1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde Değişilik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sirküler No : 2013-54
Tarih : 29.11.2013
 

28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 27 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu  uygulamasına ilişkin olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır.

Bu Tebliğ ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 4.3. Müteselsil Sorumluluk ve Ceza Uygulaması ve 12.2. Beyan Esası başlıklı bölümleri değiştirilmiş ve "16.3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminat" başlıklı bölümünün dördüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğde, ulusal marker eklenme zorunluluğu getirilen mallarda ulusal marker bulunmadığı veya standartlara uygun markeri olmadığının tespiti halindebu malları aracında, işyerinde veya herhangi bir yerde bulunduranlar adına malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre re’sen ÖTV tarh edileceği ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanacağı açıklanmıştır.

Aynı Tebliğde, kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV’ye tabi malların bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, bu malları aracında, işyerinde veya herhangi bir yerde bulunduranlar adına; her bir tespit için bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların 50 litreyi, (B) cetvelinde yer alan 2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar) G.T.İ.P. numaralı malların 5.000 adedi (20 adet sigaradan oluşan 250 paketi) aşması halinde ise müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre ÖTV’nin res’en tarh edileceği ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Yine Tebliğde, ilgili kolluk birimleri tarafından yakalanıp/el konulup, analiz edilerek rapor düzenlenmek üzere TAPDK’ya gönderilen mallara ilişkin olarak TAPDK tarafından üçer aylık dönemler halinde Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verileceği açıklanmıştır.

Tebliğ ile yukarıda yer alan düzenlemeler doğrultusunda 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin “12.2 Beyan Esası” başlıklı bölümüne “faal mükellefiyeti bulunmayanlardan Kanunun 13 üncü maddesinin 4 ve 5 numaralı fıkrası uyarınca mükellefiyet tesis ettirilenlerin”, vergiye tabi işlemlerin bulunmadığı vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak beyanname verme zorunluluklarının olmadığı eklenmiştir.

Ayrıca 1 seri no.lu Genel Tebliğin “(I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminat” başlıklı 16.3. bölümünün dördüncü paragrafındaki gümrükte alınacak götürü teminata ilişkin açıklamalar yürürlükten kaldırılmıştır.


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
123
468910
12131617
1921222324
28293031
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019