıştır (V.U.K. Sirküleri: 53)
2012/31 22.05.2012 Taşıt Araçları Bildirim Formu 1 Temmuz 2012'den İtibaren İnternet Vergi Dairesine Gönderilecektir. (Ö.T.V.K. GT:23)
2012/30 21.05.2012 Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Karar
2012/29 21.05.2012 Akaryakıt ve Çeşitli Kimyasal Maddelere İlişkin ÖTV Tutarları Belirlenmiştir (BKK: 2012/3172)
2012/28 16.05.2012 Katma Değer Vergisi Kanununun Uygulanmasına Yönelik Çeşitli Düzenleme ve Açıklamalar . (KDV GT: 118)
2012/27 08.05.2012 Ocak-Mart/2012 Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı % 3,05’tir (K.V.K. Sirküleri:23)
2012/26 08.05.2012 Alkollü içkilerin ÖTV'sinde Değişiklik Yapıldı.
2012/25 08.05.2012 1 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler. (K.V. GT: 6)
2012/24 08.05.2012 Muhtasar Beyannamede Stopaja İlişkin Ödemelerin Bildirilmesi . (G.V.K. Sirküleri: 82)
2012/23 24.04.2012 Mart/2012 Dönemi KDV Beyannamesinin ve 2011 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.
2012/22 23.04.2012 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Kapsamında KDV Tevkifat Uygulamasının Topluca Değerlendirilmesi.
2012/21 18.04.2012 Katma Değer Vergisi Tevkifatı ve Tevkifattan Doğan İadelere İlişkin Uygulamalar. (KDV GT: 117)
2012/20 11.04.2012 Mükelleflerce Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılması Mecburiyeti. (Ö.K.C. G T: 69)
2012/19 09.04.2012 Mücbir Sebep Hali Nedeniyle Ödeme Süresi Uzatılan 6111 Sayılı Kanun Kapsamındaki Taksitlere İlişkin Açıklamalar. (6111 G.T: 3)
2012/18 09.04.2012 Yap-İşlet-Devret Projeleri ve Kiralama Karşılığı Yaptırılmasına Karar Verilen Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler Kapsamında Yapılan Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına Katma Değer Vergisi İstisnası Getirilmesi
2012/17 29.03.2012 G.V.K. Geçici 73. maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı İptali Üzerine Yapılacak İşlemler (G.V.K.Sirküleri: 81)
2012/16 26.03.2012 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve kesin mizan verilme süresi Uzatıldı. (G.V.K .Sirküleri:80)
2012/15 26.03.2012 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.
2012/14 26.03.2012 ÖTV Kanununun 8/1 inci Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilen Mal Teslimlerine İlişkin Teminat ve Belgelerin Verilme Zamanı. (ÖTV Sirküleri:17)
2012/13 26.03.2012 Mücbir Sebep Nedeniyle 6111 Sayılı Kanuna İlişkin Taksit Ödeme Süresi Uzatılan Mükellefler. (B.K.K: 2012/2941)
2012/12 20.02.2012 Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi. (V.U.K. GT:414)
2012/11 07.02.2012 Ocak – Aralık / 2011 ve IV. Dönem Geçici Vergi Dönemi İçin Reeskont Faiz Oranları ile Yabancı Paraların Değerleme Kurları Hk.
2012/10 06.02.2012 Çek Kanunu'nda yapılan değişiklik.
2012/09 31.01.2012 2011/Aralık dönemine ilişkin ba-bs formlarının verilme süresi 03/02/2012 akşamına kadar uzatılmıştır (V.U.K. Sirküleri: 51)
2012/08 27.01.2012 Okul, Sağlık Hizmet Tesisi ve Öğrenci Yurdu Olarak Kullanılmak Amacıyla İnşa Edilen Prefabrik Yapı Teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranı %1' e İndirilmiştir.
2012/07 20.01.2012 Mükellef bilgileri bildirimi” verme zorunluluğu. (V.U.K GT:413)
2012/06 20.01.2012 2011 yılı için yapılacak değerlemeleri esas olmak üzere belirlenen döviz kurları (V.U.K GT:412)
2012/05 19.01.2012 Türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilenmesi. (G.V.K. GT:282)
2012/04 19.01.2012 KDV uygulamasına ilişkin çeşitli düzenleme ve açıklamalar (K.D.V. GT:116)
2012/03 19.01.2012 Türev ürünlerde BSMV uygulaması. (Gid.V.K. GT:89)
2012/02 19.01.2012 Türev ürünlerle ilgili kurumlar vergisi uygulaması (K.V.K GT:5)
2012/01 04.01.2012 Bankaların bütün şubelerine ait muhtasar beyannamelerinin birleştirilerek verilmesi. (G.V GT:281)
 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
234678
11121315
18192122
272829
30
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019