%18 Oranında konut teslimlerinde KDV oranı, konut ve işyeri satışlarında tapu harcı oranı geçici olarak düşürüldü.
Sirküler No : 2018-39
Tarih : 07.05.2018
 

%18 Oranında konut teslimlerinde KDV oranı, konut ve işyeri satışlarında tapu harcı oranı geçici olarak düşürüldü.

5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile geçici olarak bazı konut teslimlerinde KDV oranı düşürülmüş, konut ve işyerlerinin satışında ise harç oranı düşürülmüştür.

Bakanlar Kurulu Kararı ile;

Ø  Yüzde 18 oranında KDV’ye tabi konutların 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV oranı % 8’e,

Ø  Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinde sayılan tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konut ve işyerleri için (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) binde 15’e,

düşürüldü.

05.05.2018 tarih ve 30412 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesi öngörülen 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemelere özetle aşağıdadır.

1- KDV Oranı %18 olan konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı 31.10.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere %8’e indirilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na geçici 3. madde eklenmiş olup, 05.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %18 KDV oranına tabi konutların teslimlerinde uygulanacak KDV oranı 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere %8’e düşürülmüştür.

2- Konut ve işyeri (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) devir ve iktisaplarında binde 20 oranında alınan tapu harcı oranı, 31.10.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere binde 15’e indirilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile 05.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak ve 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere konut ve işyeri (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) devir ve iktisaplarında binde 20 oranında alınan tapu harcı oranı, binde 15’e indirilmiştir. Bu oran, arsa ve arazi alımları hariç sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacaktır.

3- Kadın çalışanlara her bir çocuk için sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisinden istisna tutar aylık brüt asgari ücretin %50’sine artırılmıştır.

7103 Sayılı Kanun’un ile 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. Maddesinde yapılan düzenleme ile kadın çalışanlara her bir çocuk için kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ine kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmişti.

Kararla yapılan başka bir düzenleme ile, kadın istihdamına destek için kreş yardımları artırılmıştır. 7103 sayılı Kanun’la işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatleri, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının %15’inden %50’ye çıkartılmıştır.

 Buna göre; kreşe gönderilen çocuk başına tutar 304-TL’den (2.029,50x%50=) 1.014,75-TL’ye çıkarılmıştır. İstisnayı aşan tutar ücret olarak vergilenecektir.

Bu belirleme 05.05.2018 tarihinden itibaren yürürlüktedir

4- Sanayi sicil belgesini haiz imalatçıların imalat sanayinde kullanmak üzere alacakları makine teçhizattan KDV istisnası ve artırımlı amortisman desteğinden yararlanabilecekleri belirlenmiştir.

27.03.2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 7103 Sayılı Kanun ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na Geçici 30. madde ve 3065 Sayılı KDV Kanunu’na Geçici 39. Madde eklenerek 01.05.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde; 4691, 5746 ve 6550 Sayılı Kanunlar kapsamında münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat alımlarına KDV istisnası ve artırımlı amortisman desteği sağlanmış, bu desteklerden yararlanılmasında imalat sanayinde kullanılacak makine teçhizatı belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmişti.

Bu yetki 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanılarak sanayi sicil belgesi sahibi imalatçıların imalat sanayinde kullanmak üzere alacakları makine teçhizattan BKK.da yer alan tabloda yer alanların KDV istisnası ve Vergi Usul Kanununun Geçici 30 ncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle (iki kat) amortisman desteğinden yararlanması öngörülmüştür. Bu makine teçhizattan kullanılmış olanlar ile aksam, parça, aksesuar ve teferruat niteliğinde olanlar bu desteklerden yararlanamayacaktır.

5-Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Bakanlar Kurulu Kararının tam metni aşağıdadır

Karar Sayısı :  2018/11674

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18.4.2018 tarihli ve 51474 sayılı yazısı üzerine. Bakanlar Kurulu'nca 30.4.2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

(05 Mayıs 2018 Tarihli ve 30412 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

30.4.2018 TARİHLİ VE 2018/11674 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oranın tespit edilmesi, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 30. maddesi ile 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39. maddesi kapsamına giren ve sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilecek makina ve teçhizatın belirlenmesi, bazı tapu işlemlerinden alınacak harç nispetinin yeniden belirlenmesi ile bazı malların katma değer vergisi oranlarının ve özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 193 sayılı Kanunun 23. maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi, 213 sayılı Kanunun geçici 30. maddesi, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasının son paragrafı, 3065 sayılı Kanunun 28 ve geçici 39. maddeleri ve 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- (1) 193 sayılı Kanunun 23. maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında, yararlanılacak istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oran %50 olarak tespit edilmiştir.

MADDE 4- (1) 17.4.1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere; 213 sayılı Kanunun geçici 30. maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı Kanunun geçici 39. maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makina ve teçhizat ekli listede belirlenmiştir.

(2) Ekli listede yer alan makina ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları, 213 sayılı Kanunun geçici 30. maddesi ile 3065 sayılı Kanunun geçici 39. maddesi kapsamında değerlendirilmez.

MADDE 5- (1) 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden "binde 20" nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) "binde 15" olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 6- (1) 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 2. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 3 - (1) Bu Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır."

MADDE 7- (1) 4760 Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

 

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
1
234678
11121315
18192122
272829
30
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019