“7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.
Sirküler No : 2019-15
Tarih : 04.02.2019
 

 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunYayımlandı.

30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de "7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı. Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

7162 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerden özetle aşağıdaki gibidir.

1- Asgari ücret desteği 2019 yılında da devam edecektir.

7162 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 78 inci madde ile asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam ettirilmesi sağlanmıştır.

Buna göre, 5510 sayılı Kanun’un (4/a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 TL (aylık 3.060 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için prime esas günlük kazanç tutarının 203 TL (aylık 6.090 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

c) 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için ortalama sigortalı sayısı; 

  • 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL (aylık 150 TL),
  • 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL (aylık 100,8 TL)

ile çarpımı sonucu bulunacak tutar bu işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

Asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak haller:

Ø  Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile (4/a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması,

Ø  İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermemesi,

Ø  Sigorta primlerini yasal süresinde ödememesi,

Ø  Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,

Ø  Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması. 

2- Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi İndiriminden Faydalanması Kolaylaştırılmıştır.

Aynı Kanunun 3 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlıklı mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indirimi koşullarından birisi olan, beyannamelerin zamanında verilmesi ve tahakkuk eden verginin zamanında ödenmesi şartının uygulamasıyla ilgili olarak, her bir beyanname itibariyle 10 liraya kadar olan eksik ödemelerin ihlal sayılmayacağına ilişkin hüküm değiştirilerek tutar 250 liraya çıkarılmıştır.


3- İşsizlik kapsamında verilen tazminatlardan hangilerinin istisna kapsamına girdiği hususuna açıklık getirilmiştir.

7162 Sayılı Kanun 2 inci maddesi ile GVK’nun 25 inci maddesi 1 inci benci yeniden düzenlenerek gelir vergisinden istisna olarak dikkate alınabilecek olan işsizlik ödeneği ve işe başlatmama tazminatlarının kanuni dayanakları madde metnine eklenmiştir.
 
“1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı;”
 
Buna göre işverenler tarafından  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilecektir.

4-Türkiye’de oynanacak final maçlarına ilişkin KDV istisnası ve kurumlar vergisi muafiyeti

7162 Sayılı Kanun 6 ıncı maddesi ile KDVK’na ilave edilen geçici 40 ıncı madde ile 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına yönelik olarak
 

·         Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA),

·         katılımcı futbol kulüpleri ve

·         organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara

yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den müstesna tutulmuştur.
 
Bu istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise KDV Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilebilecektir
 
Ayrıca 7162 sayılı Kanun’un 12 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’na da aynı konuya ilişkin olarak geçici 11 inci madde eklenmiştir. Buna göre 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla ,
 

·         Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA),

·         katılımcı futbol kulüpleri ve

·         organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara,

gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti getirilmiştir.
Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsamaktadır.

 

5- Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlara  kurumlar vergisi istisnası kurumlar vergisi istisnası uygulanacaktır.

7162 sayılı Kanun’un 11 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun “Sınai mülkiyet haklarında istisna” başlıklı 5/B maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşların da kurumlar vergisi istisnasından yaralanabilmesi imkânı sağlanmıştır.

6- İkale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlardan kesilen vergilerinin iadesi imkânı sağlanmıştır.

7162 Sayılı Kanun 4 üncü maddesi ile GVK’na ilave edilen geçici 89 uncu madde ile 27.03.2018 öncesinde işten ayrılanlar için ikale sözleşmelerine ilişkin yapılan ödemeler üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergileri red ve iade edileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 
“GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.
Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.
Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
 
Buna göre 7103 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden (27 Mart 2018) önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergileri red ve iade edilecektir. Söz konusu iadenin alınabilmesi için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi şartı bulunmaktadır.

7103 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde yapılan değişiklikle bu tazminatlara istisna getirilmişti.

Ancak, 7103 sayılı Kanunun yayımından önceki dönemler için bu ödemeler üzerinden kesilen gelir vergilerinin iadesine yönelik olarak çok sayıda dava açıldığından, yapılan bu düzenlemeyle, 27/3/2018 tarihinden önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin red ve iadesi sağlanmaktadır.

7- Esnaf muaflığından faydalananların internet üzerinden satış yapması halinde esnaf muafiyetinin kaybedilmemesi sağlanmıştır.

7162 Sayılı Kanun 1 inci maddesi ile GVK’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesine yapılan ilave sonucu; esnaf muaflığından yararlanan kişilerin  evde imal ettikleri bazı ürünlerin, yıllık  satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından (2019 yılı için 30.800 TL) fazla olmamak üzere, bu satışların internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılması durumunda da esnaf muaflığından yararlanmaya devam edebilmeleri imkânı sağlanmıştır.

 

8-Yerli ve yabancı sinema film gösterimi yapan işletmelerin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmaksızın e-bilet uygulamasına geçmeleri teşvik edilmektedir.

Aynı Kanunun 5 inci maddesiyle, Belediye Gelirleri Kanununun "Nispet ve Miktar" başlıklı 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklikle, yerli ve yabancı sinema film gösterimi yapan işletmelerin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmaksızın e-bilet uygulamasına geçmeleri teşvik edilmektedir.

 


 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.


Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.


Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.


PztSalÇarPerCumCmtPaz
23456
8111213
141617181920
222627
2930
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019